Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves

Title: Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves
Variant title:
  • Die Erforschung der Kirche in Chrast nad Hornádom. Bez. Spišská Nová Ves und ihre Ergebnisse
Author: Slivka, Michal
Source document: Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 383-414
Extent
383-414
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Avenarius, A., 1974: Historické predpoklady predorománskej architektúry (rotund) na Slovensku. Pamiatky príroda č. 6, 26—29.

[2] Bašo, M., 1978: Vývoj a typologické východiská ranostredovekej centrálnej architektúry na Slovensku. Habilitačná práca na katedre teórie a dejín architektúry kreslenia a modelovania, Fakulta architektúry SVŠT Bratislava (rkp. 273 sj.)

[3] Bretholz, B., 1923: Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag. Berolini.

[4] Budinský-Krička, V.; 1944: Prvé staroslovenské radové pohrebištia v Turci a v Liptove. Martin.

[5] Budinský-Krička, V., 1970: Príspevok k poznaniu včasnostredovekej dediny na východnom Slovensku. Slovenská archeológia XVIII-1, 168—18?.

[6] Budinský-Krička, V., 1980: Nové nálezy na východnom Slovensku. In. Archeol. výsk. a nál. na Slov. v r. 1978. Nitra, 49—50, obr. 22.

[7] Burian, V., 1966: Předběžná zpráva o historickoarcheologickém výzkumu Kartouzsky v Dolanech 1964—1965. In. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 128.

[8] Cibulka, J., 1958: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě. Praha.

[9] Csánki, D., 1890: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Budapest.

[10] Csergheö, G.—Csoma, J., 1890: Alte grabdenkmäler aus Ungarn. Bpest.

[11] Čaplovič, D., 1977: Príspevok k dejinám Červeného Kláštora, zb. Historica Carpatica VIII, s. 155—189.

[12] Démko, K.—Roth, S.—Šváby, F., 1888: Szepesi emlékkönyv a Magyar orvosok és természetvizsgálók. Sp. Podhradie.

[13] Dercsényi, D., 1957: A Jáki templom. Budapešť.

[14] Dercsényi, D., 1974: Vorromanische Kirchentypen in Ungarn. Acta Historiae Artium Academiae scientiarum Hungaricae t. 20, 1—12.

[15] Dercsényi, D., 1975: Romanische Baukunst in Ungarn. Budapest.

[16] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[17] Dušeková, S., 1980: Cintorín z 15.—17. stor. v Smoleniciach (Archeologicko-historická interpretácia). In. Slovenský národopis r. 28, 433—453.

[18] Dvorník, F., 1970: Byzantské misie u Slovanů. Praha.

[19] Eisner, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie. Praha.

[20] Entz, G., 1968: Die Baukunst Transsilvaniens im 11—13. Jahrhundert. 1. časť. Acta Historiae Artium Acad. Sc. Hung. t. 14, 3—48.

[21] Fejér, G., 1828—1844: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus et civilis. 1—10. Buda.

[22] Fiala, A.—Vallašek, A., 1975: Náčrt stavebného vývoja Spišskej Kapituly do konca stredoveku. Vlastivedný časopis r. 24, 132—136.

[23] Fügedi, E., 1959: Kirchliche Topographie und Siedlungsverhältnisse in Mittelalter in der Slowakei. In: Studia Slavica Academiae scientiarum Hungariae, fasc. 3—4, s. 363—400.

[24] Gerevich, T., 1938: Magyarország románkori emlékei. Budapest.

[25] Gerves-Molnár, V., 1968: Romańskie rotundy na terenie sredniowiecznych Wegier. In. Kwartalnik architektury i urbanistyki (Warszawa) t. 13, s. 81—100.

[26] Gerves-Molnár, V., 1972: A középkori Magyarország rotundái. Budapest.

[27] Habovštiak, A., 1963: Zaniknutá stredoveká dedina Bratka pri Leviciach, Slov. arch. 11-2, s. 407—451.

[28] Habovštiak, A., 1968: Archeologický výskum v Kostolanoch pod Tríbečom. In. Monumentorum tutela 2, s. 43—73.

[29] Hain, G., 1910—1913: Löcsei krónikája. Löcse.

[30] Halaga, O. R., 1964: Vznik miest na východnom Slovensku. In. Príspevky k dejinám východného Slovenska. Bratislava (s. 70—92).

[31] Hanula, J., 1927: Chrasť na Slovensku. Krásy Slovenska 6, č. 5—6, s. 217—219.

[32] Henszlmann, I., 1878: Löcsenek régiségei. Budapest.

[33] Hodál, J., 1925: O pohanskom náboženstve starých Slovákov. Trnava.

[34] Hodál, J., 1933: Kostol Privinov v Nitre v pravom svetle. Nitra.

