Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye

Název: Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye
Variantní název:
  • Libraries at the time of communist totality: on the example of libraries in Znojmo and Břeclav, taking into account the creation and reception of Vašek Káňa and Jaroslav Frey
Zdrojový dokument: ProInflow. 2018, roč. 10, č. 1, s. [100]-112
Rozsah
[100]-112
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Téma fungování knihoven v době komunistické totality patří mezi témata, kterému je možné věnovat pozornost z různých úhlů pohledu. Pochopení fungování a determinantů existence knihoven v této době představuje také jeden z klíčů pro širší reflexi komunismu jako historické etapy vývoje Česka a současně umožňuje lépe pochopit to, jak knihovny fungují a vypadají dnes. Výzkumná studie usiluje o poskytnutí širšího kontextuálního nahlédnutí dané problematiky. Design/metodologie/přístup – V rámci výzkumné studie pracujeme s východisky strukturalistické historiografie – na základě studia archivních materiálů dvou konkrétních knihoven na jižní Moravě a literárněhistorických výkladů dvou autorů se snažíme ukázat na některé aspekty fungování knihoven a práce s literárním fondem. Nesledujeme přitom „velké dějiny“ celého vývoje knihovnictví, ale zaměřením na konkrétní příklady se snažíme ukázat jistou plasticitu tohoto historického období. V rámci historiografie využíváme též práci s archivními prameny, interpretaci a literárněhistorický výklad. Výsledky – V textu je pozornost věnována knihovnám ve Znojmě a v Břeclavi s tím, že využívá archivního výzkumu studentek KISK na FF MU. Zaměřujeme se především na akce, které jsou spojené s knihovnou jako s kulturní a vzdělávací institucí v jistém sociálním kontextu, a na jejich práci s fondem. Tento pohled je doplněn pohledem na dvě typické dobové osobnosti, Vaška Káňu a Jaroslava Freye. Originalita/hodnota – Článek nabízí přístup kombinující různé výzkumné metody a vytvářející nový prostor pro výzkum každodennosti dvou vybraných knihoven, chápaných v širším literárněhistorickém kontextu.
Purpose – Area libraries functioning in times of communist totalitarianism are among the topics which it is possible to pay attention from different angles. Understanding the functioning and determinants of the existence of libraries at this time is also one of the keys to the broader reflection of communism as a historical stage in the development of the Czech Republic, while at the same time enabling a better understanding of how libraries work and look today. The research study seeks to provide a wider contextual insight into the issue. Design/methodology/approach – As part of a research study with work starting points structuralist historiography - based on the study of archival materials two specific libraries in South Moravia and literary-historical interpretations of the two authors try to show some aspects of the functioning of libraries and work with the Literary Fund. We do not follow the "great history" of the entire evolution of librarianship, but by focusing on concrete examples, we try to show some plasticity of this historical period. In historiography we also use work with archival sources, interpretation and literary-historical interpretation. Results – In the text, attention is paid to libraries in Znojmo and Břeclav, using the archive research of KISK students at the Faculty of Arts. We focus primarily on events that are associated with the library as a cultural and educational institution in a certain social context, and on their work with the fund. This view is complemented by a look at two typical period figures, Vašek Káňa and Jaroslav Frey. Originality/Value – The paper offers an approach combining different research methods and creating a new space for the research of the everyday life of two selected libraries, understood in a wider literary-historical context.
Reference
[1] Anotace (1953a). V. A. Kočetov. Žurbinové. Národní knihovna Praha. Dostupné z https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000420176&local_base=NKC

[2] Anotace (1953b). Vašek Káňa. Válkou narušeni. Národní knihovna Praha. Dostupné z https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000508299&local_base=NKC

[3] Anotace (1953c). Vašek Káňa. Válkou narušeni. Národní knihovna Praha. Dostupné z https://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000419152&local_base=NKC

[4] Blažíčková, A. (1985). Ladislav Frey. In V. Forst et al. Lexikon české literatury, 1 (s. 743 – 744), Praha: Academia.

[5] Bock, I. (2010). Knihovnická cenzura a politicko-ideologická výchova čtenářů po únoru 1948.

[6] Buriánek, F. (1968). Generace buřičů. Praha: Universita Karlova.

[7] Cejpek, J. (1967). Doslov o autorovi, době a kronice. In J. Frey. Knihovnická kronika (s. 167 – 180). Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[8] Čermák, V. (2017). Otázka demokracie (2. vydání (v tomto souboru 1. vydání). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

[9] Frey J. (1929). Psychologie čtenáře. Hodonín : F. Landgráf.

[10] Frey, J. (1942) Boj o pohádku. Praha: Život a práce.

[11] Frey, J. (1950). Pohádka o dvou bratřích. Praha : Státní nakladatelství dětské knihy.

[12] Frey, J. (1967). Knihovnická kronika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství.

[13] Grygar, M. (1961). Umění reportáže. Praha : Československý spisovatel.

[14] Heczková. L. (2017). Slovo – zvuk, slovo – gesto, slovo – útočiště. In V. Papoušek, et al., Dějiny "nové" moderny (s. 385 – 456). Praha: Academia.

