Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí

Title: Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 455
ISBN
978-80-210-8455-1
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6384635
Description
  • Kniha o druhém kostelním pohřebišti na Severovýchodním předhradí hradiska Břeclav – Pohansko je završením 5-letého badatelského úsilí týmu vedeného prof. Jiřím Macháčkem z Masarykovy univerzity. Publikace obsahuje ucelenou informaci o populaci pohřbené v tomto prostoru na konci 9. a v první polovině 10. století. Kniha se skládá z kompletního katalogu pohřebiště a z analytické a syntetické části, hodnotící funerální areál z pohledu archeologie, historie a antropologie. Tato část knihy je rozdělená do 11 nosných kapitol: Severovýchodní předhradí v kontextu systematického výzkumu Pohanska – Charakteristika lokality z hlediska přírodního prostředí – Metodika archeologického výzkumu – Rozsah pohřebiště a Pohřební ritus – Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů – Artefakty jako součást hrobové výbavy – Chronologie pohřebiště – Prostorová struktura pohřebiště a Sociální struktura komunity – Vztah pohřební a obytné komponenty. Knihu integrálně doplňuje komplexní publikace o kosterních pozůstatcích z pohřebiště, kterou připravil tým pod vedením doc. V. Sládka z Univerzity Karlovy.
  • The forthcoming book about the second church's cemetery in the North-eastern suburb of the Břeclav-Pohansko stronghold represents the completion of a five-year-long research effort of a research team led by Prof. Jiří Macháček from the Masaryk University. The publication contains comprehensive information about the population buried in this area at the end of the 9th and in the first half of the 10th century. The book consists of two parts: a complete catalogue of the burial site and an analytic and synthetic part, where the funerary area has been evaluated in terms of archaeology, history and anthropology. The analytic and synthetic part of the book is divided into 11 main chapters: North-eastern suburb in the context of systematic archaeological research at Pohansko – Characteristic of the site in terms of natural environment – Methodology of archaeological research – Cemetery extent and Burial rite – Taphonomic and demographic characteristics of skeletal remains – Artefacts as a part of funerary equipment – Cemetery chronology – Spatial structure of the cemetery and Social structure of the community buried – Relationship between the funerary and residential components in this area. This book is integrally complemented by a comprehensive publication on skeletal remains from the burial site, which was set up by a team led by Ass. Prof. V. Sládek from the Charles University.
Note
  • Publikace vznikla v rámci řešení projektu Grantové agentury ČR "Mezi Velkou a přemyslovskou Moravou. Archeologie kolapsu a oživení raně středověké společnosti" (reg. č. P405/12/0111). Její vydání bylo podpořeno Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. Antropologická část výzkumu byla podpořena projektem "Lidé na sklonku Velké Moravy: bioarcheologická a tafonomická analýza nového pohřebiště u rotundy na severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi" (reg. č. GAČR 14-22823S).
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Errata: Kapitola 14. Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí, pohřebiště u druhého kostela: katalog hrobů a nálezů | 1–2
Macháček, Jiří; Přichystalová, Renáta; Dresler, Petr; Sládek, Vladimír
PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | 9–10
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Severovýchodní předhradí v kontextu systematických archeologických výzkumů Pohanska u Břeclavi | 11–14
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Charakteristika lokality z hlediska přírodního prostředí | 15–17
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
hidden-section Metoda
Chapter number Title Custom text
4. | Metoda | 18–20
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
5. | Rozsah pohřebiště – jeho ohraničení a původní povrch | 21–27
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Pohřební ritus a všeobecná charakteristika pohřebiště | 28–55
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Tafonomicko-demografická charakteristika kosterních nálezů z pohřebiště u druhého kostela na Pohansku | 56–64
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
hidden-section Hrobové nálezy
Chapter number Title Custom text
8. | Hrobové nálezy | 65–139
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
9. | Datování pohřebiště | 140–169
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
10. | Prostorová struktura pohřebiště : vztah hrobů a kostela | 170–190
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
11. | Sociální struktura komunity pohřbívající u rotundy na severovýchodním předhradí a její postavení v rámci velkomoravské společnosti | 191–202
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
12. | Vztah pohřební a obytné komponenty v sídelním areálu severovýchodního předhradí | 203–205
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
13. | Závěr | 206–222
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
14. | Břeclav – Pohansko, Severovýchodní předhradí, pohřebiště u druhého kostela : katalog hrobů a nálezů | 223–327
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
hidden-section Tabulky
Chapter number Title Custom text
15. | Tabulky | 331–474
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
16. | Literatura | 475–491
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam použitých zkratek | 492
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF
Chapter number Title Custom text
Břeclav - Pohansko VII., The church cemetery in the north-eastern suburb : summary | 493–506
Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír
PDF