Několik poznámek k roli jazyka ve vědě

Název: Několik poznámek k roli jazyka ve vědě
Variantní název:
  • Some notes on the role of language in science
  • Some notes on the role of language in sciencedebate
Zdrojový dokument: ProInflow. 2014, roč. 6, č. 1, s. 3-12
Rozsah
3-12
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Jazyk hraje zcela klíčovou roli v tom, jakým způsobem člověk uvažuje, často aniž by si toho byl explicitně vědom. Článek ukazuje vybrané aspekty filosofie jazyka, které jsou promítány do oblasti speciálních věd. Snaží se přitom ukázat, jaký je význam adekvátnosti pojmů ke skutečnosti a vliv tohoto vztahu na budování celého vědeckého pohledu na svět. Presentuje jak klasické přístupy, tak také Chomského univerzální gramatiku a analyzuje její vztah k vědě a vědeckému poznání.
Language is of absolutely crucial role in how a person thinks, often without knowing it was explicitly aware of. The paper shows some aspects of the philosophy of language, which are screened in the special sciences. It aims to show what is the meaning of the adequacy of concepts to reality and effect of this relationship to build up the whole scientific world view. Presents both classical approaches, as well as Chomsky's universal grammar and analyzes its relationship to science and scientific knowledge.