Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga

Název: Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2013, roč. 2, č. 3 (Podzim 2013), s. 26-31
Rozsah
26-31
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předkládaný text nabízí zamyšlení nad možnými významy pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. V muzejní a muzejněpedagogické literatuře je tento pojem spíše opomíjen anebo zatím zpracováván velmi obecně, zpravidla pouze v jednom jeho významu – motivace návštěvníků, kteří do muzea přicházejí. Text zmiňuje další možné polohy tohoto termínu v rámci muzejněpedagogické profese. Z nastíněných možností si pak cíleně vybírá k bližšímu upozornění ty polohy pojmu motivace, které může muzejní pedagog ve své práci sám aktivně ovlivňovat, rozvíjet a dále s nimi pracovat.
The presented text offers a reflection on the possible meanings of the term motivation in work of a museum educator. In the literature about museums and museum education this term is rather ignored or treated generally, usually only in one of its meanings – the motivation of visitors who come to the museum. This text mentions other possible meanings of this term in the context of museum education profession. From the outlined options, there are meanings of the term motivation selected to closer notice, which can museum educator actively influence, develop and further work with it.
Reference
[1] Timothy AMBROSE, Crispin PAINE, Museum Basics. London 1995. ISBN 0-415-05770-1.

[2] Josef BENEŠ, Kulturně výchovná činnost muzeí I. Praha 1981.

[3] Josef BENEŠ, Kulturně výchovná činnost muzeí II. Praha 1981.

[4] Josef BENEŠ, Muzeum a výchova. Praha 1980.

[5] Jan ČÁP, Psychologie výchovy a vyučování, Praha 1997. ISBN80-7066-534-3.

[6] Jan ČINČERA, Práce s hrou pro profesionály, Praha 2007. ISBN978-80-247-1974-0.

[7] Efektivní učení ve škole, Praha 2005. ISBN 80-7178-556-3.

[8] John H. FALK – Lynn D. DIERKING, Learning from Museum: Visitor Experiences and the Making of Meaning, Oxford 2000. ISBN 0-7425-0295-3.

[9] Karlheinz FINGERLE, Museums didaktik am Beispiel des Deutschen Museums, 4. vyd., München 1992.

[10] Radek HANUŠ – Lenka CHYTILOVÁ, Zážitkově pedagogické učení, Praha 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.

[11] George E. HEIN, Learning in the Museum, London 2002. ISBN0-415-09776-2.

[12] Eilean HOOPER-GREENHILL, Museums and their Visitors, 2.vyd., London 1996. ISBN 0-415-06857-6.

[13] Eilean HOOPER-GREENHILL, Museum, Media, Message, London, New York 1995. ISBN 0-415-11672-4.

[14] Eilean HOOPER-GREENHILL, The Educational Role of the Museum, London, New York 1994. ISBN 0-415-11287-7.

[15] Eilean HOOPER-GREENHILL, Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, 3. vyd., London, New York 2009. ISBN 0-415-37936-9.

[16] Eilean HOOPER-GREENHILL, Museums and the Interpretation of Visual Culture, 3. vyd., London, New York 2003. ISBN0-415-08633-7.

[17] Radek HORÁČEK, Galerijní animace a zprostředkování umění: poslání, možnosti a podoby seznamování veřejnosti se soudobým výtvarným uměním prostřednictvím aktivizujících programů na výstavách. Brno 1998. ISBN 80-7204-084-7.

[18] Lucie JAGOŠOVÁ – Vladimír JŮVA – Lenka MRÁZOVÁ, Muzejní pedagogika: Metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace, Brno 2010. ISBN 978-80-7315-207-9.

[19] Vladimír JŮVA, Dětské muzeum: edukační fenomén pro 21.století. Brno 2004. ISBN 80-7315-090-5.

[20] Vladimír JŮVA, Vývoj německé muzeopedagogiky. Brno 1994. ISBN 80-901737-2-1.

[21] Zdeněk KALHOUS – Otto OBST a kol., Školní didaktika, Praha 2002. ISBN 80-7178-253-X.

[22] Ladislav KESNER, Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005. ISBN 80-247-1104-4.

[23] Jiří KIRCHER, Psychologie prožitku a dobrodružství pro pedagogiku a psychoterapii, Brno 2009. ISBN 978-80-215-2562-5.

[24] Zdeněk KOLÁŘ – Renata ŠIKULOVÁ, Hodnocení žáků, 2.vyd., Praha 2009. ISBN 978-80-247-2834-6.

[25] Jana KRATOCHVÍLOVÁ, Teorie a praxe projektové výuky, Brno 2006. ISBN 978-80-210-4142-4.

[26] Jiří KULKA, Psychologie umění, 2. vyd., Praha 2008. ISBN 978-80-247-2329-7.

[27] Pavel KUSÁK – Pavel DAŘÍLEK, Pedagogická psychologie – A, Olomouc 2002. ISBN 80-244-0294-7.

[28] Chris KYRIACOU, Klíčové dovednosti učitele: Cesty k lepšímu vyučování, 3. vyd., Praha 2008. ISBN 978-80-7367-434-2.

