Charakteristika a efekt programů na podporu well-beingu ve vzdělávání adolescentů : přehledová studie

Název: Charakteristika a efekt programů na podporu well-beingu ve vzdělávání adolescentů : přehledová studie
Variantní název:
  • Characteristics and effects of well-being support programs in adolescent education : overview study
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2022, roč. 27, č. 3, s. [63]-97
Rozsah
[63]-97
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Podpora well-beingu na základních školách se ukazuje jako důležitá součást vzdělávání a rozvoje dětí. Tato přehledová studie si klade za cíl seznámit českého čtenáře s podobou, obsahem a výsledky dostupných zahraničních preventivních programů na podporu well-beingu u žáků základních škol a nižších stupňů středních škol. Předmětem analýzy jsou empirické studie efektu jednotlivých programů získané vyhledáváním z databáze Web of Science. Analýza se zaměřuje na formu předání i tematický obsah programů, na experimentální design, na způsob zjišťování míry well-beingu a na efekt jednotlivých programů. Analýza programů ukazuje čtyři hlavní obsahová témata: emoce; vztahy; mindfulness a relaxace; silné stránky. Programy obsahující témata silné stránky a vztahy byly vždy úspěšné v podpoře well-beingu. Dále bylo zpozorováno, že pokud program nerozvíjel pozitivně well-being, neměl pozitivní efekt ani na další proměnné, jež se týkají prožívání. Nebyl nalezen vztah mezi formou předání programu a jeho efektem.
The promotion of well-being in primary schools is proving to be an important part of children's education and development. This study aims to familiarize the Czech reader with the form, contents, and results of preventive programs supporting the well-being of pupils in upper elementary and lower secondary schools. The subjects of analysis are empirical studies of the effect of individual programs obtained by searching the Web of Science database. The analysis focuses on the form of delivery, the thematic content of the programs, the experimental design, the method of measuring well-being, and the effects of the individual programs. The analysis of the programs revealed four main content themes: emotions; relationships; mindfulness and relaxation; and strengths. When a program included content related to relationships or strengths, it was successful. If a program did not develop well-being positively, it did not have a positive effect on other variables related to self-experience. No relationship was identified between the form of the program and its effects.
Note
Výzkum je zčásti financován v rámci projektu MUNI/A/1397/2021, Aktuální výzvy v profesi učitele 21. století.
Reference
[1] Allara, E., Beccaria, F., Molinar, R., Marinaro, L., Ermacora, A., Coppo, A., & Faggiano, F. (2019). A school-based program to promote well-being in preadolescents: Results from a cluster quasi-experimental controlled study. The Journal of Primary Prevention, 40(2), 151–170. https://doi.org/10.1007/s10935-018-0530-y

[2] Allen, J. G., Romate, J., & Rajkumar, E. (2021). Mindfulness-based positive psychology interventions: A systematic review. BMC Psychol, 9(116), 1–18. https://doi.org/10.1186/s40359-021-00618-2

[3] Amerijckx, G., & Humblet, P. C. (2013). Child well-being: What does it mean? Children & Society, 28(5), 404–415. https://doi.org/10.1111/chso.12003

[4] Amholt, T. T., Dammeyer, J., Carter, R., & Niclasen, J. (2020). Psychological well-being and academic achievement among school-aged children: A systematic review. Child Indicators Research, 13(5), 1523–1548. https://doi.org/10.1007/s12187-020-09725-9

[5] Bishop, M. A. (2015). The good life: Unifying the philosophy and psychology of well-being. Oxford University Press.

[6] Blatný, M. (2020). Osobní pohoda a osobnost v celoživotní perspektivě. Academia.

[7] Blatný, M., Kepák, T., Vlčková, I., Pilát, M., Jelínek, M., Slezáčková, A., Navrátilová, P., Kárová, Š., & Štěrba, J. (2007). Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 42(4), 291–306.

[8] Boniwell, I., Osin, E. N., & Martinez, C. (2016). Teaching happiness at school: Non-randomised controlled mixed-methods feasibility study on the effectiveness of personal well-being lessons. The Journal of Positive Psychology, 11(1), 85–98. https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1025422

[9] Casas, F., Castella S. J., Alfaro, J., González, M., Figuer, C., Abs, D., Bedin, L., Valdenegro, B., & Oyarzún G. D. (2014). Subjective well-being and school satisfaction in adolescence: Putting indicators for their measurement to the test in Brazil, Chile and Spain. Suma Psicologica, 21(2), 70–80.

