C50

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
Year: 2003
Volume: 52
Issue: C50
Issue title
Vladimíru Vašků k sedmdesátinám
Publication year
2004
ISSN
0231-7710
ISBN
80-210-3380-0
Department FF MU
Title Document
Vladimír Vašků (15.10.1933) | [7]–15
Krmíčková, Helena
PDF
Title Document
K tzv. rynárecké listině z roku 1203 a jejím konfirmacím | [17]–29
Martínková, Lenka
PDF
Title Document
Dvě rozdílná století doubravnického kláštera | [31]–52
Štarha, Ivan
PDF
Title Document
O lokalizaci místního jména "Pyspiz" : (in margine CDB VI) | [53]–64
Krmíčková, Helena; Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
Nezdařený pokus Václava II. o přenesení mělnické kapituly ke královské kapli Všech svatých | [65]–74
Jan, Libor
PDF
Title Document
Paleografický příspěvek k tzv. svatováclavskému archivu na konci 13. století | [75]–87
Havel, Dalibor
PDF
Title Document
Diplomatické pozadí vzniku panství Jana Lucemburského v severní Itálii v dubnu 1331 | [89]–100
Hledíková, Zdeňka
PDF
Title Document
Dvě neznámé listiny z roku 1416 : příspěvek k poznaní sporu o olomoucké biskupství | [101]–118
Elbel, Petr
PDF
Title Document
K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů | [119]–129
Maráz, Karel
PDF
Title Document
Kongregace pro šíření víry v době třicetileté války (její působnost, organizace, chod kanceláře a archiv) | [131]–141
Balcárek, Pavel
PDF
Title Document
Počátky archivní péče u moravských klášterů a kláštera vyšebrodského | [143]–147
Adámek, Jiří
PDF
Title Document
Novověká kancelář města Uherského Hradiště do roku 1786 | [149]–159
Čoupek, Lukáš
PDF
Title Document
Moravští zemští hejtmani a guvernéři 1720-1849 | [161]–167
Janák, Jan
PDF
Title Document
Reformní zásahy Marie Terezie a Josefa II. do městské správy na Moravě | [169]–176
Štouračová, Jiřina
PDF
Title Document
Pomocné vědy historické a zejména diplomatika ve francouzských encyklopediích 2. půle 18. století : (první poznámky) | [177]–186
Hlaváček, Ivan
PDF
Title Document
Spory města Jemnice s jeho vrchností v 70. a počátkem 80. let 18. století a pokus o jejich řešení na základě konfirmační listiny Marie Terezie | [187]–196
Plevová, Marie
PDF
Title Document
K patentům konce 18. století | [197]–207
Sviták, Zbyněk
PDF
Title Document
Poznámky k regulaci konfirmačního řízení v habsburské monarchii před rokem 1836 | [209]–212
Kahuda, Jan
PDF
Title Document
Zvláštní skupina evidenčních pramenů: soupisy Romů na Moravě a ve Slezsku | [213]–221
Nečas, Ctibor
PDF
Title Document
Asumpcionistické hnutí | [223]–232
Filip, Štěpán Martin
PDF