Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec

Název: Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec
Variantní název:
  • Zur baulichen Entwicklung der Burg Groß Rohosetz (Hrubý Rohozec)
  • The Construction Development of the Hrubý Rohozec Castle
Autor: Peřina, Ivan
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 283-295
Rozsah
283-295
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek je příspěvkem k problematice poznání stavebního vývoje hradu Hrubý Rohozec. Na základě stratigrafických vztahů, architektonických detailů a charakteru dispozičních změn byl předložen již dříve kvalitní model stavebního vývoje. Předmětem zájmu většiny badatelů byla především honosná goticko-renesanční přestavba. Tento text se soustředí na poznání nejstarší stavební etapy hradu na přelomu 13. a 14. století, snaží se upozornit na problematiku zařazení objektu do typologie hradů a věnuje se vyhodnocení dochované obytné věže.
The article contributes to the issue of the construction development of the Hrubý Rohozec castle. Reliable models of the construction development have been put forward before, based on stratigraphic relations, architectural details and the character of changes in the layout. The majority of experts have concentrated upon the pompous Gothic-Renaissance reconstruction of the castle. The author explores the oldest construction phase of the castle at the turn of the 13th and 14th centuries, points out the problem of incorporating the castle into the castle typology, and assesses the preserved residential tower.
Reference
[1] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[2] DURDÍK, T., 2002: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Dodatky. Praha.

[3] DURDÍK, T.–BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[4] GABRIEL, F., 1996: K metodám a problémům stavební historie, Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 25–32.

[5] GABRIEL, F.–MACEK, P.–ZAHRADNÍK, P., 1994: Kostel Narození Panny Marie v Jablonném v Podještědí, Průzkumy památek I, 31–42.

[6] GRÄSSLER, I., 2002: Bemerkungen zur Geschichte der Forschung über Wohntürme. In: Wohntürme. Veröffentlichung der Deutschen Burgenvereinigunge. V. zugleich Sonderheft der Zeitschrift "Burgenforschung aus Sachsen", 25–28. Langemweiβbach.

[7] HEBER, F. A., 1845: Böhmens Bürgen, Vesten und Bergschlösser III. Praha.

[8] KLÁPŠTĚ, J., 2005: Proměna českých zemí ve středověku. Praha.

[9] KRACÍKOVÁ, L.–SMETANA, J., 2000: Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa. Praha.

[10] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady I, II. Praha.

[11] NEÚSTUPNÝ, E., 1986: Nástin archeologické metody, AR XXXVIII, 525–549.

[12] PÁRYS, J., 1857: Hrubý Rohozec nad Jizerou, PA II, 224–227.

[13] PODROUŽEK, K.–LANCINGER, L., 2003: Hrubý Rohozec – bývalý zámecký pivovar: sladovna a hvozd. Stavebně historický průzkum, NPÚ u. o. p. Ústí nad Labem. Česká Lípa.

[14] PROSTŘEDNÍK, J., 2001: Archeologické aktivity Okresního muzea Českého Ráje v roce 2000, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 27, 15–26.

[15] RADOVI, M. a O., 1998: Kniha o sklípkových klenbách. Praha.

[16] SEDLÁČEK, A., 1895: Hrady, zámky, tvrze království Českého X. Boleslavsko. Praha.

[17] ŠEDIVÝ, J., 2000: Hrad Ostrý – Scharfenstein – Příspěvek ke stavební historii hradu, CB 7, 151–169.

[18] ŠIMÁK, J. V., 1903: Příběhy města Turnova nad Jizerou I. Turnov.

[19] ŠIMÁK, J. V., 1909: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Turnovském XXXII. Praha.

[20] TOMÍČEK, T.–ÚLOVEC, J., 2002: Hrad Bradlec, CB 8, 217–246.

[21] VLČEK, P., 1994: Encyklopedie českých zámků. Praha.

[22] VLČEK, P., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. Praha.

[23] VLČEK, P.–ZAHRADNÍK, P., 1989: Hrubý Rohozec, zámek. Stavebně historický průzkum. Pasport SÚRPMO. Praha.