K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra

Title: K topografii a interpretaci předlokačního osídlení brněnského historického jádra
Variant title:
  • Zur Topographie und Interpretation der Vorlokationsbesiedlung des brünner historischen Stadtkerns
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 169-188
Extent
169-188
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ALBRECHT, J. 1996: Die Schaumburg., Forschungen zu Burgen und Schlösser 2, 127-142.

[2] BISTŘICKÝ, J. 1996: Nápisy na omítce I. fáze kostela sv. Petra, rukopis.

[3] CEJNKOVÁ, D. 1992: Archeologický výzkum ve starobrněnském klášteře, Forum Brunense 1992, 11-20.

[4] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVÁ, I. 1992: Pozůstatky středověkého osídlení na Orlí ulici v Brně, Forum Brunense 1992, 21-31.

[5] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVÁ, I. 1993: Archeologické výzkumy na Starém Brně, Brno v minulosti a dnes 11, 23-28.

[6] CEJNKOVÁ, D.-MĚŘÍNSKÝ, Z.-SULITKOVÁ, L. 1984: K problematice počátků města Brna, Československý časopis historický 32, 250-270.

[7] ČERNÝ, P. 1995: Rytá kresba se zobrazením Ukřižovaného v kryptě dómu v Brně, Umění 43, 491-500.

[8] ČIŽMÁŘOVÁ, J. 1980: Nález mladohradištní keramiky ze Starého Brna (okr. Brno-město), Přehled výzkumů 1977, 81.

[9] DVOŘÁK, J. 1994: Stavební materiál nejstarších etap výstavby kostela sv. Petra a Pavla na Petrově v Brně, Pravěk NŘ 4, 307-311.

[10] DVOŘÁK, J. 1996: Stanovisko geologa k nejstarší etapě stavby kostela sv. Petra a Pavla v Brně, Univerzitní noviny 3, 19, 20.

[11] GREGEROVÁ, M. 1995: Petrografická a geochemická analýza malt a omítek, Brno, strojopis.

[12] GREGEROVÁ, M.-PROCHÁZKA, R. 1998: Erste Ergebnisse naturwissenschaftlicher Untersuchungen an Graphittonkeramik aus Brno (Brünn), Internationale Tagungen in Mikulčice IV, Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa, Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen, Brno, 275-278.

[13] HORÁČKOVÁ, L. 1996: Antropologické vyhodnocení kosterních pozůstatků z archeologického výzkumu katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, rukopis.

[14] HORÁČKOVÁ, L.-BENEŠOVÁ, L. 1994: Antropologické hodnocení kosterních nálezů z katedrály sv. Petra a Pavla, Pravěk NŘ 4, 319-322.

[15] HRDLIČKA, L. 1993: Poznámky ke chronologii pražské středověké keramiky, AR 45, 93-110.

[16] HRDLIČKA, L. 1996: K procesu osídlování staroměstských teras. Výzkum v čp. 432/I, Archaeologia Pragensia 12, 163-184.

[17] HRUBÝ, V. 1961: Staroslovanské Brno, Brno v minulosti a dnes 3, 130-148.

[18] HURT, R. 1972: O poloze starého kostela Panny Marie, Časopis Moravského muzea 57, vědy společenské, 221-229.

[19] KLÍMA, B. 1995: Znojemská rotunda ve světle archeologických výzkumů, Brno.

[20] KNOROVI, K. a J. 1995/1996: Krypta na Petrově očima restaurátorů, Forum Brunense 1995/1996, 125-142.

[21] KONEČNÝ, L. 1995/1996: Počátky Brna ve světle nejnovějších poznatků, Forum Brunense 1995/1996, 7-20.

[22] KONEČNÝ, L. 1996: Nejstarší krypty a funkce svatopetrského chrámu v Brně, Umění 44, 315-344.

[23] KOVÁČIK, P. 1998a: Brno, kabelovod Vídeňská, NZ v archívu společnosti Archaia.

[24] KOVÁČIK, P. 1998b: Brno, nám. Svobody č. 8, NZ v archívu spol. Archaia.

[25] KUDĚLKA, Z. 1995: Počátky brněnského dómu, Umění 43, 195-218.

[26] LOSKOTOVÁ, I. 1993: Než vznikla Stará radnice, Forum Brunnense 1993, 207-215.

[27] LOSKOTOVÁ, I.-PÁRAL, V.-RIEDLOVÁ, M. 1996: Zvířecí kosti z nádvoří Staré radnice v Brně, AH 21, 413-419.

[28] LOSKOTOVÁ, I.-PROCHÁZKA, R. 1996: Keramik von Brno (Brünn) des 12./13. Jahrhunderts, Pravěk NŘ 6, 199-228.

[29] MAGIRIUS, H. 1994: Kathedrale, Stiftskirche, Klosterkirche, Burgkapelle, Stadtkirche und Dorfkirche. Zur Typologie und Stil der romanischen Steinkirchen in Obersachsen, in: Frühe Kirchen in Sachsen, Ergebnisse der der archäologischer und baugeschichtlicher Untersuchungen, Stuttgart.

[30] MALÝ, K. 1998: Současný stav dolování PB-ZN-CU-AG rud ve svratecké klenbě (západní Morava), Stříbrná Jihlava, seminář "K dějinám hornictví a důlnách prací na Vysočině", Jihlava-Havlíčkův Brod, 63-71.

[31] MERHAUTOVÁ, A. 1971: Raně středověká architektura v Čechách, Praha.

[32] MERTA, D. 1997: Brno, Mečová 6, NZ v archívu ÚAPP Brno.

[33] MERTA, D. 1998: Brno, Rašínova ul. č. 6, NZ v archívu spol. Archaia.

