Museums in the era of decolonisation: the Nigerian perspective

Název: Museums in the era of decolonisation: the Nigerian perspective
Variantní název:
  • Muzea v éře dekolonizace na příkladu Nigérie
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 1, s. 10-22
Rozsah
10-22
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Museums are spaces designed to preserve and disseminate knowledge about peoples and cultures. It is a place that keeps items that serve as evidence of history and identity frozen in time for knowledge purposes. Museums were a direct result of elites exhibiting their collections and cabinets of curiosity to the amazement of visitors in their homes. Over time, private collections became museum institutions of knowledge and repositories that have become pride of nation-states. As learning spaces, museums enhance education and enjoyment of visitors, through varied cultures displayed from their collections. However, museums are not to be perceived as entirely western supporting colonial ideology but they should substantiate national history from varied cultural perspectives that fosters identity formation and communal history. The paper focuses on how the persistent call for decolonisation within museums has been perceived and adopted in Nigeria. Using mixed methodology, that included archival and historic research, data collection was through surveys, personal observation, interviews to ascertain museum types within Nigeria. The paper describes museum concept as a cultural construct that aligns to African ideology. Finally, the paper concludes that the low visitors number to museums in Nigeria is due to a disconnect between institution and the citizenry due to its colonial foundation. Consequently, emphasising the urgent need for decolonisation that adopt local model and further influences the design of new museums in Nigerian.
Muzea jsou instituce určené k zachování a šíření vědomostí o lidských společenstvích a kulturách. V prostorech muzeí jsou uchovávány materiální doklady historie a identity, které můžou být kdykoliv využity pro účely výzkumu a poznání. Muzea se vyvinula jako přímý následovník dřívějších forem prezentace, kdy elity vystavovaly své sbírky a kabinety kuriozit ve svých domovech k ohromení návštěvníků. Postupem času se soukromé sbírky přetransformovaly v muzejní instituce vědění a uchovávání, které se staly chloubou národních států. Prostřednictvím vystavování sbírek předmětů pocházejících z různých kultur poskytují muzea svým návštěvníkům možnost rozšířit si své vědomosti a získat nové zážitky. Muzea však nemají být vnímána jako výhradně západní instituce podporující koloniální ideologii, ale měla by prezentovat dějiny jednotlivých národů z pohledu různých kultur a podporovat tak formování identity a kolektivní historie. Článek se zaměřuje na to, jakým způsobem bylo toto vytrvalé volání po dekolonizaci v muzeích vnímáno v Nigérii a jak se jeho výsledky projevují v praxi. Sběr dat probíhal za využití kombinace metod archivního a historického výzkumu, tedy prostřednictvím průzkumů, osobního pozorování a rozhovorů, které měly za cíl zjistit, jaké typy muzeí se vyskytují v Nigérii. V článku je koncepce muzea popsána jako kulturní konstrukt, který se přizpůsobuje africké ideologii. Studie nakonec dochází k závěru, že nízký počet návštěvníků muzeí v Nigérii je způsoben odmítavým postojem občanů k těmto institucím kvůli jejich dřívějšímu založení představiteli koloniální moci. Naléhavá potřeba dekolonizace, která dá prostor lokálním zvyklostem a bude mít další vliv na vznik a charakter nových muzeí v Nigérii, je proto stále aktuální.