[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1982
Volume: 7
Issue: [1]
Topic
Title Document
Úvod k zahájení konference, Závěrečné usnesení | 5–8
Lefnerová, Libuše
PDF
A. Středověké vesnice na území ČSSR
Title Document
Archeologický výzkum české středověké vesnice v letech 1971—1981 | 11–31
Klápště, Jan; Smetánka, Zdeněk
PDF
Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad | 33–66
Nekuda, Vladimír
PDF
K interpretaci geneze trojdílného komorového domu ve světle archeologických výzkumů na jihozápadní Moravě | 67–78
Frolec, Václav
PDF
K počiatkom historickoarcheologického výskumu zaniknutých středověkých osád na Slovensku (spomienky) | 79–84
Polla, Belo
PDF
Stredoveké zaniknuté dědinské osídlenie na východnom Slovensku — stav a výsledky výskumu | 85–96
Čaplovič, Dušan
PDF
Osídlenie Žitného ostrova z pohladu stredovekej archeologie | 97–102
Hanuliak, Milan
PDF
Středověké hospodářské objekty z výskumu v Chľabe | 103–112
Hanuliak, Milan
PDF
Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku | 113–156
Měřínský, Zdeněk
PDF
Charakteristika vývoje osídlení severní Moravy v 8.—15. století | 157–162
Goš, Vladimír
PDF
Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.—18. století | 163–168
Snášil, Robert
PDF
Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13.—15. století | 169–178
Unger, Josef
PDF
Příspěvek k problematice zaniklých středověkých osad na Gottwaldovsku | 179–184
Kohoutek, Jiří
PDF
Vývoj osídlení v dolním Posázaví a na Benešovsku v době Přemyslovské | 185–196
Hejna, Antonín
PDF
Osídlení Kouřimska a jeho ekologické podmínky v raném středověku | 197–202
Šolle, Miloš
PDF
Zaniklé středověké vesnice v západní části Slavkovského lesa | 205–210
Šebesta, Pavel
PDF
K archeologickému výzkumu agrárního zázemí Prahy (Litochleby, Horní Počernice a Ovenec-Bubeneč) | 211–224
Huml, Václav
PDF
Říkovice u Litomyšle a koncentrace osídlení ve středověku | 225–228
Charvát, Petr
PDF
Aplikace prospekčních metod na zaniklé středověké osadě Potálov, o. Tábor | 229–246
Krajíc, Rudolf; Soudný, Mojmír; Kisler, Jiří
PDF
Geodeticko-topografický průzkum na lokalitě Německá Lhota, okr. Kladno | 247–252
Richterová, Julie
PDF
K lokalizaci zaniklých středověkých osad a jejich plužin v lesních a polních prostorách Drahanské vrchoviny | 253–263
Černý, Ervín
PDF
Plužina jako datovací pomůcka | 265–276
Vermouzek, Rostislav
PDF
Nejstarší nálezy ze stavebně-historického průzkumu Koterova a Černice | 277–286
Škabrada, Jiří
PDF
B. Výzkum opevněných sídel
Title Document
Hospodárské zázemie šlachtických sídlel v oblasti Horného Zemplína | 287–310
Slivka, Michal; Vallašek, Adrian
PDF
Hrádok v Šiatorskej Bukovinke, okr. Lučenec | 311–316
Hrubec, Igor
PDF
Vznik hradov v Sariši | 317–324
Uličný, Ferdinand
PDF
K problematice způsobu výstavby opevnění nížinného hradiště Strachotína-Vysoké zahrady u Dolních Věstonic na Moravě | 325–334
Novotný, Boris
PDF
K problematice hradů s pláštovou zdí na Moravě | 335–352
Plaček, Miroslav
PDF
K problematice moravských hradů s plášťovou zdí | 353–356
Konečný, Lubomír J.
PDF
K situaci a stavební podobě vesnických feudálních sídel | 357–366
Chotěbor, Petr
PDF
Hrad Řebřík na Rokycansku a jeho postavení v genezi českého šlechtického hradu | 367–378
Durdík, Tomáš; Frolík, Jan
PDF
K počátkům hradu Rožmberka | 379–382
Muk, Jan; Vilímková, Milada
PDF
C. Sakrální stavby
Title Document
Výsledky výskumu kostola v Chrasti nad Hornádom, okr. Sp. Nová Ves | 383–414
Slivka, Michal
PDF
Výskum románskej sakrálnej stavby a včasnotredověkého cintorína v Trebišove | 415–418
Kaminská, Ľubomíra
PDF
Raně středověká osídlení v areálu Konvikt na Starém Městě pražském | 419–422
Draganová, Jarmila
PDF
Románský kostel Petra a Pavla v Plané, okr. Tachov | 423–428
Hanzlíková, Hana; Frýda, František
PDF
Dolní Újezd u Litomyšle a otázka vesnických refugií v Čechách | 429–432
Charvát, Petr
PDF
Komenda řádu německých rytířů v Praze | 433–436
Olmerová, Helena
PDF
Vyhnanství sázavského konventu v Uhrách a jeho odraz ve výstavbě bývalého kláštera na Sázavě ve druhé polovině 11. století | 437–442
Reichertová, Květa
PDF
Rotunda sv. Petra na Budči podle nových objevů | 443–452
Šolle, Miloš
PDF
K postihnutelnosti termínů ecclesia a capella v archeologických pramenech | 453–470
Sommer, Petr
PDF
D. Výzkum měst
Title Document
Příspěvek ke genezi východoslovenských měst a městských domů ve středověku | 473–482
Muk, Jan
PDF
K otázce opevnění pražského pravobřežního sídliště | 483–492
Píša, Vladimír
PDF
E. Hmotná kultura
Title Document
K vývojů podkúvania na Slovensku v 16.—17. storočí | 495–498
Baxa, Peter
PDF
Neskorogotická kachľová pec z Liptovskej Mary | 499–508
Hoššo, Jozef
PDF
Problém existence řemesel na vesnicích ve 13. století | 509–516
Gabriel, František; Smetana, Jan
PDF
F. Kronika
Title Document
K 65. narozeninám PhDr. Belo Polly, CSc. | 518–520
Nekuda, Vladimír
PDF
60. narozeniny Borise Novotného | 521–522
Michna, Pavel
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 523–524
PDF