[10] Corcoran, R. P., Cheung, A. C. K, Elizabeth Kim, A. E., & Chen Xie, C. (2018). Effective universal school-based social and emotional learning programs for improving academic achievement: A systematic review and meta-analysis of 50 years of research. Educational Research Review, 25, 56–72. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.12.001

[11] da Costa, B. G., Chaput, J. P., Lopes, M. V., da Costa, R. M., Malheiros, L. E., & Silva, K. S. (2020). Association between lifestyle behaviors and health-related quality of life in a sample of Brazilian adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 7133. https://doi.org/10.3390/ijerph17197133

[12] Dametto, D. M., & Noronha, A. P. (2020). Character strengths and subjective well-being in adolescence. Estudos de Psicologia, 24(4), 340–348. https://doi.org/10.22491/1678-4669.20190034

[13] Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3), 542–575. https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.3.542

[14] Diener, E., Napa Scollon, C., & Lucas, R. E. (2009). The evolving concept of subjective well-being: The multifaceted nature of happiness. Assessing Well-Being, 39, 67–100. https://doi.org/10.1007/978-90-481-2354-4_4

[15] Dowling, K., & Barry, M. M. (2020). Evaluating the Implementation Quality of a Social and Emotional Learning Program: A mixed methods approach. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9), 3249. https://doi.org/10.3390/ijerph17093249

[16] Dreer, B., & Gouasé, N. (2021). Interventions fostering well-being of schoolteachers: A review of research. Oxford Review of Education, 48(10), 1–19. https://doi.org/10.1080/03054985.2021.2002290

[17] Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of schoolbased universal interventions. Child Development, 82(1), 405–432. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2010.01564.x

[18] Eisová, Š., Felcmanová, L., & Pražáková, D. (2021, 21. duben). Systémová podpora wellbeingu ve vzdělávání [PowerPoint Slides]. SlidesLive. https://slideslive.com/38955824/jak-by-mel-fungovat-system-podpory-wellbeingu-ve-vzdelavani?locale=cs.

[19] Felcmanová, L. (2022, 12. července). Wellbeing ve vzdělávání, nadstavba nebo nutnost? Řízení školy online. https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/wellbeing-ve-vzdelavani-nadstavba-nebo-nutnost.a-7854.html?fbclid=IwAR2hTfD8Ups6AN4GMskTIzokbJCXWPW_A8HC8msYQO2cfwPtXFpRswQ3FvU

[20] Fidler, F., & Wilcox, J. (2022, 7. července). Reproducibility of Scientific Result. Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/scientific-reproducibility/

[21] Goodman, F. R., Disabato, D. J., Kashdan, T. B., & Kauffman, S. B. (2018). Measuring well-being: A comparison of subjective well-being and PERMA. The Journal of Positive Psychology, 13(4), 321–332. https://doi.org/10.1080/17439760.2017.1388434

[22] Guzman, L., Lippman, L., Moore, K. A., & O'Hare, W. (2009). Accentuating the negative: The mismatch between public perception of child well-being and official statistics. Child Indicators Research, 2(4), 391–416. https://doi.org/10.1007/s12187-009-9042-x

[23] Haraldsson, K. S., Lindgren, E. M., Fridlund, B. G., Baigi, A. M., Lydell, M. C., & Marklund, B. R. (2008). Evaluation of a school-based health promotion programme for adolescents aged 12–15 years with focus on well-being related to stress. Public Health, 122(1), 25–33. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2007.04.016

[24] Herrera, R. M., Gaibor, I., & Barrera, L. (2017). El bienestar psicológico Y la satisfacción con la Vida Como predictores del bienestar social en Una muestra de universitarios ecuatorianos. Salud & Sociedad, 8(2), 172–184. https://doi.org/10.22199/s07187475.2017.0002.00005

[25] Hřebíčková, M., Blatný M., & Jelínek M., (2010). Osobnost jako prediktor osobní pohody v dospělosti. Československá psychologie, 54(1), 31–41.

[26] Huppert, F. A., & So, T. T. (2011). Flourishing across Europe: Application of a new conceptual framework for defining well-being. Social Indicators Research, 110(3), 837–861. https://doi.org/10.1007/s11205-011-9966-7

[27] Ingelmo, R. M., & Litago, J. U. (2018). Satisfacción vital y relaciones familiares y con iguales en la adolescencia – Life satisfaction and family relationships and with peers in adolescence. CAURIENSIA. Revista Anual De Ciencias Eclesiásticas, 13, 243–258. Nahradit za: https://doi.org/10.17398/2340-4256.13.243.

