Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí

Title: Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí
Variant title:
  • A plot behind house no. 10/I in Chrudim: its development and environment
  • Die Parzelle hinter Konskriptionsnr. 10/I in Chrudim: ihre Entwicklung und Umwelt
Source document: Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 539-575
Extent
539-575
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V roce 2006 byl proveden jeden z nejrozsáhlejších záchranných archeologických výzkumů v městském jádru někdejšího královského věnného města Chrudimi. Výzkum pokryl plochu tří parcel – zaniklých čp. 14/I a 15/I a část dvorku a zahrady za čp. 10/I. Při výzkumu na parcele čp. 10/I byla objevena a detailně prozkoumána středověká odpadní jímka, ze které pochází početný soubor nálezů pokrývající období od konce 14. do poloviny 17. století umožňující detailní vhled do domácnosti chrudimského měšťana tohoto období.
In 2006, some of the most extensive rescue archaeological excavations were carried out in the urban core of the former royal dowry town of Chrudim. The research covered the area of three plots – defunct houses nos. 14/I and 15/I and a part of the yard and garden behind house no. 10/I. During the research on plot no. 10/I, a medieval refuse pit was discovered and examined in detail. It yielded a large collection of finds spanning the period from the end of the 14th century until the mid-17th century, providing a detailed insight into the household of a Chrudim burgher of this period.
Note
Tato práce byla podpořena Grantovou agenturou České republiky, číslo GA 19-05677S "Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu".
Die vorliegende Arbeit wurde von der Förderagentur der Tschechischen Republik, Nr. GA 1905677S "Glas in den böhmischen Ländern von der Gotik bis zum Barock nach den in Chrudim und Brno gemachten Funden. Die Bedeutung der regionalen Produktion im europäischen Kontext" gefördert.
References
[1] BALOGHOVÁ, R., 2010: Archeozoologie tří vrcholně středověkých městských parcel v Chrudimi – Hradební ulici. Nepublikovaná diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

[2] BARTOŠOVÁ, L., 2009: Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště v Chrudimi. Nepublikovaná diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

[3] BARTOŠOVÁ, L. a kol., 2011: Bartošová, L.–Dittrich, O.–Beneš, J.–Frolík, J.–Musil, J., Paleoparasitological Findings in Medieval and Early Modern Archaeological Deposits from Hradební Street, Chrudim, Czech Republic, IANSA 11, č. 1, 39–50.

[4] BĚLINOVÁ, K. D.–MUSIL, J., 2011: Tyglíkovité lampičky z Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 15, 39–59.

[5] BIZSKONT, J., 2005: Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku. In: Wratislava Antiqua 7. Wrocław.

[6] BLÁHA, R.–FROLÍK, J.–SIGL, J., 2003: Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách. Příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy – Funde der Losticer Keramik in Ostböhmen. Beitrag zu den Kontakten Ostböhmens und Nordmährens, AH 28, 525–537.

[7] BLÁHA, R. a kol., 2011: Bláha, R.–Hejhal, P.–Skala, J., Raně středověké olověné artefakty z katastru Roudnice (okr. Hradec Králové). In: P. Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego Śląska i zachodnich krańców Malopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X–XII wiek) (Boroń, P., ed.), 289–305. Wroclaw.

[8] BLÁHA, R. a kol., v tisku: Bláha, R.–Frolík, J.–Musil, J.–Sehnoutková, P., Schránka na svaté oleje z Chrudimi, Hradební ulice, AVČ.

[9] BŘEČKOVÁ, K., 2017: Středověké sklo z Opavy II. Nálezy skla z archeologických výzkumů na ulici Masařská 6, Pekařská – Kolářská a Mnišská – Mezi Trhy, PA CVIII, 257–289.

[10] CEJPOVÁ, M., 2008: Zbyslavec, okr. Chrudim, Výzkumy v Čechách 2005, 312.

