Zaniklé hrádky a tvrze na Prachaticku

Title: Zaniklé hrádky a tvrze na Prachaticku
Variant title:
  • Verwüstete Hausberge und Festen im Prachatice-Gebiet
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 191-214
Extent
191-214
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ANDERLE, J., 1986: Lipovice, o. Prachatice, KAS I. Plzeň, 32—40.

[2] ANDERLE, J.—PROCHÁZKA, Z.-ŠVÁBEK, V., 1987: Vítějovice, o. Prachatice, KAS II. Plzeň, 95—109.

[3] ANTL, T., 1903: Dějiny města Netolic. Netolice.

[4] BENEŠ, A., 1979: Počátky osídlení Vimperska ve světle archeologie, in: Vimperk — město pod Boubínem, 13—75. České Budějovice.

[5] BENEŠ, A., 1980: Horní Pootaví v pravěku a na počátku dějin podle archeologických pramenů, in: Sborník vlastivědných prací o Šumavě, 7—58. Kašperské Hory.

[6] BOHÁČ, Z., 1987: Postup osídlení a demografický vývoj českých zemí do 15. století, HG 12, 59—87.

[7] CDB, I: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Duškové). Praha 1904.

[8] CDB, II: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Duškové). Praha 1912.

[9] CDB, III: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Duškové). Praha 1943.

[10] CDB, IV/1: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (ed. G. Friedrich, Z. Kristen, J. Šebánek, S. Duškové). Praha 1962.

[11] DUBSKÝ, B., 1949: Pravěk jižních Čech. Blatná.

[12] DVOŘÁK, V., 1984: Netolice — urbanistický a stavební vývoj města, PP, 212—218.

[13] FRÖHLICH, J., 1987: Horský hrádek na Stožecké skále, Šumava, č. 26, 20—21.

[14] FRÖHLICH, J.—MICHÁLEK, J., 1978—1979: Lčovice, in: BZO, 153—154.

[15] HEBER, F. A., 1843—1844: Böhmens Burgen, Festen und Bergschlösse, 3.—4. Prag.

[16] HEJNA, A., 1961: České tvrze. Praha.

[17] HEJNA, A., 1976: Venkovské sídlo 10.—13. století v Čechách, AR XXVIII, 279—290.

[18] HLAVÁČEK, I., 1962: Boj o Zlatou stezku na počátku 15. století, JSH 31, 76—79.

[19] HLAVÁČEK, I., 1972: Český panovník a jižní Čechy v době předhusitské, JSH XLI/1, 1—18.

[20] HRADY, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, sv. V., Jižní Čechy. Praha 1986.

[21] HUML, V., 1976: Příspěvek ke studiu opevněných sídel drobné šlechty v Čechách, AR XXVIII, 165—171.

[22] CHOC, F., 1965: Vývoj cest a dopravy v Čechách do 13. století, Sborník československé společnosti zeměpisné, 70, 16—33.

[23] CHOTĚBOR, P., 1983: Příspěvek ke studiu stavební podoby tvrzí, AH 8, 513—520.

[24] KAŠIČKA, F., 1984: Tvrze středních Čech. Praha.

[25] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1983: K počátkům středověké architektury v jihozápadních Čechách — Radomyšl u Strakonic, Uměni XXXI, 193—213.

[26] KASIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1986: Tvrze a hrádky na Strakonicku. Strakonice.

[27] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B., 1990: Tvrze a hrádky na Prachaticku. Prachatice.

[28] KAVKA, F., 1965: Jižní Čechy pozdně gotické. Historická skica, in: Jihočeská pozdní gotika 1450—1530, 19—43. Hluboká.

[29] KUDRNA, J.—TŘEŠTÍK, D.—HEJL, Fr., 1984: Struktura feudální společnosti v Čechách, in: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, Praha, 11—49.

[30] KUDRNÁČ, J., 1982: Rýžování zlata v Čechách, PA LXXIII, 455—485.

[31] KUTHAN, J., 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. století. 2. vydání České Budějovice.

[32] MALIČKÝ, J., 1947—1948: Předslovanská hradiště v jižních a západních Čechách, PA XLIII, 21—42.

[33] MAREŠ, F.—SEDLÁČEK, J., 1913: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Prachatickém. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém, díl XXXVIII. Praha.

[34] MENCL, V., 1958: Počátky středověké architektury v jihozápadních Čechách, ZPP XVIII, 133—146.

[35] MENCL, V., 1965: Panské tribuny v naší románské architektuře, Umění XIII, 29—62.

[36] MENCL, V.—BENEŠOVSKÁ, Kl.—SOUKUPOVÁ, H., 1978: Předrománská a románská architektura v západních Čechách, Plzeň.

[37] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady, díl. I. Praha.

[38] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách. Praha.

[39] MICHÁLEK, J.—FRÖHLICH, J., 1987: Archeologické nemovité památky v okrese Prachatice. Prachatice.

