Zkratky

Title: Zkratky
Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 252
Extent
252
Type
Other part of book
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license