[35] Holl, I., 1963: Középkori cserépedények a budai várpalotából (XIII.—XV. század), Budapest régiségei 20, s. 334n.

[36] Horváth, B., 1970: A tiszaörvényi parta és pártaöv. Folia Archaeologica 21, s. 165n.

[37] Hosák, L.—Šrámek, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I. Praha.

[38] Hoššo, J., 1975: Kostolné cintoríny v Liptovskej Mare a Liptovskej Sielnici. In: Liptov 3, s. 121—166.

[39] Hradszky, J., 1895: A XXIV királyi plébános testvérülete és a reformáczió a Szepességen. Miskolcz.

[40] Hradszky, J., 1903—1904: Additamenta ad Initia, progressus ac praesens status Capituli Scepusiensis. Sp. Podhradie.

[41] Hrubec, I., 1971: Výskum zaniknutej dediny Dolný Poltár. Archeologické rozhledy 23, s. 69—79.

[42] Chaloupecký, V., 1923; Staré Slovensko. Bratislava.

[43] Chalupecký, I., 1967: K otázke datovania románskeho kostola v Chrasti nad Hornádom. Vlast, časopis r. 16, s. 74—75.

[44] Jankovič, V., 1978: Predromanske pamiatky. In. Pamiatky na Slovensku — súpis pamiatok zv. 4. Bratislava.

[45] Jarkovský, J., 1980: Chotárne názvy obce Necpaly. Zborník SNM — Etnografia 74, s. 216—226.

[46] Javorský, F.—Chalupecký, L., 1980: K stavebnému vývoju kostola v Chrasti nad Hornádom. Vlast, časopis r. 29, s. 174—178.

[47] Kingsley, Porter A., 1917: Lombord Architecture II. New Haven, London.

[48] Konečný, L. J., 1978: Emporové rotundy s válcovou věží. Umění 26, s. 385—411.

[49] Kovačevičová, S., 1967—1968: Etnografické vyhodnotenie hrbových nálezov zo Starej Haliče. In. Monumentorum tutela 4, s. 423—440.

[50] Kozák, K., 1976—77: Téglából épített körtemplomaink és centralis kápolnáink a XII— XIII. században. In. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, s. 49—89.

[51] Krajčovič, R., 1969: Po stopách veľkomoravskej toponymie na okolí Bratislavy, zb. Bratislava 5, s. 255—268.

[52] Kútnik, J., 1969: O pövode pustovníka Svorada. Nové obzory 11, s. 5—117.

[53] Kútnik, J., 1970: Benediktínsko-eremitské tradície v Popradskej a Hornádskej kotline, rukopis.

[54] Ľ Fk (= Fuzák, Ľ.), 1967: Svojrázny kostol v Chrasti nad Hornádom. In. Katolícke noviny r. 82, č. 15 (9. 4.), s. 4.

[55] Magyarország vármegyei és városai. Nyitravármegye. Bpest 1898.

[56] Machek, V., 1957: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha.

[57] Marsina, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. Bratislava.

[58] Mencl, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha—Prešov.

[59] Merhautová, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[60] Merhautová, A., 1974: Romanische Kunst in Polen, der Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien. Praha.

[61] Merhautová-Livorová, A., 1955: K vývoji románských centrálních staveb v Čechách, Umění 3, s. 128—138.

[62] Merhautová-Livorová, A., 1970: Einfache mitteleuropälsche Rundkirchen (Ihr

[63] Usprung, Zweckbestimmung und Bedeutung). Rozpravy ČSAV Praha.

[64] Pauliny, E., 1963: Fonologický vývin slovenčiny. Bratislava.

[65] Petrovský-Sichman, A., 1964: Slovanské osídlenie severného Slovenska. Vlastivedný sborník Považia 6, s. 50—106.

[66] Polla, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany). Bratislava.

[67] Polla, B., 1979: Archeologický výskum na stredovekej lokalite vo Vinnom. Historica Carpatica 10, s. 177—191.

[68] Poulík, J., 1963: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha.

[69] Poulík, J., 1972: Velkomoravské mocenské centrum v Mikulčicích. Monumentorum tutela 8, 5—48.

[70] Profous, A.—Svoboda, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny IV. Praha.

[71] Profous, A., 1954: Místní jména v Čechách I. Praha.

[72] Radó, P., 1966: Enchiridion liturgicum, ed. secunda. Herder.

[73] Ratkoš, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi. In. O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava.

[74] Ratkoš, P., 1966: Postavenie slovenskej národnosti v stredovekom Uhorsku. In. zborník Slováci a ich národný vývin. Bratislava.

[75] Ratkoš, P., 1968: Pramene k dejinám Veľkej Moravy. Bratislava.

[76] Ratkoš, P., 1971: O najstarších pečatiach Bojníc a Liptovskej Sielnice (rec), Historický časopis 19, S. 592—596.

