Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede

Název: Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede
Variantní název:
  • Qualitative methods of studies in information science
Zdrojový dokument: ProInflow. 2015, roč. 7, č. 2, s. 12-29
Rozsah
12-29
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V príspevku sa identifikuje pôvod a podstata kvalitatívnych metód výskumov v informačnej vede. Uvádzajú sa teoretické zdroje kvalitatívnych metód založených na psychologických a sociálnych vedách, najmä fenomenológia, fenomenografia a interpretačné metódy. Prezentuje sa prehľad týchto metód s príkladmi vybraných výskumov z oblasti informačného správania človeka a informačnej gramotnosti. Vysvetľujú sa postupy pri uplatňovaní kvalitatívnych metód, najmä obsahová analýza, interpretácie, meranie postojov. Medzi výhody kvalitatívnych metód patrí holistický pohľad na využívanie informácií a reprezentácie poznania z kognitívneho, afektívneho a sociálneho aspektu. Výhodou je orientácia na kontext informácie, príčiny informačného správania, implicitné poznatky a skúsenosti človeka. Vysvetľujú sa obmedzenia kvalitatívnych metód a možnosti ich prekonávania. Uvádzajú sa príklady z vlastných výskumov orientovaných na relevanciu, informačné správanie doktorandov a informačnú ekológiu. Navrhuje sa prepojenie kvalitatívnych výskumov s modelovaním kreatívnych informačných procesov v informačnom správaní rôznych komunít.
In the paper we identify the origins and nature of qualitative methods of studies in information science. We mention the theoretical sources of qualitative methods based on psychological and social sciences, especially phenomenology, phenomenography and interpretative methods. We present the review of these methods, including selected studies from human information behavior and information literacy. We explain the procedures at applying of qualitative methods, namely the content analyses, interpretations, measuring of attitudes. Benefits of qualitative methods include holistic view on information use and knowledge representations from cognitive, affective and social aspects. Orientation on context of information, causes of information behavior, implicit knowledge and human experience is also considered. We also explain the limitations of qualitative methods and possibilities of its overcoming. The examples from the own studies of relevance, information behavior of doctoral students and information ecology are briefly reviewed. The linking of qualitative studies with modeling of creative information strategies in information behavior of communities is proposed.
Note
Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy.
Reference
[1] ACRL 2015. Framework for Information Literacy for Higher Education. [online]. February 2015. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework#authority

[2] BATES, Marcia. 2005. An Introduction to Metatheories, Theories, and Models. Chapter 1. In: Theories of Information Behavior. Ed. By K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Meford, NJ., Information Today, 2005, s. 1-24.

[3] BRUCE, C. S. 1997. Seven Faces of Information Literacy. AUSLIB Press, Adelaide, South Australia 1997.

[4] BRUCE, C., Somerville, M., Stoodley, I., Partridge, H. 2013. Diversifying Information Literacy Research: An Informed Learning Perspective. In: Hepworth, M., Walton, G. (eds) Developing People's Information Capabilities: Fostering Information Literacy in Educational, Workplace and Community Contexts, 223-240. Emerald, London, 2013.

[5] BUCHEL, O., Sedig, K. 2014. Making sense of document collections with map-based visualisations: the role of interaction with representations. Information Research, [online] Vol. 19 (3), paper 631. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/19-3/paper631.html.

[6] CASE, D.O. 2007. Looking for information:. A survey of research on information seeking, needs and behavior. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier 2007.

[7] CAÑAS, A. J. et al. 2004. CmapTools: A Knowledge Modeling and Sharing Environment. In: Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, Proceedings of the First International Conference on Concept Mapping. Pamplona: Universidad Pública de Navarra, 2004, s. 125-133.

[8] CHOWDHURY, G.G. 2014. Sustainability of Scholarly Information. London: Facet 2014. 231 p. ISBN 978-1-85604-956-6.

