Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení

Title: Vybrané strategie podvádění žáků a autoregulace učení
Variant title:
  • Selected cheating and self-regulated learning strategies in upper secondary school students
Source document: Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 3, pp. [107]-129
Extent
[107]-129
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících podvádění u žáků středních škol. Cílem je objasnit, zda je míra využívání některých strategií školního podvádění vysvětlitelná faktory autoregulace učení a prospěchem. Data byla získána pomocí dotazníkového šetření ( N = 346), podrobena explorativní faktorové analýze a následně standardní metodě vícenásobné lineární regrese. Výsledky, jež tento příspěvek představuje, ukazují, že k méně častému podvádění vede lepší prospěch žáků a rovněž vyšší míra některých autoregulačních dovedností. Také bylo z jištěno, že jiné z dovedností spadající pod autoregulaci učení naopak frekvenci školního podvádění lehce navyšují. Žáci s vyšší mírou těchto dovedností jsou sice stále primárně zaměřeni na studium, zdá se ale, že za jistých okolností je poměrně ochotně kombinují se strategiemi podvádění.
The paper focuses on factors that influence cheating among upper secondary school students. It explains how the rate of the use of some cheating strategies in schools is determined by factors of self-regulated learning and the grade point average (GPA). The data were collected by a questionnaire survey (N = 346) and analyzed using exploratory factor analysis and the standard method of multi-linear regression. The results show that a higher GPA and a higher level of some self-regulated skills lead to a decreased frequency of cheating. On the other hand, some other self-regulated learning skills slightly increase the frequency of cheating. Students with higher levels of these skills appear at times to willingly combine these skills with cheating strategies despite the fact that studying is a primary priority for them.
References
[1] Anderman, E. M., Griesinger, T., & Westerfield, G. (1998). Motivation and cheating during early adolescence. Journal of Educational Psychology, 90(1), 84–93. | DOI 10.1037/0022-0663.90.1.84

[2] Anderman, E. M., & Midgley, C. (2004). Changes in self-reported academic cheating across the transition from middle school to high school. Contemporary Educational Psychology, 29(4), 499–517. | DOI 10.1016/j.cedpsych.2004.02.002

[3] Cizek, G. J. (2003). Detecting and Preventing Classroom Cheating. Thousand Oaks: Corwin Press.

[4] Čáp, J., & Mareš, J. (2007). Psychologie pro učitele (2. vyd.). Praha: Portál.

[5] Davis, S. F., Drinan, P. F., & Gallant, T. B. (2009). Cheating in School: What We Know and What We Can Do. Chichester: Wiley-Blackwell.

[6] Dunn, K. E., Lo, W.-J., Mulvenon, S. W., & Sutcliffe, R. (2012). Revisiting the motivated strategies for learning questionnaire: A theoretical and statistical reevaluation of the metacognitive self-regulation and effort regulation subscales. Educational and Psychological Measurement, 72(2), 312–331. | DOI 10.1177/0013164411413461

[7] Foltýnová, D. (2008). Vliv metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregulovat své učení při osvojování zeměpisného učiva (disertační práce). Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

[8] Galloway, M. K. (2012). Cheating in advantaged high schools: Prevalence, justifications, and possibilities for change. Ethics and Behavior, 22(5), 378–399. | DOI 10.1080/10508422.2012.679143

[9] Graham, M. A., Monday, J., O'Brien, K., & Steffen, S. (1994). Cheating at small colleges: An examination of student and faculty attitudes and behaviors. Journal of College Student Development, 35(4), 255–260.

[10] Hetherington, M. E., & Feldman, S. E. (1964). College cheating as a function of subject and situational variables. Journal of Educational Psychology, 55(4), 212–218. | DOI 10.1037/h0045337

[11] Hladík, J., & Vávrová, S. (2011). Mechanismy fungování rozvoje autoregulace učení studentů. Praha: Hnutí R.

[12] Hrbáčková, K. (2011). Rozvoj autoregulace učení studentů. Praha: Hnutí R.

[13] Hrbáčková, K., Vávrová, S., Hladík, J., Švec, V., & Novotná, J. (2010). Kognitivní a nonkognitivní determinanty rozvoje autoregulace učení studentů. Brno: Paido.

[14] Jakešová, J. (2011). Motivační aspekty autoregulace učení: Od vymezení problematiky k diagnostice. In T. Janík, P. Najvar., & M. Kubiatko, Kvalita kurikula a výuky: Výzkumné přístupy a nástroje (s. 161–174). Brno: Masarykova univerzita.

