Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku

Název: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku
Variantní název:
  • Das Studium der Siedlungsgeschichte Mährens und Schlesiens
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 113-156
Rozsah
113-156
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Bakala, J., 1977: Středověké osídlení pravobřežního Ostravska, Ostrava 9, 150—180.

[2] Belcredi, L., 1981: Zaniklé středověké osady na Drahanské vrchovině, díl I—II. Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně. Brno.

[3] Bláha, J., 1968: Vývoj osídlení jihozápadní Moravy do doby husitské (se zvláštním zřetelem k osídlení středověkému), díl I—III. Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně. Brno.

[4] Bláha, J., 1977: Poznámky k počátkům a vývoji osídlení olomouckého podhradí. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 28—35. Praha.

[5] Bláha, J., 1979: Úvod do problematiky slovanského osídlení Olomouce, Historická Olomouc a její současné problémy. Acta UPO-Facultas philosophica, Philosophica Aesthetica 5, 85—94. Praha.

[6] Boháč, Z., 1973: K některým geografickým aspektům středověkého osídlení v našich zemích, Historická geografie 10, 151—169.

[7] Boháč, Z., 1978: K metodice studia dějin předhusitského osídlení v Čechách, Historická geografie 17, 3—59.

[8] Boháč, Z.—Černý, E., 1980: K evidenci zaniklých středověkých osad v Čechách a na Moravě, ArchH 5, 149—153.

[9] Bretholz, B., 1912: Geschichte Böhmens und Mährens bis zum Aussterben der Přemysliden (1306). München und Leipzig.

[10] Bretholz, B., 1916: Zur Zychaschen Kritik meiner "Geschichte Böhmens und Mährens", Zeitschrift des deutschen Vereines für die Geschichte Mährens und Schlesiens XX, 1—13.

[11] Bretholz, B., 1921: Geschichte Böhmens und Mährens. Erster Band. Das Vorwalten des Deutschtums Bis 1419. Reichenberg.

[12] Bretholz, B., 1930: Das Urbar der Liechtensteinischen Herrschaften Nikolsburg, Dürnholz, Lundenburg, Falkenstein, Feldsberg, Rabensburg, Mistelbach, Hagenberg und Gnadendorf aus dem Jahre 1414. Reichenberg und Komotau.

[13] Burian, V., 1966: Kartouzka v Dolanech — moravský protějšek hradu Siónu, Střední Morava 1, 5—18.

[14] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII. Brünn 1858 (ed. P. Ritter v. Chlumecky).

[15] Čerešňák, B. a kol., 1980: Přehled dějin Moravy I. Od Velké Moravy do husitské revoluce (skripta FF UJEP). Brno.

[16] Černý, E., 1965: Význam zaniklých plužin v senetářovském lesním katastru při zjišťování neznámých zaniklých vsí panství holštýnského. K metodice hledání zaniklých osad, Acta regionalia — Sborník vlastivědných prací, 173—179. Praha.

[17] Černý, E., 1970: K metodologii terénního průzkumu zaniklých středověkých plužin, Sborník Čsl. společnosti zeměpisné 75, 234—242.

[18] Černý, E., 1970a: Význam povrchového průzkumu při hledání a zjišťování zaniklých středověkých osad, VVM XXII, 52—65.

[19] Černý, E., 1973: Metodika-průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině, Zprávy Čsl. společnosti archeologické při ČSAV XV, seš. 4—5, 50—119.

[20] Černý, E., 1975: Evidence zaniklých středověkých osad, AR XXVII, 318—324.

[21] Černý, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny, Studie ČSAV, č. 1. Praha,

[22] Černý, F.—Váša, P., 1907: Moravská jména místní. Výklady filologické. Brno.

[23] Červinka, I. L., 1896: Pravěká hradiska na Moravě. Kroměříž.

[24] Červinka, I. L., 1902: Morava za pravěku. Brno.

[25] Červinka, I. L., 1927—1930: Zapomenuté hrady a tvrze moravské, ČVMSO XXXIX, 1927, 88—95; XL, 1928, 69—76; XLI—XLII, 1929, 153—160; XLIII, 1930, 84—94.

