Rumunsko-slovenské vzťahy v živote a tvorbe Gustáva Augustínyho

Název: Rumunsko-slovenské vzťahy v živote a tvorbe Gustáva Augustínyho
Variantní název:
  • The Romanian-Slovak relations in the life and work of Gustáv Augustíny
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 73-80
Rozsah
73-80
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok poukazuje na životné osudy Gustáva Augustínyho, ktorý pôsobil ako novinár a publicista v poslednej tretine 19. storočia v rôznych mestách Dolnej zeme. Interpretačným spôsobom analyzuje jeho román Malý Paríž so špecifickým zreteľom na identifikáciu súdobých vzťahov národností na báze interpretačných reflexií. Vyzdvihuje najdôležitejšie atribúty dobovej národnej a národnostnej existencie z aspektu Slovákov. Poukazuje na "Bukuriašť" ako na významný geografický a kultúrny stredobod. Zdôrazňuje potrebné zmierenie a spojenectvo medzi Slovákmi a Rumunmi. Beletrizovaný cestopis ako základný kameň "literárnej tvorby" Gustáva Augustínyho spolu s jeho (v náznakoch uvádzanými) publikačnými aktivitami poukazuje na relatívne komplexnú tvorivú osobnosť autora v pozadí jeho horlivosti za práva Slovákov. Konkrétne teoretické súvzťažnosti sa konkretizujú adekvátnymi úryvkami z pôvodiny.
The contribution highlights the life of Gustáv Augustíny who has worked as a journalist and columnist in the last third of the 19th century in various cities of the Lowlands (Hungary). It analyzes his prose by means of interpretative method with specific regard to the identification of contemporary ethnic relations based on interpretive reflections. It highlights the most important attributes of contemporary national and ethnic aspect of the existence of the Slovaks. It refers to "Bukuriašť" as an important geographic and cultural centerpiece. It emphasizes the need of reconciliation and alliance between Slovaks and Romanians. Fictionalized prose as the cornerstone of Gustáv Augustíny's "literary work" along with him (in the stated indicated) publishing activity point to a relatively complex creative personality of the author behind his zeal for the rights of the Slovaks. Specifically, the theoretical correlations are gradually complemented by adequate excerpts from the original.
Reference
[1] ANDRUŠKA, Peter: Do Nadlaku i do sveta. In: Súčasní slovenskí spisovatelia z Rumunska. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 45 – 56.

[2] ANDRUŠKA, Peter: Historik slovenskej Dolnej zeme. In: Dolnozemské podoby slovenskej kultúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007, s. 181 – 212.

[3] ANOCA, Dagmar Mária: Literatúra v medzivojnovom období (1918 – 1945). In: Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010, s. 55 – 66.

[4] ANOCA, Dagmar Mária: Slovenská literatúra v Rumunsku. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2010.

[5] AUGUSTÍNY, Gustáv: Malý Paríž. In: ANOCA, Dagmar Mária – BARBORICĂ, Corneliu – ŠTEFANKO, Ondrej (eds.): Variácie 8. Bukurešť: vyd. Kriterion, 1986, s. 158 – 178.

[6] AUGUSTÍNY, Gustáv: Malý Paríž. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1997.

[7] BRUYÉRE, Jean de La: Charaktery. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1987.

[8] KRAJČOVIČ, Milan: Kongres Rumunov, Slovákov a Srbov roku 1895. In: Dolnozemský Slovák I (XVI), 1996, č. 1, s. 11 – 13.

[9] ŠTEFANKO, Ondrej: Gustáv Augustíny – most medzi dvoma národmi. In: ANOCA, Dagmar Mária – BARBORICĂ, Corneliu – ŠTEFANKO, Ondrej (eds.): Variácie 8. Bukurešť: vyd. Kriterion, 1986, s. 148 – 157.

[10] ŠTEFANKO, Ondrej: Gustáv Augustíny – most medzi dvoma národmi. In: Malý Paríž. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1997, s. 89 – 104.

[11] ŠTEFANKO, Ondrej: Gustáv Augustíny – most medzi dvoma národmi. In: Pohľadaj korene svoje. Nadlak: Vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, 1998, s. 163 – 179.

[12] ŠTEFANKO, Ondrej: Gustáv Augustíny – most medzi dvoma národmi. In: Ponachodené súvislosti. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2004, s. 45 – 56.