[29] Dáša LASOTOVÁ – Radim BEJLOVEC, Metodika výuky výtvarné výchovy na 2. stupni základních škol a středních školách z pohledu pedagogické praxe – náměty pro začínající učitele, Ostrava 2010. ISBN 978-80-7368-892-9.

[30] Charmaine LIEBERTZ, Kunstdidaktische Aspekte in der Museumspädagogik: Entwicklung und Gegenwart, Weinheinm 1988. ISBN 3-89271-078-3.

[31] Josef MAŇÁK, Nárys didaktiky, Brno 2003. ISBN80-210-3123-9.

[32] Josef MAŇÁK – Vlastimil ŠVEC, Výukové metody, Brno 2003. ISBN 80-7315-039-5.

[33] Museumspädagogik: Grundlagenund Praxisberichte, Baltmannsweiler 1990. ISBN 3-871116-661-8.

[34] Milan NAKONEČNÝ, Motivace lidského chování, Praha 1996. ISBN 80-200-0592-7.

[35] Vlastimil PAŘÍZEK, Základy obecné pedagogiky, Praha 1996.

[36] Marvin PASCH a kol., Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině, 2. vyd., Praha 2005. ISBN 80-7367-054-2.

[37] Geoffrey PETTY, Moderní vyučování, Praha 2006. ISBN80-7367-172-7.

[38] Graham PIKE – David SELBY, Globální výchova, Praha 1994. ISBN 80-85623-98-6.

[39] Jan PRŮCHA – Eliška WALTEROVÁ – Jiří MAREŠ, Pedagogický slovník, 4. vyd., Praha 2003. ISBN 80-7178-772-8.

[40] Gabriele RATH, Museen für Besucher Innen: eine Studie, Sien 1998. ISBN 3-85114-421-X.

[41] Martin SCHUSTER – Hildegard AMELN-HAFFKE (eds.), Museums-psychologie. Erlebenim Kunstmuseum, Bern 2006. ISBN 3-8017-1682-1.

[42] Jarmila SKALKOVÁ, Obecná didaktika, 2 vyd., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

[43] Petra ŠOBÁŇOVÁ, Škola muzejní pedagogiky 1: Poznámky k partnerství výtvarné a muzejní pedagogiky, Olomouc 2007. ISBN 978-80-244-1866-7.

[44] Jiří ŠKODA – Pavel DOULÍK, Psychodidaktika: Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování, Praha 2011. ISBN 978-80-247-3341-8.

[45] Graeme K. TALBOYS, Museum Educator's Handbook, Aldershot, Brookfield 2000. ISBN 0-556-08173-3.

[46] Friedrich WAIDACHER, Príručka všeobecnej muzeológie, Bratislava 1999. ISBN 80-8060-015-5.

[47] Klaus WESCHENFELDER – Wolfgang ZACHARIAS, Handbuch Museumspädagogik: Orientierungen und Methoden fürdie Praxis, 3. vyd., Düsseldorf 1992. ISBN 3-590-14285-5.

[48] Wolfgang ZACHARIAS, Kulturpädagogik: Kulturelle Jugenbildung. Eine Einführung, Opladen 2001. ISBN 3-8100-3071-6.

[49] Martin HORÁČEK – Hana MYSLIVEČKOVÁ – Petra ŠOBÁŇOVÁ (eds.), Muzejní pedagogika dnes: Sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci 6. 5. 2008. Olomouc 2008. ISBN978-80-244-1993-0.

[50] Radek HORÁČEK – Jan ZÁLEŠÁK (eds.), Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova, Brno 2007. ISBN978-80-210-4371-8.

[51] Hannelore KUNZ-OTT (ed.). Museum und Schule: Wegezueinererfolgreichen Partnerschaft. München, Berlin 2005. ISBN3-422-06558-X.

[52] Lynn Uyen TRAN – Heather KING, 'The Professionalization of Musem Educators: The Case in Science Museums', Museum Management and Curatorship, 22 (2007), č. 2, s. 131–149. ISSN 0964-7775. | DOI 10.1080/09647770701470328

[53] Lucie JAGOŠOVÁ – Lenka MRÁZOVÁ, Profese muzejního pedagoga v teorii a praxi. In Muzeologie na počátku třetího tisíciletí/Museology at the Beginning of the Third Millennium: sborník z mezinárodní konference Teorie a praxe 2008. Brno 2009. s. 159–170. ISBN 978-80-86413-61-7.

[54] Tomáš MARTINEC, Prožitek flow, výtvarná tvorba a vnímání uměleckých děl. In Radek HORÁČEK – Jan ZÁLEŠÁK (eds.), Aktuální otázky zprostředkování umění: teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova, Brno 2007, s. 73–76. ISBN 978-80-210-4371-8.

[55] Národní soustava povolání: muzejní pedagog, (last updated 31/8/12, accessed 7/10/2013) http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102314&kod_sm1=21.

[56] Profesní etický kodex muzeí: PŘÍLOHA: Definice muzea a odborného muzejního pracovníka, (last updated 24/10/2013, accessed 14/10/2013) http://www.cz-museums.cz/web/deni_v_oboru/eticky-kodex-muzei.