[11] ČAPEK, L., 2020: Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách – témata, metody, přístupy – Zum Studium der Keramik des Hoch- und Spätmittelalters in Böhmen – Themen, Methoden, Vorgehensweisen, AH 45, 855–887. https://doi.org/10.5817/AH2020-2-16 | DOI 10.5817/AH2020-2-16

[12] ČERNÁ, E., 1995: Nálezy skel ze středověkého Mostu – Mittelalterliche Gläser aus Most. In: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983–1992 (Blažek, J.–Meduna, P., edd.), 239–262. Most.

[13] ČERNÁ, E., 1996: Středověké sklo z Ústí n. L. – Hradiště. Ústecké muzejní sešity. Ústí nad Labem.

[14] ČERNÁ, E.–TOMKOVÁ, K.–HULÍNSKÝ, V., 2015: Proměny skel od 11. do 13. století v Čechách – The glass transformation in Bohemia between the eleventh century and the end of the thirteenth century, AR LXVII, 79–108.

[15] ČERNÁ, E., ed., 1994: Středověké sklo v zemích koruny české. Katalog výstavy. Most.

[16] DURDÍK, T., 1983: K výskytu bíle malované keramiky v Čechách (Sdělení k článku Z. Hazlbauera–J. Špačka) – Zum Vorkommen der weiss bemalten Keramik im Böhmen, AH 8, 211–213.

[17] FLORIÁN, Č., s. d.: Topografie Chrudimi I. Rukopis, ulož. v SOkA v Chrudimi, fond Pozůstalost Vincence Floriána, kart. 1, inv. č. 16.

[18] FROLÍK, J., 1984: Archeologické nálezy. Chrudimsko /k–t/. Chrudim.

[19] FROLÍK, J., 1989: Archeologické památky Hlinecka a Chrastecka. Hlinsko.

[20] FROLÍK, J., 2019: Kostel sv. Václava v Lažanech a počátky středověkého osídlení Skutečska. Díl II. Analýza – The Church of St. Wenceslas in Lažany and the Beginning of the Medieval Settlement of the Land of Skuteč. Part II. Analysis. Projekt ABG 3/2. Praha.

[21] FROLÍK, J.–KOZÁKOVÁ, R.–MUSIL, J., 2018: Jímka 938 z Chrudimi Hradební ulice. Pokus o určení statutu jejího majitele – Abwassergrube 938 in Chrudim – Hradební Straße. Versucht einer Statusbestimmung ihres Besitzers, AH 43, 455–489. https://doi.org/10.5817/AH2018-2-9 | DOI 10.5817/AH2018-2-9

[22] FROLÍK, J.–KOZÁKOVÁ, R.–MUSIL, J.–VAĎUROVÁ, K., 2020: Mezi sklem a keramikou. Středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice – Zwischen Glas und Keramik. Die mittelalterliche Abwassergrube 962 aus Chrudim – Hradební-Straße, AH 45, 445–481. https://doi.org/10.5817/AH2020-1-21 | DOI 10.5817/AH2020-1-21

[23] FROLÍK, J.–MÁCALOVÁ, M.–STRÁNSKÁ, P., 2016: Kostel sv. Václava v Jezbořicích (okr. Pardubice) a počátky pohřbívání u něho – St. Wenceslas Church of Jezbořice (District Pardubice) and Origin of Burials, Východočeský sborník historický 30, 5–97.

[24] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2007: Záchranné archeologické výzkumy v Chrudimi v roce 2006, Zprávy České archeologické společnosti – Supplément 68, 46–48.

[25] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2010: Záchranný archeologický výzkum v Hradební ulici v Chrudimi v roce 2006, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 3–28.

[26] FROLÍK, J.–MUSIL, J.–SIGL, J., s. d.: Manuál technologických skupin středověké a novověké keramiky na Chrudimsku. Rukopis uložený na archeologickém pracovišti Regionálního muzea v Chrudimi.

[27] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1990: Soubor pozdněstředověké keramiky z Chrudimi – Husovy ulice – A group of late Mediaeval pottery from the town of Chrudim (Husova Street), Studies in Post-Medieval Archaeology 1, 269–284.

[28] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku – Chrudim Region (East Bohemia) in the Early Middle Ages. Development of settlement and related structural changes – Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.