[26] Červinka, I. L., 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská. Brno.

[27] Červinka, I. L., 1939: Slované na Moravě — Moravané. Rkp. AÚ ČSAV Brno. Brno.

[28] Červinka, I. L., 1942: Pusté vsi. Rkp. AÚ ČSAV Brno. Brno.

[29] Červinka, I. L., 1942a: Zapomenuté hrady, hrádky a tvrze moravské. Rkp. AÚ ČSAV Brno. Brno.

[30] Červinka, I. L., 1948: Hradiště a Velehrady na Moravě. Uherské Hradiště.

[31] Dobiáš, J., 1930: Německé osídlení ostrůvku jihlavského, Časopis archivní Školy VIII, 1—92.

[32] Dostál, B., 1961: Velkomoravské Znojemsko ve světle archeologických nálezů, SPFFBU E 6, 97—124.

[33] Dostál, B., 1966: Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě. Praha.

[34] Dostál, B., 1968: K prehistorii a protohistorii Břeclavi. In: Břeclav, dějiny města, 9—44. Břeclav.

[35] Dostál, B., 1975: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[36] Dostál, B., 1978: Dvacet let archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska, VVM XXX, 129 až 157.

[37] Dostál, J., 1953: Lokalisace zaniklých osad v kraji Olomouckém, ČSPS LXI, 60—62.

[38] Dvorský, F., 1906: Vlastivěda moravská. Třebický okres. Brno,

[39] Fiala, Z., 1975: Přemyslovské Čechy. Český stát a společnost v letech 995—1310. Praha.

[40] Fialová, V., 1961—1964: Předměty z obydlí venkovského zemědělce z doby okolo roku 1300 v Kralicích nad Oslavou, VVM XVI, 109—110.

[41] Fišer, R., 1978: Postup rekatolizace a zbíhání poddaných do Třebíče a na třebíčské panství v polovině 17. století, Z kralické tvrze 9, 19—29.

[42] Frolec, V., 1970: Kulturní společenství a interetnické vztahy v lidovém stavitelství v Podunají, Rozpravy ČSAV, řada společenských věd, roč. 80, seš. 3. Praha.

[43] Frolec, V., 1974: Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. Brno.

[44] Frolec, V., 1975: K otázce vztahů mezi archeologickými a etnografickými doklady vesnického obydlí, AR XXVII, 342—345.

[45] Frolec, V., 1976: Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti, ArchH 1, 49—52.

[46] Goš, V., 1969: Archeologický výzkum staré Mohelnice, Severní Morava 18, 78—79.

[47] Goš, V., 1970: Die Entwicklung der jungburgwallzeitlichen Besiedlung in der Gegend von Mohelnice. Vývoj mladohradištního osídlení na Mohelnicku, ČMM LV, 37—46.

[48] Goš, V., 1970a: Výzkum slovanské osady z mladší doby hradištní v Mohelnici v roce 1969, Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 42—46.

[49] Goš, V., 1971: Slovanská osada z 9.—13. století v Mohelnici. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 155—160. Uherské Hradiště.

[50] Goš, V., 1972: Slovanská osada v Mohelnici, Vlastivědné zajímavosti č. 53. Šumperk.

[51] Goš, V., 1973: Slovanská osada v Mohelnici, AR XXV, 371—380, 483—484.

[52] Goš, V., 1975: Osada hrnčířů v Mohelnici, AR XXVII, 338—341.

[53] Goš, V., 1979: Zaniklá osada Rabendorf (Rábov) u Horního Benešova, VVM XXXI, 64—36

[54] Graus, F., 1953, 1957: Dějiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské I—II. Praha.

[55] Grolich, V., 1971: Jezerky, zaniklá osada u Adamova, Vlastivědné zprávy z Adamova a okolí XV, č. 2, 11—13.

[56] Habovštiak, A., (zn. Hk.), 1973: 4. celoštátný seminář o výskume středověkých zaniknutých osád v ČSSR (24.-27. X. 1972 v Bratislavě), AR XXV, 691—692.