[15] Jakešová, J. (2012). Motivační aspekty autoregulace učení: Adaptace výzkumného nástroje. In T. Janík & K. Pešková, Školní vzdělávání: Podmínky, kurikulum, aktéři, procesy, výsledky (s. 283–300). Brno: Masarykova univerzita.

[16] Jakešová, J. (2013). Motivace v procesu autoregulace učení: Výsledky empirického šetření. In T. Janík & K. Pešková, Školní vzdělávání: Od podmínek k výsledkům (s. 104–121). Brno: Masarykova univerzita.

[17] Jensen, L. A., Arnett, J. J., Feldman, S. S., & Cauffman, E. (2002). It's wrong, but everybody does it: Academic dishonesty among high school and college students. Contemporary Educational Psychology, 27(2), 209–228. | DOI 10.1006/ceps.2001.1088

[18] Kuhl, J., & Fuhrmann, A. (1998). Decomposing self-regulation and self-control: The volitional components inventory. In J. Heckhausen & C. S. Dweck (Eds.), Motivation and Self-Regulation across the Life Span (s. 15–49). New York: Cambridge University Press.

[19] Lennon, J. M. (2010). Self-regulated learning. In J. A. Rosen, E. J. Glennie, B. W. Dalton, J. M. Lennon, & R. N. Bozick, Noncognitive Skills in the Clasroom: New Perspectives on Educational Research (s. 69–90). Research Triangle Park, NC: RTI International.

[20] Linnenbrink, E. A., & Pintrich, P. R. (2003). The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom. Reading & Writing Quarterly, 19(2), 119–137. | DOI 10.1080/10573560308223

[21] Macek, P. (1999). Adolescence: Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících. Praha: Portál.

[22] Mareš, J. (1998). Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál.

[23] Mareš, J. (2005). Tradiční a netradiční podvádění ve škole. Pedagogika, 55(2), 310–335.

[24] Miller, A., Murdock, T. B., Anderman, E. M., & Poindexter, A. L. (2007). Who are all these cheaters? Characteristics of academically dishonest students. In E. M. Anderman & T. B. Murdock, Psychology of Academic Cheating (s. 9–32). Amsterdam, Boston: Elsevier Academic Press.

[25] Newstead, S. E., Franklyn-Stokes, A., & Armstead, P. (1996). Individual differences in student cheating. Journal of Educational Psychology, 88(2), 229–241. | DOI 10.1037/0022-0663.88.2.229

[26] Pintrich, P. R. (Ed.). (1991). A Manual for the Use of the Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Ann Arbor: University of Michigan, School of Education. Dostupné z http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED338122.pdf

[27] Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Educational Research, 31(6), 459–470. | DOI 10.1016/S0883-0355(99)00015-4

[28] Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulation learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385–407. | DOI 10.1007/s10648-004-0006-x

[29] Římánková, A. (2015). Faktory ovlivňující podvádění studentů středních škol (diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Dostupné z http://is.muni.cz/th/371639/ff_m/

[30] Sedláček, M., & Šeďová, K. (2015). Komunikace ve školní třídě a žákovské učení. Orbis scholae, 9(1), 83–101. | DOI 10.14712/23363177.2015.73

[31] Schab, F. (1991). Schooling without learning: Thirty years of cheating in high school. Adolescence, 26(104), 839–847.

[32] Smetáčková, I. (Ed.). (2005). Genderové aspekty přechodu žáků a žákyň mezi vzdělávacími stupni. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky. Dostupné z http://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2010/TE2BP_SVP/um/Genderove_aspekty_prechodu_zaku_a_zakyn_mezi_vzdelavacimi_stupni.pdf

[33] Tayfun, A. (2009). Is there a relationship between grade average point and students' perceptions with regard to cheating factors? Bilig, 49, 191–204.

[34] Vacek, P. (2013). Psychologie morálky a výchova charakteru žáků (2. vyd.). Hradec Králové: Gaudeamus.

[35] Vrbová, J. (2013). "Co mi ve škole vadí víc, podvádění, či klamání?" Postoje žáků k nečestnému chování ve škole v kontextu školního podvádění. Studia paedagogica, 18(2–3), 93–107. | DOI 10.5817/SP2013-2-3-6

[36] Vrbová, J., & Stuchlíková, I. (2012). Školní podvádění starších žáků: Pilotní studie. Pedagogika, 62(3), 317–331.

[37] Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64–70. | DOI 10.1207/s15430421tip4102_2

[38] Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical backround, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166–183. | DOI 10.3102/0002831207312909

[39] Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (Eds.). (1998). Self-Regulated Learning: From Teaching to Self-Reflective Practice. New York: Guilford Press.