Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru

Název: Čas, vzpomínky a řečnické figury v rozhovoru
Variantní název:
  • Time, memories and figures of speech in interviews
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. [147]-176
Rozsah
[147]-176
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek představuje teoretickou studii řečnických figur používaných mluvčími v kvalitativním, hloubkovém rozhovoru. Cílem textu je zaprvé prozkoumat, jaké postupy a figury ve vyprávění používají mluvčí, a zadruhé ukázat, jak je možné s těmito figurami dále pracovat v odborném textu či článku. Jak jsou prezentovány vz pomínky vypravěčem a jak mohou být následně využity badatelem v textu, jsou dvě hlavní otázky, kterým se článek věnuje. Ve studii je na vlastním empirickém materiálu podrobně popsáno celkem čtrnáct řečnických figur. V závěru autor ukazuje, které řečnické figury mohou zvýšit důvěryhodnost kvalitativní výzkumné z právy.
This contribution is a theoretical study of the figures of speech used by speakers during qualitative in-depth interviews. The aim of the text is, first, to explore the procedures and figures speakers use when narrating and, second, how such figures can be developed later in a specialist text or article. How memories are is presented by the narrator and how it can be used by the researcher in a text, is the two main questions this article is about. Using the author's own empirical material, fourteen figures of speech are described in detail, showing which figures may enhance the credibility of a high quality research report.
Reference
[1] AUGUSTIN. Vyznání. Praha: Kalich, 1997, 558 s. ISBN 80-70170-37-9.

[2] BERLINER, D. C. Teacher Expertise. In ANDERSON, L. W. International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second Edition. Oxford: Pergamon, 1995, s. 46–52. ISBN 0-08-042304-3.

[3] BLASE, J. J. The Micropolitics of the School: The Everyday Political Orientation of Teachers Toward Open School Principals. Educational Administration Quarterly, 1989, roč. 25, č. 4, s. 377–407. ISSN 0013-161X. | DOI 10.1177/0013161X89025004005

[4] BRUNER, J. S. Actual minds, possible worlds. Cambridge: Harvard University Press, 1986, 202 s. ISBN 06-740-0365-9.

[5] BURKE, A. Grammar of Motives. New York: University of California Press, 1969, 520 s. ISBN 0-520-01544-4.

[6] CARR, D. Time, narrative, and history. Bloomington: Indiana University Press, 1986, 189 s. ISBN 0-253-20603-0.

[7] CLANDININ, J. D., CONNELLY, M. F. Narrative Inquiry. Experience and Story in Qualitative Research. San Francisco: Jossey-Bass, 2000, 212 s. ISBN 0-7879-7262-2.

[8] DONMOYER, R. Paradigm Talk Reconsidered. In RICHARDSON, V. Handbook of Research on Teaching. Fourth edition. Washington: AERA, 2001, s. 174–197. ISBN 0-935302-26-3.

[9] DOUBEK, D. Začátek v profesi učitele a identita – symbolická inspirace. Pedagogika, 1994, roč. 44, s. 360–367. ISSN 0031-3815.

[10] DREYFUS, H. L., DREYFUS, S. E. Mind over Machine. The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer. Oxford: Blackwell, 1986, 336 s. ISBN 0-631-15126-5.

[11] FAY, B. Současná filosofie sociálních věd. Praha: Slon, 2002. ISBN 80-86429-10-5.

[12] GOFFMAN, E. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999, 247 s. ISBN 80-902482-4-1.

[13] GUBA, E. G., Lincoln, Y. S. Fourth Generation Evaluation. Newbury Park: Sage, 1989, 294 s. ISBN 0-803-93235-9.

[14] HAVLÍK, R. Uplatnění mladých absolventů PedF UK v praxi. Pedagogika, 1997, roč. XLVII, č. 2, s. 122–137. ISSN 0031-3815.

[15] CHARMAZ, K. Constructing grounded theory: a practical guide through qualitative analysis. London: Sage, 2006, 208 s. ISBN 0-7619-7353-2.

[16] KASÍKOVÁ, H. Naučit se být učitelem. Pedagogika, 1995, roč. 45, s. 147–153. ISSN 0031-3815.

[17] KLUSÁK, M. Číst – psát – počítat a kreslit. Pedagogika, 1995, roč. 45, s. 363–372. ISSN 0031-3815.