[9] COLE, Ch. 2012. Information need, A Theory Connecting Information search to Knowledge Formation. Medford, Information Today 2012. 224 p.

[10] ERDELEZ, S., Means, T. 2005. Measuring changes in information sharing among life science researchers. In: Knowledge Management: Nurturing Culture, Innovation and Technology. New Jersey, World Scientific. 2005, 29-40. | DOI 10.1142/9789812701527_0003

[11] FIDEL, R. 2012. Human Information Interaction: An Ecological Approach to Information Behavior. Cambridge, MIT Press. 2012. ISBN 978-0-262-01700-8.

[12] FLORIDI, L. 2010. Information: A very short introduction. New York: Oxford University Press. 2010. 130 s.

[13] FRIEDMAN, B., Freier, N.G. 2005. Value Sensitive design. In: Theories of Information Behavior. Eds. K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Medford, Information Today 2005, 368-372.

[14] FURNER, J. 2010. Philosophy and Information Studies. Chapter 4. In: ARIST. Vol. 44. 2010. Ed. B. Cronin. Medford, Information Today, 2010, s. 161-200.

[15] GLASER, B.G. & Strauss, A.L. 1979. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. New York: Adline de Gruyter.

[16] GREIFENEDER, E. 2014. Trends in information behaviour research. In: Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 1, (paper isic13). [online]. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/19-4/isic/isic13.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/...)

[17] HARTEL, J. 2014. Information behaviour illustrated. In: Information Research. Proceedings of ISIC, the Information Behaviour Conference, Leeds, 2-5 September, 2014: Part 1, (paper isic11). [online]. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/19-4/isic/isic11.html (Archived by WebCite® at http://www.webcitation.org/...)

[18] HEINSTRÖM, J. 2005. Fast surfing, broad scanning and deep diving: The influence of personality and study approach on students' information-seeking behavior. Journal of Documentation, 61 (2), 228-247. | DOI 10.1108/00220410510585205

[19] HEPWORTH, M., Walton, G. 2013. Developing People's Information Capabilities: Fostering Information Literacy in Educational, Workplace and Community Contexts. London: Emerald 2013. Vol. 8. 287 p. ISBN 978-1-78190-766-5.

[20] HJØRLAND, B. 2015. Theories are Knowledge Organization Systems. In: Knowledge Org. (42) (2015), No. 2, 113-128.

[21] HJØRLAND, B. 2005. The Socio-Cognitive Theorty of users situated in specific contexts and domains. In: Theories of Information Behavior. Medford: ASIST-Information Today 2005, 339-343.

[22] HJØRLAND, B., Nicolaisen, J. 2005. The Epistemological Lifeboat. Epistemology and Philosophy of Science for Information Scientists. [online]. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://www.iva.dk/jni/lifeboat/

[23] HJØRLAND, B ., Nicolaisen, J. 2010. The social psychology of information use: seeking 'friends', avoiding 'enemies'. Information Research, [online]. 15(3) colis706 [cit.3.07.2015]. Dost na: http://InformationR.net/ir/15-3/colis7/colis706.html]

[24] HOOK, P. A., Börner, K. 2005. Educational knowledge domain visualizations: tools to navigate, understand, and internalize the structure of scholarly knowledge and expertise. In New Directions in Cognitive Information Retrieval. Ed. by A. Spink, Ch. Cole. Dordrecht: Springer, 2005, 187-208.

[25] HUVILA, I. 2008. Information work analysis: an approach to research on information interactions and information behaviour in context. Information Research, [online], 13(3) paper 349. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/13-3/paper349.html.

[26] KOLLÁRIK, T., Sollárová, E. 2004. Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004. 264s. ISBN 80-551-0765-3.

[27] KUHLTHAU, C.C. 1993. Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services. Norwood, Ablex 1993.

