A36

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 1988
Volume: 37
Issue: A36
Publication year
1988
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0079-1
Stati
Title Document
Jan Chloupek šedesátiletý | [7]–9
Krčmová, Marie
PDF
Soupis prací Jana Chloupka | 10–14
PDF
Jaroslava Pačesová jubilující | [17]–19
Wotkeová, Zuzana
PDF
Soupis prací Jaroslavy Pačesové | 20–24
PDF
Radoslav Večerka šedesátníkem | [27]–29
Erhart, Adolf
PDF
Soupis prací Radoslava Večerky | 30–37
PDF
Vom protobaltischen zum urslavischen Verbalsystem | [39]–49
Erhart, Adolf
PDF
Reprodukce prvotních výpovědí | [51]–57
Grepl, Miroslav
PDF
Relativní věty z hlediska reference | [59]–66
Karlík, Petr
PDF
Reflexivita a sémantika reciprocity v nynější češtině | [67]–72
Mrázek, Roman
PDF
Syntaktická analýza a pádové rámce | [73]–78
Pala, Karel
PDF
Nad jedním typem dialogu | [79]–83
Seehofnerová, Jana
PDF
Tradiční nářečí v současnosti | [85]–94
Krčmová, Marie
PDF
Názvy kalhot v češtině z hlediska principů sémantické motivace | [95]–101
Hanzíková, Ludmila
PDF
Pojmenování modřínu ve slovanských jazycích : Evě Havlové k šedesátinám | [103]–110
Janyšková, Ilona
PDF
Maskulinálne adherentne expresívne názvy osôb v slovenčině a češtině | [111]–123
Bartáková, Jarmila
PDF
Фонематическая последовательность /ťa/ и ее функционирование в современном русском языке | [125]–130
Lízalová, Ljubov
PDF
Национальное и интернациональное в словообразовательной системе языка: на материале русского и чешского языков | [131]–133
Jiráček, Jiří
PDF
Об одном противоречии в построении термина | [135]–141
Lemov, Arkadij Vladimirovič
PDF
K funkci některých konektivních částic v ruštině a v češtině | [143]–148
Žaža, Stanislav
PDF
Komunikativní situace s projevem tzv. apercepční autorizace | [149]–153
Pavlíková, Ludmila
PDF
Klasifikace latinských vedlejších vět | [155]–160
Bartoněk, Antonín
PDF
In memoriam August Schleicher († 1868) | [161]–172
Romportl, Simeon
PDF
Recenze - referáty - zprávy
Title Document
[Chloupek, Jan. Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti] | [173]–175
Šlosar, Dušan
PDF
[Varbot, Žanna Žanovna. Praslavjanskaja morfonologija, slovoobrazovanije i etimologija [i.e. ètimologija]] | 175–177
Havlová, Eva
PDF
[Ивич, Милка. Лингвистички огледи] | 177–178
Šturala, Jan
PDF
[Розенталь, Дитмар Эльяшевич. Прописная или строчная?: (oпыт словаря-справочника)] | 179–180
Brandner, Aleš
PDF
[Фомина, Нина Дмитриевна; Бакина, Мария Алексеевна. Фразеология современного русского языка: (учебное пособие)] | 180–181
Brandner, Aleš
PDF
[Slovar slovenskega knjižnega jezika. Tretja knjiga, Ne-Pren. Red. Bratko Kreft ; Slovar slovenskega knjižnega jezika. Četrta knjiga, Preo-Š. Red. Franc Jakopin] | 182–183
Čejka, Mirek
PDF
VI. международный конгресс МАПРЯЛ | 183–185
Žaža, Stanislav
PDF