[29] FROLÍK, J.–SIGL, J., 1998: Chrudim v pravěku a středověku. Obrazy každodenního života – Chrudim in Prehistory and the Middle Ages. Pictures of Everyday Life – Chrudim in der Urgeschichte und im Mittelalter. Bilder aus dem Altagsleben. Chrudim.

[30] FROLÍK, J.–STRÁNSKÁ, P.–ŠVÉDOVÁ, J., 2018: Hrochův Týnec, počátky zdejšího kostela sv. Martina a feudálního sídla – Hrochův Týnec, the beginnings of the local Church of St. Martin and of a feudal residence, ASČ 22, 971–1004.

[31] FRÖHLICH, J., 2015: Archeologické nálezy mezzomajolik – Archeological finds of mezzomaiolica, ASČ 19, 831–838.

[32] FRÝDA, F., 1988: Skleněné číše tzv. českého typu a jejich postavení v hmotné kultuře středověkých Čech. In: Sborník kruhu přátel Muzea hl. města Prahy 1. Společnost přátel starožitností, 175–187. Praha.

[33] GABRIEL, F.–SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách – Zur Entwicklung der Produktionsbereiche rotbemalter Keramik in Nordböhmen, AH 8, 119–138.

[34] GOŠ, V., 1983: Středověké hrnčířství v Lošticích (Pět let archeologických výzkumů města) – Mittelalterliche Töpferei in Loštice (Fünf Jahre archäologischer Untersuchungen), AH 8, 197–209.

[35] GOŠ, V., 2007: Loštice: město středověkých hrnčířů. Opava.

[36] HAZLBAUER, Z.–ŠPAČEK, J., 1987: Příspěvek k výskytu bíle malované keramiky ve středním Polabí – Beitrag zum Vorkommen der weiß-bemalten Keramik im Zentral-Elbengebiet, Studie a zprávy 1985, 30–55.

[37] HEJNA, A., 1983: Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách – Beitrag zum Studium der kleinen befestigten Herrensitze der Přemyslidenzeit in Böhmen, PA LXXIV, 366–436.

[38] HEJNA, A.–RADOMĚRSKÝ, P., 1958: Penězokazecká dílna v jeskyni "Mincovna" na Zlatém Koni u Koněprus – Die Münzfälscherwerkstatt in der Höhle "Mincovna" am "Zlatý Kůň" bei Koněprusy, PA XLIX, 513–558.

[39] HETEŠ, K., 1959: A significant Contribution to the History of Bohemian Glass-Making, Czechoslovak Glass Review 14, seš. 5, 15–18.

[40] HIMMELOVÁ, Z., 1990: Sklo ze zaniklé středověké osady Konůvky – Glasgegenstände aus der Mittelalterlichen Ortswüsung Konůvky, Acta Musei Moraviae – ČMM LXXV, 131–140.

[41] HORÁK, J., 2007: Archeologický výzkum dvorku č. p. 40 ve Filištínské ulici v Chrudimi. Diplomová práce na FF UK, Praha.

[42] HORSCHIK, J., 1978: Steinzeug 15. bis 19. Jahrhundert. Von Bürgel bis Muskau. Dresden.

[43] CHVÁTAL, M.–ROUS, P.–VOKÁČ, M.–ZIMOLA, D., 2013: Střepy nádob z raně novověkých hrnčířských dílen ledečských hrnčířů – Fragments of vessels from Early Modern-Age workshops of the potters in Ledeč, Výzkumy na Vysočině 4, 184–200.

[44] KOZÁKOVÁ, R.–KLIKAROVÁ, L.–FROLÍK, J., 2010: Bohatý soubor skla v Chrudimi – Hradební ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 129–166.

[45] KRAJÍC, R., 2003: Sezimovo Ústí. Archeologie středověkého města 3. Kovárna v Sezimově Ústí a analýza výrobků ze železa. Díl I. – Die Schmiede in Sezimovo Ústí und Analyse der Produkt aus Eisen. Sezimovo Ústí – Archäologie der mittelalterlichen Untertanestadt 3. Praha – Sezimovo Ústí – Tábor.

