Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu

Title: Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu
Variant title:
  • Zwei frühmittelalterliche Sarkophage von Prag-Vyšehrad
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 345-358
Extent
345-358
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] ARTEMIS 1995: Lexikon des Mittelalters VII, (Planudes bis Stadt Ruś). München und Zürich.

[2] BAUCH, K., 1976: Das mittelalterliche Grabbild Figürliche Grabmäler des 11. bis 15. Jahrhunderts in Europa, ed. Walter de Gruyter, Berlin-New York.

[3] BECKOVSKÝ, J. F., Poselkyně starých příběhů českých, I - Praha 1700.

[4] BECKOVSKÝ, J. F., Poselkyně starých příběhů českých, II/1 (1526-1607), 1879.

[5] BECKOVSKÝ, J. F., Poselkyně starých příběhů českých, II/2 (1608-1624), 1879.

[6] BECKOVSKÝ, J. F., Poselkyně starých příběhů českých, II/3 (1625-1715) s dod. 1880.

[7] BILIÁNOVÁ, P., 1904: Z tajů pražských pověstí, Praha.

[8] BILIÁNOVÁ, P., 1995: Pražské pověsti, Praha (zkrácený a upravený reprint z. r. 1946 - ed. F. Páta).

[9] ČAREK, J., 1947: Románská Praha, Praha.

[10] DUNDR, J. A., 1864: Klášter Nepomucký, PAM VI., s. 103-106.

[11] EKERT, F., 1884: Posvátná místa král. hl. m. Prahy, 2, Praha.

[12] ENCYKLOPEDIE ANTIKY, 1973: ed. Academia, Praha.

[13] FÄHNRICH, V., 1906-1908: Velehrad a jeho vykopaniny, PA XXII, s. 31-40.

[14] FILIP, J., 1969: Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas 2 (1-z), Praha.

[15] HÁJEK VÁCLAV Z LIBOČAN, 1541: Kronika Česká, Praha.

[16] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha.

[17] HEROLD, E., 1894: Vyšehrad - Toulky Prahou, I., Praha.

[18] JANÁČEK, J., 1964: Vyprávění o Vyšehradu. Praha.

[19] KARLÁCH, M., 1905: Paměti proboštů vyšehradských z poslední doby ... a sice od r. 1781 až do konce 1905, Praha.

[20] KREJČÍ, K., 1981: Praha legend a skutečnosti. Praha, 2. upravené vydání.

[21] KUTNAR, F.-MAREK, J., 1997: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, Praha.

[22] KVĚT, J., 1949: Praha románská. Sochařství, malířství a umělecké řemeslo. Osmero knih o Praze, Praha, s. 129-212.

[23] LEXIKON: Lexikon der christlichen Ikonographie 1-8, Allgemeine Ikonographie, 1968, 1970, 1972. Ikonographie der Heiligen, 1973, 1974 a 1976, Rom-Freiburg-Basel-Wien, ed. Herder.

[24] LÜSSNER, M., 1857: Zříceniny cisterciácského kláštera Nepomuckého, PAM II., s. 328.

[25] LÜSSNER, M., 1887a: Sarkofág sv. Longina v kol. chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, PA XIV, s. 1-4.

[26] LÜSSNER, M., 1887b: Dodatek ke zprávě o sarkofágu sv. Longina, PA XIV, s. 166.

[27] NECHVÁTAL, B., 1974: K stavebněhistorickému vývoji basiliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě - Ein Beitrag zur Bausgeschichte der Basilika St. Peter und Paul auf dem Vyšehrad, Umění XXII., s. 113-138.

[28] NECHVÁTAL, B., 1975: Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1971-1973 - Die archäologische Ausgrabung auf dem Vyšehrad in den Jahren 1971-1973, AR XXVII., s. 159-177, 234-237.

[29] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad. Praha.

[30] NECHVÁTAL, B., 1977: Další nález středověké mozaikové dlažby z Čech (cisterciácský klášter v Nepomuku) - Ein weiterer Fund von mitlelalterlichen Mosaikpflaster Fliesen aus Böhmen, PP, s. 213-218.

[31] NECHVÁTAL, B., 1978: Französische mittelalterliche Fliesen mosaikartigen Typs in Böhmen, Umění 26, s. 115-133.

[32] NECHVÁTAL, B., 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce - Vyšehrad. Kurzer Führer, Praha.

[33] NECHVÁTAL, B., 2000: Nález raně středověkého sarkofágu na Vyšehradě, Sborník M. Buchvaldkovi k 70. narozeninám.

[34] PANOFSKY, E., 1964: Tumb skulpture, Its changing aspects form ancient Egypt to Bernini. ed. Thames and Hudson, London.

[35] POJSL, M., 1985: Středověké sepulkrální památky bývalého cisterciácského kláštera na Velehradě - Mittelalterliche sepulkrale Denkmäler des ehemaligen Zisterzienserklosters in Velehrad, AH 10, s. 423-438.

[36] POJSL, M., 1990: Velehrad. Stavební památky bývalého cisterciáckého kláštera, Brno.

[37] POKORNÝ, L., 1982: Dvě liturgická pojednání. Praha.

[38] PULEC, J. M.-NOVÁK, M., 1964: K sběru místních pověstí z Vyšehradu a Podskalí, Český lid 51, s. 139-153.

[39] RUFFER, V., 1861: Historie vyšehradská neb vypravování o hradu, kapitule a městu hory Vyšehradu u Prahy v Království českém, Praha.

[40] SEDLÁČEK, A., 1895: Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, Praha.

[41] STARÉ LETOPISY ČESKÉ, 1937: ed. F. Šimek-F. M. Bartoš, Praha.

[42] SVÁTEK, J., 1932: Pražské pověsti a legendy, Praha.

[43] THEOBALD, Z., 1609: Bellum hussiticum, Norimberk.

[44] VLAČIHA, K., 1910-1912: Výsledky bádání na královském Vyšehradě od roku 1883 až do nynější doby, PA XXIV, s. 149-160.