[57] Hank, V., 1949: Archeologický výzkum zaniklých historických osad na Moravě, ČMM XXXIV, 199—207.

[58] Havlíček, P., 1971: Výsledky geologického výzkumu na lokalitě "Záblacany". In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl II., 127—136. Uherské Hradiště.

[59] Hoferková, J., 1965: Středohradištní venkovská sídliště na Moravě. Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře archeologie a muzeologie FF UJEP Brno. Brno.

[60] Holínková, J., 1958: Soupis prací dr. Ladislava Hosáka, ČSPS LXVI, 105—109.

[61] Holínková, J., 1967: Soupis prací prof. dr. Ladislava Hosáka za léta 1958—1968. In: Tulák minulostí. K sedmdesátinám prof. dr. Ladislava Hosáka, 14—20. Trutnov.

[62] Holínková, J., 1975: Soupis prací prof. dr. Ladislava Hosáka (třetí část), VVM XXVII, 334—335.

[63] Hosák, L., 1931: Zaniklé osady na Moravě, ČVMSO XLIV, 33—55.

[64] Hosák, L., 1938: Historický místopis země Moravskoslezské. Praha.

[65] Hosák, L., 1952: K středověké kolonisaci poříčí horní Svratky a Oslavy, ČSPS LX, 64—81.

[66] Hosák, L., 1952a: Středověká kolonisace horního poříčí Jihlavy, ČSPS LX, 142—153.

[67] Hosák, L., 1953: K metodologii lokalisace zaniklých osad, ČSPS LXI, 59—60.

[68] Hosák, L., 1953a: Středověká kolonisace horního poříčí Dyje, ČSPS LXI, 80—93.

[69] Hosák, L., 1953b: Středověká kolonisace poříčí Rokytné a Jevišovky, ČSPS LXI, 150—157.

[70] Hosák, L., 1956: Středověké osídlení a kolonisace mezi Odrou, Ostravicí a Beskydami, ČSPS LXIV, 17—22.

[71] Hosák, L., 1957: K problematice zaniklých sídlišť na Moravě, ČSPS LXV, 137—146.

[72] Hosák, L., 1957a: Zásady při určování směru středověkých cest, ČSPS LXV, 147—148.

[73] Hosák, L., 1967: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. Praha.

[74] Hosák, L., 1968: Místní a pomístní jména na Moravě jako historický pramen, Příloha VVM XX, č. 2.

[75] Hosák, L., 1969: Zprávy o živelných katastrofách, epidemiích a úrodě na Moravě v 1. 1500 až 1848, Historická geografie 3, 86—130.

[76] Hosák, L., 1970: K evidenci zaniklých osad moravských, ZMK ČSAV XI, 567—568.

[77] Hosák, L., 1970a: Souvislost místních jmen a patrocinií na Moravě, ZMK ČSAV XI, 569 až 570.

[78] Hosák, L., 1971: Příspěvek k evidenci nelokalizovaných moravských osad, ZMK ČSAV XII, 44—19.

[79] Hosák, L., 1972: Patrocinium sv. Petra jako doklad pro vývoj moravských sídel, ČMatMor XCI, 324—328.

[80] Hosák, L.—Šrámek, R., 1970, 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I (A—L)—II (M—Z). Praha.

[81] Hrabová, L., 1962: K problému německé kolonisace ve střední Evropě, Sborník historický 9, 67—84.

[82] Hrabová, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století. Praha.

[83] Hrubý, V., 1955: Staré Město, velkomoravské pohřebiště "Na valách". Praha.

[84] Hrubý, V., 1959: Velkomoravské hradisko sv. Klimenta u Osvětiman, ČMM XLIV, 19—70. Vyšlo též samostatně v roce 1961.

[85] Hrubý, V., 1961: Staroslovanské Brno I. Úvod a soupis materiálu, Brno v minulosti a dnes III, 130—148.

[86] Hrubý, V., 1965: Staré Město. Velkomoravský Velehrad. Praha.

[87] Hrubý, V., 1972: Antiqua civitas-Veligrad, Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 8, 57 až 108.