[46] KRAJÍC, R. a kol., 1998: Dům pasíře Prokopa v Táboře (Archeologický výzkum odpadní jímky v domě čp. 220) – Das Haus des Gürtlers Prokop in Tábor (Archäologische Erforschung der Abfallgrube im Haus Cnr. 220). Tábor.

[47] KUDRNÁČ, J., 1973: Vojenský tábor z husitských válek v Klučově – Ein Militärlager aus der Zeit der Hussitenkriege in Klučov, PA LXIV, 105–142.

[48] LACINA, M.–MUSIL, J., 2020: Aktuální stav poznání hradu Rabštejnka (okr. Chrudim) a jeho hmotné kultury – Aktueller Kentnisstand über die Burg Rabstein und über ihre materielle Kultur, CB 19, 5–56.

[49] LEHEČKOVÁ, E., 1975: Nové nálezy středověkého skla z Kutné Hory – Neue mittelalterliche Glasfunde aus Kutná Hora, PA LXVI, 450–485.

[50] MAZÁČOVÁ, P., 2012: Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu. Příspěvek k hmotné kultuře středověku. Praha.

[51] MALINA, O.–MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2019: Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou – Veränderungen der Siedlungsstruktur im Umland von Ronov an der Doubrava, AH 44, 855–885. https://doi.org/10.5817/AH2019-2-16 | DOI 10.5817/AH2019-2-16

[52] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1969: Přehled typů loštické keramiky, jejich vývoj a datování, VVM XXV, 89–105.

[53] MUSIL, J., 2009: An assemblage of late Middle Age and Early Modern period ceramics from Rabštejnek Castle in the cadastral territory of Smrkový Týnec in the district of Chrudim, Studies in Post-Medieval Archaeology 3, 45–64.

[54] MUSIL, J., 2010: Pozdně středověký a raně novověký soubor keramiky z Chrudimi. Příspěvek k poznání nastupující novověké produkce – Late medieval and Early Modern ceramics from Chrudim, Východočeský sborník historický 17, 21–36.

[55] MUSIL, J., 2011: Nové středověké a raně novověké nálezy z Trhové Kamenice (okr. Chrudim, Pardubický kraj) – New Medieval and Early-Modern Discoveries in Trhová Kamenice (Chrudim District, Pardubice Region), Východočeský sborník historický 19, 59–104.

[56] MUSIL, J., 2011a: Příspěvek archeologie k dějinám Trhové Kamenice, okr. Chrudim – Der Beitrag von der archäologie zur Geschichte von Trhová Kamenice, Bez. Chrudim, ASČ 15, 969–988.

[57] MUSIL, J., 2013: Katalog archeologických nálezů z hradu Rabštejnka – Archaeological Finds from Rabštejnek Castle. Sbírky Regionálního muzea v Chrudimi 7/II. Chrudim.

[58] MUSIL, J., 2014: Soubor keramiky z velitelského stanoviště pod hradem Lichnicí (k. ú. Podhradí v Železných horách, okr. Chrudim) – A ceramic assemblage from the command post under Lichnice Castle (cadastral area of Podhradí v Železných horách, Chrudim District), AVČ 5, 87–111.

[59] MUSIL, J., 2016: Příspěvek k poznání hmotné kultury hradu Strádova (k. ú. Ochoz u Nasavrk, okr. Chrudim) – Ein Beitrag zur Kenntnis der matereillen Kultur der Burg Strádov, AVČ 8, 54–87.

[60] MUSIL, J., 2017: Počátky Lhoty u Skutče (archeologie žijící vesnice), Chrudimské vlastivědné listy 26, č. 5, 13–17.

[61] MUSIL, J., 2018: Novověká jímka na hradě Košumberku, CB 18, 77–99.

[62] MUSIL, J., 2019: Zaniklá středověká vesnice pod Sečskou přehradou (katastrální území Seč a Hoješín, okres Chrudim) aneb Ústupky roku 1315?, Chrudimský vlastivědný sborník 23, 119–150.