[18] KUHN, T. S. Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 1997, 208 s. ISBN 80-86005-54-2.

[19] LORTIE, D. C. The Schoolteacher. Sociological Study. Chicago: University of Chicago Press, 1975, 284 s. ISBN 0-226-49351-2.

[20] MacINTYRE, A. After virtue: a study in moral theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2007, 286 s. ISBN 0-268-03504-0.

[21] MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995, 210 s. ISBN 80-210-1070-3.

[22] MARTON, F. On the Structure of Teachers' Awareness. In CARLGREN, I., HANDAL, G., VAAGE, S. Teachers' Minds and Actions: Research on Teachers' Thinking and Practice. London: Falmer Press, 1994, Chapter 2, s. 28–42. ISBN 0-7507-0430-6.

[23] MUHR, T., FRIESE, S. User's Manual for ATLAS.ti 5.0. Berlin: Scientific Software Development, 2004, 417 s.

[24] PAJARES, F. M. Teachers' Beliefs and Educational Research: Cleaning up a Messy Construct. Review of Educational Research, 1992, roč. 62, č. 3, s. 307–332. ISSN 0034-6543. | DOI 10.3102/00346543062003307

[25] POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., SEDLÁČEK, M. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109–126. ISSN 1803-7437.

[26] POLLETTA, F., JASPER, J. M. Collective Identity and Social Movements. Annual Review of Sociology, 2001, 27, s. 283–305. ISSN 0360-0572.

[27] PUPALA, B., BRANICKÁ, M. Medzi materskou a základnou školou: čo deti očekávajú od školy. Pedagogika, 2002, č. 3, s. 337–345.

[28] RABUŠICOVÁ, M., POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. 1. část. Pedagogika, 1996a, roč. 46, č. 1, s. 49–61.

[29] RABUŠICOVÁ, M., POL, M. Vztahy školy a rodiny dnes: hledání cest k partnerství. 2. část. Pedagogika, 1996b, roč. 46, č. 2, s. 105–116.

[30] RENDL, M. Jak se děti učí. Pedagogika, 1994, roč. 44, s. 51–60.

[31] RENDL, M. Učitel v žákovském diskurzu. Pedagogika, 1994b, roč. XLIV, č. 4, s. 347–354.

[32] ROUSSEAU, J.-J. Vyznání. Praha: Odeon, 1978.

[33] RUBIN, H. J., RUBIN, I. S. Qualitative Interviewing. The Art of Hearing Data. Thousand Oaks: SAGE, 2005, 290 s. ISBN 0-7619-2075-7.

[34] SEDLÁČEK, M. Řízení školy na vesnici. Studia paedagogica, 13, 2008, s. 85–99.

[35] SIKES, P. J. The Life Cycle of the Teacher. In BALL, S. J., GOODSON, I. F. (Eds.). Teachers' Lives and Careers. Lewes: The Falmer Press, 1989. První vydání r. 1985, s. 27–60.

[36] SIKES, P. J., MEASOR, L., WOODS, P. Teacher Careers. Crises and Continuities. London: Falmer, 1985, 280 s. ISBN 1-85000-067-0.

[37] SLOTERDIJK, P. Tonalita jako Nová syntéza. In MARQUARD, O, SLOTERDIJK, P. Pluralita, skepse, tonalita. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 59–82. ISBN 80-2101-932-8.

[38] SNOW, D. A., ANDERSON, L. Identity Work Among the Homeless: The Verbal Construction and Avowal of Personal Identities. The American Journal of Sociology, 1987, roč. 92, č. 6, s. 1336–1371. | DOI 10.1086/228668

[39] STRAUSS, A. L., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999, 228 s. ISBN 80-85834-60-X.

[40] ŠEĎOVÁ, K. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 1, s. 27–52. ISSN 1803-7437.

[41] ŠEĎOVÁ, K., ZOUNEK, J. ICT a moc před tabulí. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 260–286. ISBN 978-80-7367-313-0.

[42] ŠVAŘÍČEK, R. Narativní a sociální konstrukce profesní identity učitele experta. Dizertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 396 s.

[43] ŠVAŘÍČEK, R. Zdroje a bariéry tvořivého procesu ve školní třídě. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, 2004, 132 s.

[44] WOODS, P. Successful Writing for Qualitative Research. Abingdon: Routledge, 2006, 182 s. ISBN 0-415-35539-7.