[34] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1993: Celkový vývoj osídlení brněnské oblasti do vzniku institucionálního města (problémy a perspektivy dalšího výzkumu), Brno v minulosti a dnes 11, 15-22.

[35] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1995: Úvodem - Brno mezi léty 1091-1243, Brno v minulosti a dnes 13, 9-22.

[36] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E. 1998: Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku, AH 23, 173-181.

[37] PEŠKA, M. 1997: Brno, Orlí č. 3, NZ v archívu spol. Archaia.

[38] PROCHÁZKA, R. 1987: Záchranné výzkumy v Brně v roce 1984, Přehled výzkumů 1984, 59-62.

[39] PROCHÁZKA, R. 1991a: Brünner Keramik des 13. und der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und die Frage ihrer auswärtigen Beziehungen, XX. mikulovské symposium 1990, 233-246.

[40] PROCHÁZKA, R. 1991b: K charakteristice sídelního vývoje Brna do počátku vrcholného středověku, Miasto zachodnioslowianskie w XI-XII wieku. Spoleczeństwo-kultura, Wrocław-Warszawa-Kraków, 119-144.

[41] PROCHÁZKA, R. 1993: Archeologie k počátkům středověkého města Brna, Brno v minulosti a dnes 11, 29-53.

[42] PROCHÁZKA, R. 1996a: Brno, Josefská ul. č. 8, NZ v archívu ÚAPP Brno.

[43] PROCHÁZKA, R. 1996b: Die älteste Besiedlung des Petersberges in Brno und die Frage der Stadtentstehung, Kwartalnik historii kultury materialnej 44, 19-30.

[44] PROCHÁZKA, R. 1996c: Die archäologische Erforschung der Bettelordensklöster in Brno, Beiträge zur Mittelalterarchaologie in Österreich.

[45] PROCHÁZKA, R. 1996d: Počátky osídlení a církevního života, in. Jan., L.-Procházka, R.-Samek, B., Sedm set let brněnské kapituly, Brno, 13-39.

[46] PROCHÁZKA, R. 1997a: Brno, Dominikánská, Radnická, Pánská ul. - rekonstrukce vozovky, NZ v archívu spol. Archaia.

[47] PROCHÁZKA, R. 1997b: Brno, Josefská ul. č. 10, NZ v archívu ÚAPP Brno.

[48] PROCHÁZKA, R. 1997c: Brno, Radnická ulice, NZ v archívu spol. Archaia.

[49] PROCHÁZKA, R. 1998a: Brno, Orlí č. 3, NZ v archívu spol. Archaia.

[50] PROCHÁZKA, R. 1998b: Brno, Masarykova ul., rekonstrukce vozovky, NZ v archívu spol. Archaia.

[51] PROCHÁZKA, R. 1998c: Brno, Římské nám. - sondy, NZ v archívu spol. Archaia.

[52] PROCHÁZKA, R.-HIMMELOVÁ, Z. 1995: Příspěvek k vývoji středověké zástavby tzv. Velkého špalíčku v Brně, AH 20, 233-245.

[53] PROCHÁZKA, R.-LOSKOTOVÁ, I. 1996: Die Archäologische Erforschung der Bettelordensklöster in Brno, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 12, 251-259.

[54] RICHTER, V. 1936: Z počátků města Brna, Časopis Matice moravské 60, 257-314.

[55] STEHLÍKOVÁ, D. 1983: Pražské zlatnické dílny v 15. st., AH 8, 267-285.

[56] STUCHLÍKOVÁ, J. 1994: Příspěvek k osídlení centra města Brna v době bronzové, Pravěk NŘ 4, 155-164.

[57] SULITKOVÁ, L. 1995: Několik poznámek k dějinám Brna ve 13. století, Brno v minulosti a dnes 13, 46-64.

[58] SVITÁK, Z. 1995: Několik poznámek k průběhu komunikací v regionu brněnské aglomerace do vzniku středověkého města, Brno v minulosti a dnes 13, 186-205.

[59] ŠEDO, O. 1997: Brno, Mečová č. 6, NZ v archívu ÚAPP Brno.

[60] ŠMERDA, J. 1996: Denáry české a moravské. Katalog mincí českého státu od X. do počátku XIII. století, Brno.

[61] TOMAS, J. 1967: Počátky města Litoměřic, Sborník Severočeského musea, Historia 5, 15-64.

[62] TOMAS, J. 1987: Poznámky ke vzniku Znojma a Brna, XVI. mikulovské sympozium 1986, 225-230.

[63] TOMASZEWSKI, A. 1974: Romanskie koscioly s emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier, Wrocław- Warszawa-Kraków-Gdańsk.

[64] UNGER, J. 1994: Jak vypadal kostel v Brně na Petrově ve 13. století, Pravěk NŘ 4, 289-295.

[65] UNGER, J.-PROCHÁZKA, R. 1995: Počátky katedrály sv. Petra a Pavla v Brně ve světle archeologických výzkumů 1991-1992, Brno v minulosti a dnes 13, 90-111.

[66] VLČEK, R. 1993: Charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně, dipl. práce na přírodovědecké fakultě MU v Brně, v archívu ÚAPP Brno.

[67] VLČEK, R. 1994: Charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně, Pravěk NŘ 4, 313-317.

[68] WINKLER, Z.-STRÁNSKÝ, K. 1998: Analýza nálezů keramiky z archeologické lokality Stará radnice v Brně. Vojenský technický ústav ochrany Brno.

[69] ZAPLETALOVÁ, D. 1999: Brno, klášter Milosrdných bratří, NZ v archívu společnosti Archaia.