Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov

Název: Průzkum mladoneolitického rondelu v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov
Variantní název:
  • Survey of a Late Neolithic circular enclosure in Nové Bránice, Brno-venkov District
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 2, s. [65]-76
Rozsah
[65]-76
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek přináší výsledky geofyzikální prospekce a povrchových sběrů v poloze s lengyelským rondelem v Nových Bránicích, okr. Brno-venkov. Kruhová struktura projevující se jako porostový příznak na satelitním snímku byla detailně zaznamenána při magnetickém průzkumu. Kromě pro rondel nezbytných a běžně při archeologických výzkumech a geofyzikálních prospekcích zaznamenávaných komponent, jako jsou příkop, vstupy a palisádové žlábky, byly pozorovány i ne zcela běžné nálezové situace. Na základě přítomnosti rozsáhlých "hliníků" vně příkopu se můžeme domnívat, že rondel byl obehnán zemním náspem. Úzká liniová anomálie vedoucí z jednoho vchodu přímo do centra rondelu by mohla představovat chodník. Geofyzikální průzkum v kombinaci s povrchovými sběry poskytuje dostatek informací pro zařazení rondelu a jeho srovnání s dalšími podobnými strukturami na Moravě, jakož i v širším okruhu mladoneolitických objektů tohoto druhu.
The paper brings the results of geophysical survey and surface collecting in the location with a Lengyel roundel in Nové Bránice, Brno-venkov District. The circular structure appearing as a crop mark on a satellite image was identified during magnetic survey. Besides inevitable components of roundels which are commonly recorded by archaeological excavations and geophysical survey, such as a ditch, entrances and palisade trenches, some not entirely usual find contexts also were observed. On the basis of the presence of extensive "clay pits" outside the ditch we can suppose that the roundel was encircled by an earthen rampart. A narrow linear anomaly leading from one of the entrances directly to the centre of the roundel may represent a pathway. Geophysical survey in combination with surface collecting provide information sufficient to classify the circular enclosure and compare it to other similar structures in Moravia as well as within a wider group of Late Neolithic features of this type.
Note
Práce vznikla v rámci Grantového fondu pro akademické pracovníky Filozofické fakulty MU, projekt 21/0905 "Participace Masarykovy univerzity na výzkumu neolitických rondelů".