[63] MUSIL, J., 2020: Dvakačovice čp. 86 – archeologická sonda do minulosti vesnice – House No. 86 in Dvakačovice – An archaeological survey of a village´s past, Východočeský sborník historický 37, 101–148.

[64] MUSIL, J., 2021: Revize stavu středověkého osídlení na katastru obcí Liboměřic a Licibořic – Revision des Stands der mittelalterlichen Besiedlung auf dem Kataster der Gemeinden Liboměřice und Licibořice, AVČ 20, 236–262.

[65] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2012: Zaniklá středověká a raně novověká ves Bolešov v k. ú. Spačice, okres Chrudim, Pardubický kraj – The Perished and Early-Modern-Age Village of Bolešov in the Cadastral Territory of Spačice, District of Chrudim, the Pardubice Region, Východočeský sborník historický 22, 73–114.

[66] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2014: Tvrziště Stoupec a jeho hospodářské zázemí. Výsledky povrchového průzkumu na k. ú. Březinka u Hošťalovic (okr. Chrudim) – Fortress Stoupec and it's economic accessories. Results of survey on the Březinka u Hošťalovic cadaster (Chrudim District), AVČ 5, 148–180.

[67] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P., 2016: Nové archeologické nálezy z tzv. bojanovského újezdu (Železné hory, okres Chrudim) – New archaeological finds from so-called the Bojanov district (Železné hory, district of Chrudim, E Bohemia), Praehistorica XXXIII, č. 1–2, 275–290.

[68] MUSIL, J.–NETOLICKÝ, P.–PREUSZ, M., 2020: Archeologie v Železných horách. Výsledky nedestruktivního archeologického výzkumu v lesním prostředí. Plzeň.

[69] NECHVÁTAL, B., 1967: Středověká keramika z Ledče nad Sázavou – Die mittelalterliche Keramik aus Ledeč nad Sázavou, AR XIX, 542–543.

[70] NECHVÁTAL, B.–RADOMĚŘSKÝ, P., 1963: Archeologický výzkum na tvrzi v Tleskách u Jesenice (okres Rakovník), ČNM A CXXXII, 132, 4–13.

[71] NEKUDA, V.–REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě – Mittelalterliche Keramik in Böhmen und Mähren. Brno.

[72] NETOLICKÝ, P., 2009: Dřevohlinité konstrukce z vrcholně středověké Chrudimi. Diplomová práce, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni.

[73] NETOLICKÝ, P., 2010: Dřevohlinité konstrukce z vrcholně středověké Chrudimi, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 69–128.

[74] NOVÁK, M., 2010: Pravěké osídlení Chrudimi – Hradební ulice, Chrudimský vlastivědný sborník 14, 29–67.

[75] OLCZAK, J., 2007: On glass serving as money in Medieval archaeological sources, Archaeologia Polona 45, 127–137.

[76] PAVLŮ, I., 1982: K počátkům Čáslavě. I. Katalog – Archeologické nálezy při městských hradbách, Praehistorica X – Varia archaeologica 3, 75–160.

[77] PAVLŮ, I., 1991: K počátkům Čáslavě. II. Zhodnocení archeologických dat, Praehistorica XVIII – Varia archaeologica 5, 119–137.

[78] PTÁK, M.–JOHN, J.–BENEŠ, J., 2018: Olověné předměty z hradiště Na Jánu v Netolicích – Bleigegenstände vom Burgwall "Na Jánu" in Netolice, AVJČ 31, 247–252.

[79] RADOMĚŘSKÝ, P., 1976: Příspěvek k otázce primitivních platidel 13. století. In: Sborník II. numismatického symposia, 103–119. Brno.

[80] REICHERTOVÁ, K., 1968: Nález chlebové pece v Anežském klášteře v Praze 1, Na Františku, Na Františku, AR XVIII, 220–229, 285–286, tab. II:5.

[81] ROZSYPALOVÁ, H., 2010: Chrudim v 9. a 10. století na základě archeologických výzkumů. Nepublikovaná bakalářská práce, Ústav historických věd, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice.

