Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku : (niektoré problémy výskumu)

Title: Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku : (niektoré problémy výskumu)
Variant title:
  • Die mittelalterliche Backsteinarchitektur in der Slowakei : (einige Probleme der Forschung)
  • Mediaeval brickwork architecture in Slovakia : (some research problems)
Source document: Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 733-744
Extent
733-744
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok je sumarizáciou problémov, týkajúcich sa stredovekej tehlovej, najmä sakrálnej architektúry na území Slovenska. Venuje sa typológii tehál, podielu keramického materiálu na členení, konštrukcii stavieb, povrchovej úprave a výzdobe tehlového muriva. Upozorňuje aj na genetické vzťahy tehlovej architektúry a otázky jej regionálneho rozšírenia.
This contribution sums up some of the issues associated with mediaeval brick architecture on Slovak territory, especially in sacral contexts. It discusses the typology of bricks, the proportion of ceramic material, the frameworks of buildings, their surface treatment and the decoration of brickwork. It also points out genetic relations in brick architecture and explores its regional spread.
References
[1] BINDING, G., 1999: Backsteinbau. In: Lexikon des Mittelaters, Band I: Aachen bis Bettelordenskirchen, 1329–1330. München.

[2] GOLL, J., 2005: Medieval brick-building in the Central Alps, Archaeometry 47, 403–423. | DOI 10.1111/j.1475-4754.2005.00210.x

[3] GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, A., 1954: Románske umenie na Slovensku, Pamiatky a múzeá 3, 49–55.

[4] HABOVŠTIAK, A., 1961: Príspevok stredovekej archeológie k štúdiu románskych tehlových stavieb na Slovensku, SbČSSA 1, 20–24.

[5] IPOLYI, A., 1860: A deákmonostori XIII. századi román basilika. Pest.

[6] IPOLYI, A., 1861: Magyar téglaépitészeti műemlékek, Archeologiai közlemények II, 127–160.

[7] LŐVEI, P., 2002: Adatok a magyarországi téglagyártás és felhasználás történetéhez, Magyar Műemlékvédelem XI, 225–267.

[8] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Kniha prvá. Stavebné umenie na Slovensku od najstarších čias až do konca doby románskej. Praha–Prešov.

[9] MENCL, V., 1956: Románska architektúra na Slovensku vo svetle nových vykopávok, Pamiatky a múzeá 5, 74–81.

[10] MENCL, V., 1968: Výtvarný vývoj středověkých omítek. Praha.

[11] NAGY, P., 2003: Stredoveká stavebná keramika na Slovensku, nepubl. dipl. práce ulož. Katedra archeológie FIF UKO, Bratislava.

[12] ORIŠKO, Š., 1997: Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach, AH 22, 29–38.

[13] ORIŠKO, Š., 1998: Kostol klarisiek v Trnave. Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku, AH 23, 353–368.

[14] ORIŠKO, Š., 1999: Románska stavebná plastika a kameňosochárstvo na Slovensku, Pamiatky a múzeá, č. 2, 39–45.

[15] ORIŠKO, Š., 2000: Kostol Všetkých svätých v Dechticiach: pokus o novú interpretáciu architektúry a maliarskej výzdoby, ARS, č. 1–3, 1–32.

[16] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom. Košice–Bratislava.

[17] SLIVKA, M., 1981: Tehla ako stavebný materiál (Príspevok k dejinám tehliarstva), Pamiatky a príroda, č. 5, 26–28.

[18] STANÍK, I.–KVETANOVÁ, G., 1998: Nález staršej zaniknutej stavby na mieste františkánskeho kostola v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (Žuffová, J., ed.), 21–28. Trnava.

[19] STANÍK, I.–ŽUFFOVÁ, J., 1995: Počiatky urbanizmu mesta Trnava, AH 20, 285–298.

[20] STIEHL, O., 1937: Backstein. In: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I, 1340–1345. Stuttgart.

[21] STIEHL, O.–WENTZEL, H., 1937: Backsteinbau. In: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte I, 1345–1372. Stuttgart.

[22] VÁCHA, Z., 1999: Najstaršie stavebné dejiny reformovaného kostola v Šamoríne, Pamiatky a múzeá, č. 2, 52–56.

[23] VALTER, I., 1985: Romanische Sakralbauten Westpannoniens. Eisenstadt.

[24] VALTER, I., 2005: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. Budapest.

[25] ŽUFFOVÁ, J., 1997: Počiatky murovanej zástavby na parcele Domu M. Sch. Trnavského. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (Žuffová, J., ed.), 15–22. Trnava.

[26] ŽUFFOVÁ, J., 2003: Najstaršia etapa domu na Hlavnej ul. č. 1 v Trnave. K typu meštianskeho domu viazaného na nemeckú kolonizačnú vlnu, AH 28, 325–339.