[28] KUHLTHAU, C., Cole, Ch. 2012. Third Space as an Information System and services Intervention Methodology for engaging the User's deepest Level of Information Need. In: ASIST 2012, Proceedings. [online]. Oct. 29-31, 1-6.

[29] LIMBERG, L. (2000). Phenomenography: A relational approach to research on information needs, seeking and use. In: The New Review of Information Behaviour Research, 1, 51-68.

[30] LIMBERG, L.(2007). Learning Assessment as Task in Information Seeking Research. Information Research. [online]. Vol. 12 (1), papercolis28 (2007). [cit.3.07.2015] Dostupné na: http://InformationR.net/ir/15-4/colis28.html.

[31] LIMBERG, L. 2005. Phenomenography. In: Theories of Information Behavior. K. Fisher , S. Erdelez, L. McKechnie, (eds.). Inform. Today, Medford, 2005, 280-283.

[32] LLOYD, A., Kennan, M.A., Thompson, K.M., Quayyum. A. 2013. Connecting with New Information Landscapes: Information Literacy Practices of Refugees. Journal of Documentation, 69 (2), 121 – 144. | DOI 10.1108/00220411311295351

[33] MIOVSKÝ, Michal. 2006. Kvalitatívní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publ. 2006. 332 s. ISBN 80-247-1362-4.

[34] NAHL, D. 2007. A discourse analysis technique for charting the flow of micro-information behaviour. J.Doc., 63, (3), 323-339. | DOI 10.1108/00220410710743270

[35] NAHL, D., Bilal, D. (eds.). 2007. Information and Emotion. The Emergent Affective Paradigm in Information behavior research and Theory. Medford, Information Today 2007. 359 p.

[36] NÁVRAT, P., Bieliková, M., Laclavík, M., Paralič, J., Steinerová, J. (eds.) (2014). Cognitive Traveling in Digital Space of the Web and Digital Libraries. Yield of the Interdisciplinary Multi-Parner project TraDiCe. Bratislava: STU 2014. 177 p. ISBN 978-80-227-4254-2.

[37] PILEROT, O. 2013. A practice theoretical exploration of information sharing and trust in a dispersed community of design scholars. Information Research, 18(4) paper 595 [online]. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/18-4/paper595.html.

[38] SAVOLAINEN, R. 2008. Everyday Information Practices. A Social Phenomenological Perspective. Lanham, Scarecrow Press. 2008.

[39] SAVOLAINEN, R. 2012. Conceptualizing information need in context. Information Research, [online]. 17(4) paper 534. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/17-4/paper534.html.

[40] SONNENWALD, D.H. 2005. Information Horizons. In: Theories of Information Behavior. Inf. Today, Medford, 191-197.

[41] STEINEROVÁ, J. 2011. Metodologické problémy výskumov v informačnej vede. ProInFlow. [online]. 2011. Vo.l 3, No.1. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/848

[42] STEINEROVÁ, J.; ŠUŠOL, J.; ONDRIŠOVÁ, M., ILAVSKÁ, J. 2012. Metodologické úskalia informačných vied. In: WIKT 2012. 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies. Eds. Mária Bieliková, Marián Šimko. Bratislava: Naklad. STU 2012, s. 1-12. ISBN 978-80-227-3812-5.

[43] STEINEROVÁ, J. 2014a. Information horizons mapping for information literacy development. In: Information Literacy. Lifelong Learning and Digital Citizenship in the 21st Century. Eds. S. Špiranec, S. Kurbanoglu, R. Catts. E. Grassian, D. Mizrachi, M.B. Zorica. Second European Conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings. Springer International Publishing 2014, 70-80. ISBN 978-3-319-14135-0. CCIS.Vol 492.

[44] STEINEROVÁ, J. 2014b. Ecological Information Interactions for Digital Scholarship. In: Cognitive Traveling in Digital Space of the Web and Digital Libraries. Yield of the Interdisciplinary Multi-Parner project TraDiCe. Eds. P. Návrat, M. Bieliková, M. Laclavík, J. Paralič, J. Steinerová. Bratislava: STU 2014, 158-169. ISBN 978-80-227-4254-2.