[82] SEDLÁČKOVÁ, H., 2001: Gotické sklo na střední a severní Moravě v archeologických nálezech – Gotisches Glas in den archäologischen Fundun aus Mittel- und Nordmähren, AH 26, 411–428.

[83] SEDLÁČKOVÁ, H., 2007: From the Gothic period to the Renaissance. Glass in Moravia 1450 – circa 1560, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 181–226.

[84] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004a: Středověké sklo z Opavy – Mittelalterliches Glas aus Opava/Troppau, PA XCV, 223–264.

[85] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004b: Archeologické nálezy skla z hradu Cvilín u Krnova, okr. Bruntál – Archäologische Glasfunde auf der Burg Cvilín (Schellenburg) bei Krnov (Jägerndorf), Bezirk Bruntál (Freudental), VVM LVI, 367–379.

[86] SEDLÁČKOVÁ, H., 2010: Středověké sklo z Jihlavy – Medieval glass from Iglau. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám (Přichystalová, R.–Ungerman, Š., edd.), 442–447. Praha.

[87] SEDLÁČKOVÁ, H., ed., 2019: Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Assessment of finds. Vol. I. Brno.

[88] SEDLÁČKOVÁ, L.–ZAPLETALOVÁ, D., 2012: Skleněné kroužky z Brna a problematika raně středověkého sklářství na Moravě – Glass rings from Brno and the question of early medieval glss production in Moravia, AR LXIV, 534–548.

[89] SEHNOUTKOVÁ, P., 2011: Chrudim, Filištínská ulice čp. 39/I, odpadní jímky XIXA, XIXB a XX (příspěvek k poznání hmotné kultury). Diplomová práce na FF MU, Brno.

[90] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích – Volkstümliche Töpferei in den böhmischen Ländern. Praha.

[91] STEPPUHN, P., 2002: Glasfunde des 11. bis 17. Jahrhunderts aus Schleswig. Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 16. Neumünster.

[92] ŠEBESTA, P., 2007: Středověké a novověké sklo z archeologických nálezů v Chebu, Sborník Západočeského muzea v Plzni, Historie XVIII, 154–160.

[93] ŠLANCAROVÁ, V., 2018: Středověký šperk. Archeologické nálezy z jižní Moravy. Katalog nálezů. Brno. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018 | DOI 10.5817/CZ.MUNI.M210-9021-2018

[94] ŠTAJNOCHR, V.–FRÖHLICH, J.–KRAJÍC, R.–MILITKÝ, J., 1998: Katalog střepových nálezů mezzomajolik – A catalogue of mezzomajolica sherd finds, ASČ 2, 445–468.

[95] TOMÁŠEK, M., 1995: Archeologický výzkum hradebního pásma v Čáslavi v roce 1993 – Die archäologische Ausgrabung der Befestigungszone in Čáslav in J. 1993, AR XLVII, 444–454.

[96] UNGER, J., 2011: Přezky s kruhovým rámečkem jako součást mužského oděvu ve středověku – Round clasps as part of men´s attire in the Middle Ages, AR LXIII, 674–679.

[97] VAĎUROVÁ, K., 2019: Středověké skleněné kroužky z Opavy, ČSZM B LXVIII, 11–23.

[98] VAŘEKA, P., 1998: Proměny keramické produkce vrcholného a pozdního středověku v Čechách – The erratic character of ceramic production in High and Later Middle Age in Bohemia, AR L, 123–137.

[99] WOLF, O., 2002: K poznání hrnčířské produkce 13.–16. století v Chrudimi (archeologický výzkum ve Filištínské ulici čp. 37/I–40/I). Diplomová práce na FF MU, Brno.

[100] ZŮBEK, A., 2002: Středověké přezky v brněnských nálezech – Medieval buckles from excavations of Brno, SPFFBU M 7, 123–153.

[101] ŽĎÁRSKÁ, A., 2014: Středověké sklo z Prahy. Archeologické prameny k dějinám Prahy. Svazek 7. Praha.