[28] Jahoda, M. (1958). Current concepts of positive mental health. Basic books. https://doi.org/10.1037/11258-000

[29] Janštová, E., & Slezáčková, A. (2018). Pozitivní edukace: inspirace pro zlepšení kvality vzdělávání. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, 8(3), 7–24. https://doi.org/10.11118/lifele201808037

[30] Kimber, B., Sandell, R., & Bremberg, S. (2008). Social and emotional training in Swedish classrooms for the promotion of mental health: Results from an effectiveness study in Sweden. Health Promotion International, 23(2), 134–143. https://doi.org/10.1093/heapro/dam046

[31] Klapko, D. (2013). Obsahová analýza textu. In L. Gulová & R. Šíp (Eds), Výzkumné metody v pedagogické praxi (s. 139–167). Grada

[32] Kor, A., Pirutinsky, S., Mikulincer, M., Shoshani, A., & Miller, L. (2019). A longitudinal study of spirituality, character strengths, subjective well-being, and prosociality in middle school adolescents. Frontiers in Psychology, 10, 1–12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00377

[33] Köverová, M. (2015). Percepcia interakčného štýlu učiteľa a subjektívna pohoda študentov. Psychologie a její kontexty, 6(1), 33–48.

[34] Kubíčková, A., & Felcmanová, L. (2021). Možnosti podpory duševního zdraví žáků. Pedagogická orientace, 31(1), 70–96. https://doi.org/10.5817/pedor2021-1-70

[35] Lambert, L., Passmore, H., & Holder, M. D. (2015). Foundational frameworks of positive psychology: Mapping well-being orientations. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 56(3), 311–321. https://doi.org/10.1037/cap0000033

[36] Leventhal, K. S., Gillham, J., DeMaria, L., Andrew, G., Peabody, J., & Leventhal, S. (2015). Building psychosocial assets and wellbeing among adolescent girls: A randomized controlled trial. Journal of Adolescence, 45(1), 284–295. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.09.011

[37] Mackenzie, K., & Williams, C. (2018). Universal, school-based interventions to promote mental and emotional well-being: what is being done in the UK and does it work? A systematic review. BMJ Open, 8(9), 1–14. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022560

[38] Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická Orientace, 23(4), 427–454. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427

[39] Marsh, H. W., Huppert, F. A., Donald, J. N., Horwood, M. S., & Sahdra, B. K. (2020). The well-being profile (WB-Pro): Creating a theoretically based multidimensional measure of well-being to advance theory, research, policy, and practice. Psychological Assessment, 32(3), 294–313. https://doi.org/10.1037/pas0000787

[40] Matthews, N., Kilgour, L., Christian, P., Mori, K., & Hill, D. M. (2014). Understanding, evidencing, and promoting adolescent well-being. Youth & Society, 47(5), 659–683. https://doi.org/10.1177/0044118x13513590

[41] McLaughlin, C. (2008). Emotional well-being and its relationship to schools and classrooms: A critical reflection. British Journal of Guidance & Counselling, 36(4), 353–366. https://doi.org/10.1080/03069880802364486

[42] Oishi, S., Diener, E., & Lucas, R. E. (2021). Subjektive Well-Being. In Lopez, S. J., & Snyder, C. R. (Eds.). The Oxford handbook of positive psychology (s. 256). Oxford University Press.

[43] Pandya, S. P. (2017). Spirituality, happiness, and psychological well-being in 13- to 15-year olds: A cross-country longitudinal RCT study. Journal of Pastoral Care & Counseling: Advancing theory and professional practice through scholarly and reflective publications, 71(1), 12–26. https://doi.org/10.1177/1542305016687581

[44] Park, N. (2004). Character strengths and positive youth development. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 591(1), 40–54. https://doi.org/10.1177/0002716203260079

[45] Proctor, C., Tsukayama, E., Wood, A. M., Maltby, J., Eades, J. F., & Linley, P. A. (2011). Strengths Gym: The impact of a character strengths-based intervention on the life satisfaction and well-being of adolescents. The Journal of Positive Psychology, 6(5), 377–388. https://doi.org/10.1080/17439760.2011.594079

[46] Prokop, D. (2022, 12. července). Dopady pandemie covid-19 na wellbeing žáků. PAQ Research. https://www.paqresearch.cz/post/pandemie-wellbeing-zaci

[47] Reiter, C., & Wilz, G. (2016). Resource diary: A positive writing intervention for promoting well-being and preventing depression in adolescence. The Journal of Positive Psychology, 11(1), 99–108. https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1025423

