A37-38

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1989-1990
Ročník: 38-39
Číslo: A37-38
Rok vydání
1990
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0168-2
Stati
Title Document
Mirek Čejka šedesátníkem | [7]–8
Večerka, Radoslav
PDF
Soupis prací Mirka Čejky | [9]–14
PDF
Miroslav Grepl šedesátníkem | [15]–16
Karlík, Petr
PDF
Soupis prací Miroslava Grepla | 17–20
PDF
Šedesátiny Stanislava Žaži | [21]–23
Jiráček, Jiří
PDF
Soupis prací Stanislava Žaži | 24–29
PDF
К вопросу некоторых сдвигов в акцетуационной системе кодифицированного русского литературного языка советского периода | [31]–36
Jiráček, Jiří
PDF
Являются ли мягкие /к'/, /г'/, /х'/ фонемами в современном русском языке? | [37]–46
Lízalová, Ljubov
PDF
Общее и специфическое в cловообразовании названий лиц с суффиксом -тель в русском и чешском языках | [47]–52
Vacek, Jiří
PDF
Cizojazyčné neologismy v současné ruštině | [53]–60
Gazda, Jiří
PDF
Několik úvah o autorizované výpovědi v ruštině | [61]–67
Pavlíková, Ludmila
PDF
Konfrontační zkoumání tzv. komentářů k obsahu sdělení | [69]–74
Šturala, Jan
PDF
Роль понятия в изменении структуры научного термина на материале функционирования русских лингвистических терминов | [75]–81
Lemov, Arkadij Vladimirovič
PDF
Algoritmický popis české formální morfologie substantiv a adjektiv | [83]–97
Halasová, Klára
PDF
Slovotvorné svazky (subparadigmata) adjektiv | [99]–110
Šlosar, Dušan
PDF
Česká syntax v PROLOGu | [111]–120
Pala, Karel
PDF
Typy příčinně-následkových vztahů a jejich vyjadřování | [121]–131
Karlík, Petr
PDF
Kompozita v české botanické nomenklatuře doby střední a současné | [133]–140
Kratochvílová, Iva
PDF
O vývoji dialektismů v severomoravském pohraničí | [141]–148
Kloferová, Stanislava
PDF
Latinský nominatív : valenčný pohľad | [149]–156
Marečková-Štolcová, Elena
PDF
Latinské futurum exactum - vyjadřovací prostředek jistotní modality? | [157]–160
Bartoněk, Antonín
PDF
Recenze - referáty
Title Document
[Kořenský, J.; Komárek. M. a kol. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví] | [161]–165
Rusínová, Zdenka
PDF
[Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny] | 165–170
Štícha, František
PDF
[Grochowski, Maciej. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia] | 170–173
Čejka, Mirek
PDF
[Кузнецова, Ариадна Ивановна; Ефремова, Татьяна Федоровна. Словарь морфем русского языка] | 173–175
Burianová, Dagmar
PDF
[Tůmici, Mile. Dicţionar român-macedonean] | 176
Dorovský, Ivan
PDF
[Radeva, Vasilka. Bălgarskoto slovoobrazuvane] | 176–179
Šaur, Vladimír
PDF
[Bednarczuk, Leszek et al. Języki indoeuropejskie] | 179–180
Erhart, Adolf
PDF