[77] Ratkoš, P., 1976—77: Vznik kultu Ondreja-Svorada a Benedikta vo svetle zagrebských pamiatok. In. Historijskí zborník — Sidakov (Zagreb), 29—30, s. 77—86.

[78] Ratkoš, P., 1979: Privilégium Spišských Vlách z roku 1243 a turnianske prédium. Slovenská archivistika 14, s. 73—85.

[79] Reichertová, K., 1978: Stavební počátky bývalého kláštera na Sázavě. Umění 26, s. 134—151.

[80] Richter, V., 1959: Raněstředověká Olomouc. Praha—Brno.

[81] Ruttkay, A., 1975: Ducové. Velkomoravský veľmožský dvorec a včasnostredoveké pohrebisko. Nitra (kongresová brožúra),

[82] Ryneš, V., 1971: Atributy v umění, sv. 2. Roztoky.

[83] Semkowicz, V., 1931: Zabytki z okolie Grodu Spiskiego: a) Kosciolek okragly w Chrascie na Spiszu. In. Spravozdań Polskiej Akademji Umiejetności 36, tom. 9, s. 26 až 27 (preklad vyšiel v Sborníku Muzeálnej slovenskej spoločnosti 26, 1932, s. 152 až 154 — pozri i referát F. Hrušovského v čas. Kultúra r. 4, 1932, č. 10, s. 763).

[84] Schematizmus slovenských katolíckych diecéz, Trnava 1971.

[85] Slivka, M., 1974: Slovanské osídlenie východného Slovenska, diplomová práca, Bratislava.

[86] Slivka, M., 1980: Tehla ako stavebný materiál (príspevok k dejinám tehliarstva). In. Pamiatky príroda č. 5, s. 26—28.

[87] Slovník slovenského jazyka I. Bratislava 1959.

[88] Socháň, P., 1933: Spolujestvovanie starého kultu pohanského a kresťanského na Slovensku. In. Prúdy 17, s. 49—51.

[89] Struhár, A., 1977: Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku. Bratislava.

[90] Suchý, M., 1974a: Dejiny Levoče 1. Košice.

[91] Suchý, M., 1974b: Významné pramene k problematike stavebného vývinu východoslovenských miest zo začiatku 17. storočia. In. Nové obzory 16, s. 39—83.

[92] Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava 1967.

[93] Szafrański, W., 1966: Wczesnośredniowieczna architektura kamienna w Plocku. Archeológia Polski 11-1, s. 218—227.

[94] Szónyi, O., 1927: Pécs. Ütmutató. 2. kiad., Pécs.

[95] Szónyi, O., b. r.: Régi Magyar templomok. Budapest.

[96] Šmilauer, V., 1932: Vodopis starého Slovenska. Praha a Bratislava.

[97] Šmilauer, V., 1935: Osídlení a národnosti Spiše. zb. Bratislava 9, s. 154—173.

[98] Šmilauer, V., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[99] Špaňár, J., 1969: Dictionarium latino-slovacum. Bratislava.

[100] Špirko, J., 1943: Cirkevné dejiny I. Turč. Sv. Martin.

[101] Takács, M., 1970: Magyarországi udvarházak és kastélyok. Budapest.

[102] Temesváry, F., 1961: Kulcstípusok és zár-mechanizmusok fejlödése a XV. században. Folia Archaeologica 13, s. 151—181.

[103] Tschilingirov, A., 1978: Christliche Kunst in Bulgarien. Berlin.

[104] Vajdovszky, J.—Divald, K., 1905: Szepesvármegye miivészeti emlékei I. Budapest.

[105] Varsík, B., 1964: Osídlenie Košickej kotliny I. Bratislava.

[106] Vasic, M., 1922: Architektura a skulptura v Dalmaciji. Beograd.

[107] Wagner, C., 1776: Analecta Scepusii sacri et profani. I. Tyrnaviae.

[108] Wick, B., 1933: Kassa régi síremlékei — XIV—XVIII század. Košice.

[109] Wimer, O., 1966: Handbuch der Namen und Heiligen (mit einer geschichte des christlichen Kalenders). Innsbruck.

[110] Závodszky, L., 1904: A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest.

[111] Žaki, A., 1966: Odkrycie nowego reliktu przedromańskiego na Wawelu (tzv. kosciol B). In. Sprawozdania z posiedzeń Komisji oddzialu PAN w Krakowie. 1. časť, s. 24 až 27; 2. časť t. 12, 1968, s. 46—47.

[112] Źaki, A., 1974: Archeológia Malopolski wczesnośredniowiecznej. Wrocĺaw—Warszawa—Kraków—Gdansk.

[113] Źurowska, K., 1968: Rotunda wawelska. Studium nad centralna, architektura, epoki wczesnopiastowskiej. In. Studia do Dziejów Wawelu t. III, s. 1—116.