[15] Holda, D. (1985). Čtyřicet let společenského rozvoje mládeže. Sociologický Časopis/czech Sociological Review, 21(5), 452-469.

[16] Husák, J. (1952). Zkušenosti z našich knižních výstav. Čtenář: Měsíčník Pro Práci Se Čtenáři, 4(2), 67-68.

[17] Chlupová, Z. (2017). Role knihoven v období komunistické totality 1948 - 1968: případová studie Městské knihovny Břeclav (Bakalářská práce) [Online]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/yy75i/

[18] Káňa, V. (1930). Dva roky v polepšovně. Vypravování bývalého chovance polepšovny. Ilustrace Franty Bidla. Slovo úvodem L. Novomeský. Praha: Karel Borecký.

[19] Káňa, V. (1931a). Pasáci, flinkové a tuláci : Povídky z putyk, z ulic, periferie a ze silnic. Praha: Karel Borecký.

[20] Káňa, V. (1931b). Somráci. Reportáž ze života bezpřístřešných v Bratislavě a v Praze. Praha: Karel Borecký.

[21] Káňa, V. (1932). Zakarpatsko : reportáž ze života ukrajinského proletariátu v Československu. Praha: Karel Borecký.

[22] Káňa, V. (1936). Nenávidím : reportáž z války. Praha: Karel Borecký.

[23] Káňa, V. (1953). Válkou narušení. Praha: československý spisovatel.

[24] Kautman, F. (1964). Vašek Káňa. In R. Havel, J. Opelík et al. Slovník českých spisovatelů (s. 216 – 217). Praha: Československý spisovatel.

[25] Knapík, J. (2004). Deset pohledů do literárního dění po únoru 1948. Soudobé dějiny. 9(01-02), 215-223.

[26] Kurka, L. (2005). Jaroslav Frey. Bulletin SKIP, 2005 (2). Dostupné z http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bull05_207.htm

[27] Macura, V. (2008). Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře). Ed. K. Kouba, V. Schmarc & P. Šámal. Praha: Academia.

[28] NA Praha, f. 861, inv. č. 603. Organizace lidového knihovnictví – směrnice ministerstva informací a osvěty o zřízení lidových knihoven

[29] Novák, A. & Novák, J. V. (1995). Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno : Atlantis.

[30] Nováková, L. (2009). Proměny české pohádky. Brno: Masarykova univerzita.

[31] (ok) [tj. Karel Oswald?] (1985a). Zpráva o pohřbu. Listy, 15 (5), 25.

[32] (ok) [tj. Karel Oswald?] (1985b). Svědectví, 19 (76), 789.

[33] Kotrlá, I. (2002). Dílo Vaška Káni. Akord, 23 (7), 388 – 390.

[34] Opelík, J. (1969, pův. 1962). J. Reportáž v teorii a praxi. In J. Opelík Nenáviděné řemeslo (s. 102 –109). Praha: Československý spisovatel.

[35] Opelík, J. Česká literatura v letech 1929 – 1945. Próza. In J. Mukařovský, et al. (eds.). Dějiny české literatury IV (s. 382 – 422). Praha: Victoria Publishing.

[36] Opelík, J. (1993). Vašek Káňa. In V. Forst et al. Lexikon české literatury, 2/ II. (s. 647 – 648). Praha: Academia.

[37] Pekárková, J. (2014). Role knihoven v období 1945-1965: případová studie Městské knihovny ve Znojmě (Bakalářská práce) [Online]. Retrieved from https://is.muni.cz/th/c4i4e/

[38] Perstická, D. (1990) Jaroslav Frey. Duha, 4 (1), 8-9.

[39] Pilař, J. (1952) Kniha o proletářském dětství. Nový život, 3 (4), 733.

[40] Sieglová, N. (2012). Frey Jaroslav. In M. Šubrtová et al. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé (s. 138-139). Praha: Libri.

[41] Slavík, M. (1954). Hlasité čtení v pracovních přestávkách na poli. Čtenář: Měsíčník Pro Práci Se Čtenáři, 6(6), 174.

[42] SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, NAD 1159 Okresní knihovna Břeclav, nezpracovaný fond, Komplexní rozbor činnosti Okresní lidové knihovny v Břeclavi za rok 1962.

[43] SOkA Znojmo, archivní fond Městská knihovna Znojmo, značka fondu: Z/OK, karton 3.

[44] SOkA Znojmo, archivní fond Městská knihovna Znojmo, značka fondu: Z/OK, karton 8.

[45] SOkA Znojmo, archivní fond Městský národní výbor Znojmo, odd. Kronika města Znojma, značka fondu: Z/II-B, sign. K-I-568, s. 558a

[46] Šámal, P. (2009). Jak se stát socialistickým realistou: přepracované vydání sebe sama. Česká literatura, 57 (2), 172-195.

[47] Šámal, P. (2009). Soustružníci lidských duší: lidové knihovny a jejich cenzura na počátku padesátých let 20. století : (s edicí seznamů zakázaných knih). Praha: Academia.