Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu

Název: Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu
Variantní název:
  • The myth of the Czech National Revival and its reflection in the contemporary educational media and on the Internet
Autor: Bína, Daniel
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. [79]-87
Rozsah
[79]-87
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek se zabývá zpracováváním tématu českého národního obrození v současných českých učebnicích dějepisu a literární výchovy na základních a středních školách, ve srovnání se stavem do konce 80. let 20. stol. Dále zkoumá internetové komunikáty týkající se národního obrození. Nalézají se a konstatují základní tendence a posuny v pojímání této kulturněhistorické epochy v dnešních edukačních publikacích a v nových médiích: zejména opatrné kritické prezentování tématu, nehodnotící přístup, potlačování česko-německých aspektů kulturněhistorických událostí českého národního obrození a do jisté míry i celkové upozaďování tématu národního obrození vyjímáním působení a tvorby významných osobností (zejména K. H. Máchy) z jeho kontextu.
The paper is focused on a comparison between the presentation of the Czech National Revival in contemporary Czech texbooks specialising in teaching history and literature at elementary and secondary schools and the presentation of the same theme by the late 1980s. Further it examines the Internet communication related to the National Revival. In conclusion, it describes the prevailing trends and shifts in the understanding of this period of cultural history in today's educational materials and in the new media.
Reference
[1] Balajka, B. et al.: Přehledné dějiny literatury I.. Dějiny české a slovenské literatury s přehledem vývojových tendencí světové literatury do první světové války. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-25316-4.

[2] Bělohradský, V.: Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-80-9.

[3] Beneš, Z. – Petráň, J.: České dějiny I. Učebnice pro střední školy. Praha: Práce, 1997. ISBN 80-208-0437-4.

[4] Hora-Hořejš, P.: Toulky českou minulostí 6. Příběhy a postavy českého národního obrození. Praha: Baronet & Via facti, 1997. ISBN 80-7214-039-6.

[5] Kořalka, J.: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Sociálněhistorické souvislosti vytvoření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Praha: Argo, 1996. ISBN 80-7203-022-1.

[6] Křen, J.: Historické proměny češství. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-639-0.

[7] Křen, J.: Dvě století střední Evropy. Praha: Argo, 2005. ISBN 80-7203-612-2.

[8] Kučera, R.: Kapitoly z dějin střední Evropy. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1992.

[9] Lederbuchová, L. – Beránková, E.: Čítanka 6 pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-248-9.

[10] Lederbuchová, L. – Beránková, E.: Čítanka 7 pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2004. ISBN 80-7238-323-X.

[11] Lederbuchová, L. – Stehlíková, M.: Čítanka 8 pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2005. ISBN 80-7238-422-8.

[12] Lederbuchová, L. – Stehlíková, M.: Čítanka 9 pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-539-9.

[13] Lehár, J. – Stich, A. – Janáčková, J. – Holý, J.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006. ISBN 80-7106-308-8.

[14] Macura, V.: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany: H&H, 1995. ISBN 80-85787-74-1.

[15] Rychlík, J. et al.: Mezi Vídní a Cařihradem I. Utváření balkánských národů. Praha: Vyšehrad, 2009. ISBN 978-80-7021-957-7.

[16] Třeštík, D.: Mysliti dějiny. Praha – Litomyšl: Paseka, 1999. ISBN 80-7185-229-5.

[17] Třeštík, D.: Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-786-5.