Sídliská a sídliskové objekty na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny" z pohľadu geomagnetickeho prieskumu

Název: Sídliská a sídliskové objekty na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny" z pohľadu geomagnetickeho prieskumu
Variantní název:
  • Settlements and settlement features in Těšetice-Kyjovice "Sutny" from the point of view of geomagnetic survey
Autor: Milo, Peter
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. [71]-91
Rozsah
[71]-91
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Desaťročia archeologických výskumov na polohe Sutny v Tešeticiach-Kyjoviciach priniesli radu pozoruhodných nálezov a dôležitých dokladov o pravekom osídlení lokality. Niektoré otázky, týkajúce sa predovšetkým rozsahu osídlenej plochy, hustoty objektov na jednotlivých segmentoch lokality, ako aj štruktúry zástavby v jednotlivých vývojových obdobiach, však zostávali otvorené. Cieľom veľkoplošnej geofyzikálnej prospekcie preto bolo, pokúsiť sa nájsť na dané otázky aspoň parciálne odpovede. Daný príspevok ponúka náčrt vývoja osídlenia lokality, ktorý vychádza z kombinácie výsledkov geomagnetického prieskumu a archeologického výskumu.
Dozens of years of archaeological excavations in the tract of land "Sutny" at Těšetice-Kyjovice yielded many remarkable findings and important evidence of prehistoric habitation on this site. Some questions, regarding above all the extent of settlement area, density of features in individual segments of the locality as well as the structure of built-up area in individual periods of development, however, remained unanswered. This paper offers an outline of the development of habitation at this locality, which is based on a combination of results of geomagnetic survey and archaeological excavations.
Reference
[1] Dresler, P. – Milo, P. – Šešulka, V. 2008: Geofyzikální měření na lokalitě "Sutny" u Těšetic-Kyjovic. In: Ve službách archeologie 1/2008. Brno, 41–47.

[2] Kazdová, E. 1992: K pohřebnímu ritu lidu s vypíchanou keramikou na Moravě, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 37, 7–24.

[3] Kazdová, E. 1996: Vypíchaná keramika z Těšetic-Kyjovic. Objekty 1. skupiny, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university M 1, 31–45.

[4] Kazdová, E. 2007: Ke 40. výročí zahájení výzkumů v Těšeticích-Kyjovicích na Znojemsku. Některé výsledky výzkumu a studia neolitického osídlení. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds.), Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno, 39–54.

[5] Kazdová, E. – Peška, J. – Mateiciucová, I. 1999: Olomouc-Slavonín (I). Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. Olomouc.

[6] Kuča, M. 2007: Polozemnice kultury s moravskou malovanou keramikou z Těšetic-Kyjovic (obj. č. 181 a 184). Příspěvek k poznání zahloubených lengyelských staveb. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds.), Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno, 55–79.

[7] Kuča, M. – Šabatová, K. – Trampota, F. – Kazdová, E. – Kolář, J. – Petřík, J. – Prokeš, L. – Hložek, M. 2011: Kyjovice (okr. Znojmo), Přehled výzkumů 52/1, 180–182.

[8] Milo, P. – Kazdová, E. 2008: Geofyzikálna prospekcia na lokalite Těšetice-Kyjovice "Sutny". In: Cheben, I. – Kuzma, I. (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2007. Nitra, 177–189.

[9] Podborský, V. 1969: Neolitické a halštatské sídliště u Těšetic-Kyjovic na Moravě, Památky archeologické 60, 572–592.

[10] Podborský, V. 1988: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[11] Podborský, V. (red.) – Kazdová, E. – Kovárník, J. – Podborský, V. – Šabatová, K. – Golec, M. – Přichystalová, R. – Polák, M. – Bartoňová, A. 2005: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. K problematice pravěkých sociálních struktur. Brno.

[12] Polák, M. 2007: Sídliště ze sklonku badenské kultury v Těšeticích-Kyjovicích. In: Kazdová, E. – Podborský, V. (eds.), Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. Brno, 107–115.

[13] Šešulka, V. – Milo, P. 2009: Vliv geologické stavby na magnetická měření na lokalitě Sutny u Těšetic- Kyjovicv. In: Faměra, M. – Dolníček, Z. – Lehotský, T. (eds.), Moravskoslezské paleozoikum 2009. Sborník abstraktů 13. Olomouc, 16–17.

[14] Weber, Z. – Vildomec, V. – Podborský, V. 1971: Zjišťování průběhu neolitického příkopu pomocí indikátoru v Těšeticích-Kyjovicích, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 16, 67–74.

[15] Zeman, A. 1988: Geologie lokality a okolí. In: Podborský, V., Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno, 16–24.