[45] STEINEROVÁ, J., GREŠKOVÁ, M., ŠUŠOL, J. 2007. Prieskum relevancie informácií. Výsledky analýz rozhovorov s doktorandmi FiF UK. Bratislava: CVTI, 2007. 150 s. ISBN 978-80-85165-93-7.

[46] STEINEROVÁ, J. a kol. 2012. Informačná ekológia akademického informačného prostredia. Bratislava, UK 2012. 96 p. ISBN 978-80-223-3178-4.

[47] STEINEROVÁ, J. 2012. Information ecology - emerging framework for digital scholarship. In: LIDA 2012. [online ]. Vol 12. [cit. 2014-02-23]. Dostupné na: http://ozk.unizd.hr/proceedings/index.php/lida2012/article/view/66/37

[48] STEINEROVÁ, J. 2013. Methodological Literacy of Doctoral Students – an Emerging Model. In: Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice. In: ECIL 2013. Conference Proceedings. Ed. S. Kurbanoglu et al. Cham: Springer International Publishing 2013, 148-154. CCIS 397.

[49] STODOLA, J. 2011. Rekonstruktivní hermenutika jako obecná metodologie informační vědy. ProInFlow. [online]. 2011. Vol 3, No. 1 [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/849.

[50] TALJA, S., Tuominen, K., Savolainen, R. 2005. "Isms" in information science. Constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation 61 (1), 79-101. | DOI 10.1108/00220410510578023

[51] VAKKARI, P. 2008. Trends and approaches in information behaviour research. Information Research, [online]. 13 (4), paper 361. [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/13-4/paper361.html.

[52] WIDÉN-WULFF, G. 2000. Business information culture: a qualitative study of the information culture in the Finnish insurance business. Information Research. [online], 5(3). [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://informationr.net/ir/5-3/paper77.html

[53] WILLIAMSON, N. 2005. Ecological Theory of Human Information Behavior. In Theories of Information Behavior. Medford, Information Today 2005, s. 128-132.

[54] WILSON, T. D. 2002. Alfred Schutz, phenomenology and research methodology for information behaviour research. [online]. A paper delivered at ISIC4, Universidade Lusiada, Lsbon, Sept. 11-13, 2002. ). [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://informationr.net/tdw/publ/papers/schutz02.html

[55] WILSON, T. D. 2006. A re-examination of information seeking behaviour in the context of activity theory. Information Research, [online]. Vol. 11, No. 4, paper 260, [cit.3.07.2015]. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/11-4/paper260.html

[56] WILSON, T. D. 2002. "Information science" and research methods. In: Knižničná a informačná veda. Zborník FiFUK. Roč. 19. Bratislava, Univerzita Komenského 2002, s. 63-71.

[57] WILSON, T. D. 2005. Evolution in Information Behavior Modeling: Wilson's Model. In Theories of Information Behavior. Eds. K. Fisher, S. Erdelez, L. McKechnie. Medford, Information Today 2005, 31-36.

[58] WILSON, T. D. (Ed.). 2013. Theory in information behaviour research. Sheffield, UK: Eiconics Ltd. [E-book] ISBN 978-0-9574957-0-8.

[59] WILSON, T.D., Given, L. M. 2014. Student search behaviour in an online public access catalogue: an examination of 'searching mental models' and 'searcher self-concept'. Information Research, [online]. 19(3) paper 640. Dostupné na: http://InformationR.net/ir/19-3/paper640.html WebCite® at http://www.webcitation.org/6RnKDuYx0)

[60] WILSON, T.D. 2004. Talking about the problem: a content analysis of pre-search interviews. Information Research, [online]. vol.10, no.1, paper 206. [Dostupné na: http://InformationR.net/ir/10-1/paper206.html].