[48] Ross, D. A., Hinton, R., Melles-Brewer, M., Engel, D., Zeck, W., Fagan, L., Herat, J., Phaladi, G., Imbago-Jácome, D., Anyona, P., Sanchez, A., Damji, N., Terki, F., Baltag, V., Patton, G., Silverman, A., Fogstad, H., Banerjee, A., & Mohan, A. (2020). Adolescent well-being: A definition and conceptual framework. Journal of Adolescent Health, 67(4), 472–476. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.06.042

[49] Ruggeri, K., Garcia-Garzon, E., Maguire, Á., Matz, S., & Huppert, F. A. (2020). Well-being is more than happiness and life satisfaction: A multidimensional analysis of 21 countries. Health and Quality of Life Outcomes, 18(1), 1–16. https://doi.org/10.1186/s12955-020-01423-y

[50] Ruini, C., Ottolini, F., Tomba, E., Belaise, C., Albieri, E., Visani, D., Offidani, E., Caffo, E., & Fava, G. A. (2009). School intervention for promoting psychological well-being in adolescence. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(4), 522–532. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2009.07.002

[51] Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069–1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069

[52] Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719–727. https://doi.org/10.1037/0022-3514.69.4.719

[53] Sawyer, S. M., Azzopardi, P. S., Wickremarathne, D., & Patton, G. C. (2018). The age of adolescence. The Lancet Child & Adolescent Health, 2(3), 223–228. https://doi.org/10.1016/s2352-4642(18)30022-1

[54] Seligman, M. (2011). Flourish. Free Press

[55] Seligman, M. E. P. (2002). Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press.

[56] Seligman, M. E. P. (2018). PERMA and the building blocks of well-being. The Journal of Positive Psychology, 13(4), 333–335. https://doi.org/10.1080/17439760.2018.1437466

[57] Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60(5), 410–421. https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.5.410

[58] Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference. Wadsworth Publishing Company.

[59] Shoshani, A., & Steinmetz, S. (2013). Positive psychology at school: A school-based intervention to promote adolescents' mental health and well-being. Journal of Happiness Studies, 15(6), 1289–1311. https://doi.org/10.1007/s10902-013-9476-1

[60] Sirgy, M. J. (2021). Positive outcomes of wellbeing. Social Indicators Research Series, 83, 59–78. https://doi.org/10.1007/978-3-030-71888-6_3

[61] Smith, E. N., Romero, C., Donovan, B., Herter, R., Paunesku, D., Cohen, G. L., Dweck, C. S., & Gross, J. J. (2018). Emotion theories and adolescent well-being: Results of an online intervention. Emotion, 18(6), 781–788. https://doi.org/10.1037/emo0000379

[62] Snyder, F., Flay, B., Vuchinich, S., Acock, A., Washburn, I., Beets, M., & Li, K. (2009). Impact of a social-emotional and character development program on school-level indicators of academic achievement, absenteeism, and disciplinary outcomes: A matched-pair, cluster-randomized, controlled trial. Journal of Research on Educational Effectiveness, 3(1), 26–55. https://doi.org/10.1080/19345740903353436

[63] Srb, V., Felcmanová, L., & Pýchová, S. (2021). Jak zlepšovat učení, wellbeing a rovné šance žáků v ČR prostřednictvím středního článku a dalších opatření. Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s.

[64] Terjestam, Y., Bengtsson, H., & Jansson, A. (2016). Cultivating awareness at school. Effects on effortful control, peer relations and well-being at school in grades 5, 7, and 8. School Psychology International, 37(5), 456–469. https://doi.org/10.1177/0143034316658321

[65] Tomé, G., Almeida, A., Ramiro, L., Gaspar, T., & Gaspar de Matos, M. (2021). Intervention in schools promoting mental health and wellbeing: a systematic review. Global Journal of Community Psychology Practice, 12(1), 1–23.

[66] Tov, W., & Diener, E. (2013). Subjective Well-being. Research Collection School of Social Sciences, 1395. https://doi.org/10.1002/9781118339893.wbeccp518

[67] Volkaert, B., Wante, L., Loeys, T., Boelens, E., & Braet, C. (2021). The evaluation of boost camp: A universal school-based prevention program targeting adolescent emotion regulation skills. School Mental Health, 14(2), 440–453. https://doi.org/10.1007/s12310-021-09478-y

[68] Wu, X. Y., Han, L. H., Zhang, J. H., Luo, S., Hu, J. W., & Sun, K. (2017). The influence of physical activity, sedentary behavior on health-related quality of life among the general population of children and adolescents: A systematic review. PLOS ONE, 12(11), e0187668. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187668