[40] NECHVÁTAL, B., 1965: Archeologický výzkum v Ervěnicích a problémy dalšího studia středověkých tvrzí v Čechách, AR XVII, 810—812, 830—847.

[41] NECHVÁTAL, B., 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách, AH 13, 575—604.

[42] MUK, J.—REICHERTOVÁ, K., 1972: Stavební a archeologický výzkum v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích (okres Prachatice), PP XXXII, 218—226.

[43] NEKUDA, Vl.—UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[44] NEUBAUER, A., 1930: Von der Ruine Tusset, Sudeta VI, 160—161, Reichenberg.

[45] NOVOTNÝ, V., 1912—1928: České dějiny I/1—3. Praha.

[46] NOVÝ, R., 1984: Vznik poddanského obyvatelstva jako společenské třídy v českých zemích, in: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, Praha, 213—240.

[47] OTTOVY ČECHY: Svazek I. Šumava, Praha.

[48] OTTOVY ČECHY: Svazek IX. Západní Čechy. 1897. Praha.

[49] PÍČ, J. L., 1909: Starožitnosti země české, Čechy za doby knížecí, díl III., sv. I. Praha.

[50] PLAČEK, M., 1985: Poděhusy, k. ú. Podeřiště, o. Prachatice, in: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, 59—60. Plzeň.

[51] POLAČEK, J., 1961: Výšinné hradiště mezi Jámou a Vadkovem, ZMJK 31—33.

[52] PRAXL, P., 1975: Das Wyschehrader Landgut Prachatitz. Zur Siedlungsgeschichte des mittleren Böhmerwaldes. Ostbairische Grenzmarken, Passauer Jahrbuch für Geschichte, Kunst und Volkskunde, 15, Passau, 210—237.

[53] PRAXL, P., 1976: Der Goldene Steig. Grafenau.

[54] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, I. Praha.

[55] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, II. Praha.

[56] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, III. Praha.

[57] PROFOUS, A.—SVOBODA, J., 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, IV. Praha.

[58] PROCHÁZKA, Z., 1986: Budkov, o. Prachatice, KAS I. Plzeň, 20—27.

[59] REGESTA diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars II.—VII./5, ed. J. Emler, В. Mendl, M. Linhartová, V. Rynešová, J. Spěváček, Praha 1882—1963.

[60] REICHERTOVÁ, K., 1955: Stavební podoba jihočeské středověké tvrze, ZPP XV., 174—183.

[61] REICHERTOVÁ, K., 1961: K problematice výzkumu středověké tvrze, PA LII, 599—608.

[62] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[63] SEDLÁČEK, A., 1884: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl III. (Budějovsko). Praha.

[64] SEDLÁČEK, A., 1890: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl VII. (Písecko). Praha.

[65] SEDLÁČEK, A., 1897: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl XI. (Práchensko). Praha.

[66] SEDLÁČEK, A., 1908: Místopisný slovník historický království Českého. Praha

[67] SEDLÁČEK, A., 1926: Děje Prácheňského kraje. Písek.

[68] SLÁMA, F.—ŠOFERLE, V. 1891: Obraz minulosti starožitného města Prachatic. Praha.

[69] SLÁMA, J., 1967: Příspěvek k vnitřní kolonizaci raně středověkých Čech, AR XIX, 433—444.

[70] STARÝ, V., 1968: K počátkům Vimperka, JSH 37, 115—119.

[71] STARÝ, V., 1978: Počátky města Prachatic, JSH 47, 1—12.

[72] STARÝ, V., 1979: Z dějin města Netolic. Netolice.

[73] STARÝ, V., 1987: Z dějin Čkyně v letech 1243—1945, in: Čkyně 1537—1987, 9—95. Čkyně.

[74] ŠIMÁK, J. V., 1938: České dějiny I/5, Středověká kolonizace v zemích českých. Praha.

[75] ŠMILAUER, Vl., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[76] SOLLE, M., 1974: Staroslovanské hradisko. Praha.

[77] ŠVÁBEK, V.—ÚLOVEC, J., 1986: Smrčná, o. Prachatice, KAS I. Plzeň, 64—71.

[78] TEPLÝ, F., 1933: Dějiny města Volyně a okolí. Písek (2. doplněné vydání).

[79] TEPLÝ, F., 1945: O zlaté stezce z Bavor do Čech.

[80] TUREK, R., 1963: Čechy na úsvitě dějin. Praha.

[81] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 1 (A—J), 1977. Praha.

[82] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 2 (K—O), 1978. Praha.

[83] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 3 (P—Š), 1980. Praha.

[84] UPČ: Umělecké památky Čech (zpracoval kolektiv za vedení E. Pocheho), sv. 4 (T—Ž), 1982. Praha.

[85] VALENTA, J., 1927—1928: Hrad Vosule, Od zlaté stezky I, 18—21. Vodňany.

[86] ZÁLOHA, J., 1984: Šumava od A do Z. České Budějovice (2. doplněné a upravené vydání).