[88] Hrubý, V. a kol. (Hochmanová V.—Kalousek F.—Pavelčík J. a J. a kol.), 1956: Přehled nejvýznamnějších archeologických lokalit Gottwaldovského kraje. Díl 1. Gottwaldov.

[89] Hřibová, B., 1956: Mapa přírodní krajiny českých zemí ve 12. století, Sborník VSP v Olomouci, přírodní vědy II, 61—94.

[90] Hurt, R., 1960: Dějiny rybníkářství na Moravě a ve Slezsku I—II, Praha.

[91] Hurt, R., 1969: Osídlení Břeclavska v historické epoše, Jižní Morava 5, 5—18.

[92] Hurt, R., 1970: Vlastivěda moravská, Kyjovsko. Brno.

[93] Chaloupka, G., 1963: K nejdávnějšímu osídleni Moravskobudějovicka a Jemnicka, Sborník AÚ ČSAV 11, Fr. Vildomcovi k pětaosmdesáti nám, 83—86. Brno.

[94] Chaloupka, G., 1966: Kolonisace horního Podyjí a počátky města Slavonie, ČMM LI, 105—152.

[95] Janšák, Š., 1930, 1931: Staré osídlenie Slovenska, SbMSS XXIV, 1930, 1—67; XXV, 1931, 7—65.

[96] Jelínková, D., 1979: Příspěvek zachraňovacích výzkumů AÚ ČSAV k poznání slovanského osídlení v oblasti horní zdrže vodního díla Nové Mlýny (Mušov a okolí), Mikulovská sympozia 78, 46—51. Praha.

[97] Jelínková, D., 1980: Zjišťovací výzkum v severovýchodní části katastru obce Drnholec (okr. Břeclav), PV 1977, 107—108. Brno.

[98] Jelínková, D.—Měřínský, Z., 1982: Slovanské osídlení v oblasti soutoku Dyje a Svratky (Příspěvek k otázkám sídelního a společensko-ekonomického vývoje regionu od 6. do 13. stol), SbNM A, XXXVI, v tisku.

[99] Jirásek, J., 1960: Urbáře jako pramen pro poznání předbělohorské vesnice, SbMatMor LXXIX, 112—128.

[100] Jirásek, J., 1963—1964: Moravský venkov před Bílou horou, ČMM XL VIII, 1963, 85—160; XLIX, 1964, 69—168.

[101] Jisl, L., 1952: Slovanský kmen Holasiců ve světle archeologických nálezu, ČS1M B II, 33—64.

[102] Kalistová, J.—Wolf, V.—Maršálková, M., 1963: Revize zaniklých osad na Moravě, Zprávy VÚ v Olomouci č. 110, 1—2.

[103] Kalousek, F., 1955: Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě, SPFFBU C 2, 9—30.

[104] Kalousek, F., 1971: Břeclav-Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u kostela. Archeologické prameny z pohřebiště. Brno.

[105] Klanica, Z., 1983: Počátky slovanského osídlení v našich zemích. ČSSR v 6.—8. stol. Praha, v tisku.

[106] Klápště, J.—Žemlička, J., 1979: Studium dějin osídlení v Čechách a jeho další perspektivy, ČSČH XXVII, 884—906.

[107] Knies, J., 1894: Předhistorické nálezy z pozdní doby slovanské na Moravě, ČL III, 449—468, 545—549.

[108] Knies, J., 1896: O zaniklých osadách, hradech, tvrzích a dvorcích v okrese Blanenském, ČMatMor XX, 42—47, 116—122.

[109] Kordiovský, E., 1974: Přehled archeologických lokalit a nálezů z doby hradištní na Kloboučku (okres Břeclav), JM 10/11, 13—21.

[110] Kordiovský, E., 1977: Sídlištní hustota ve středověku na Kloboučku (okres Břeclav), ArchH 2, 261—266.

[111] Kordiovský, E., 1980: Příspěvek k metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad na brněnském Kloboučku, ArchH 5, 183—186.

[112] Kratochvíl, A., 1907: Vlastivěda moravská. Vel.-Meziříčský okres. Brno.

[113] Kudělka, Z. a kol., 1977—1978: Výzkum románské architektury na Moravě I. (K výzkumnému úkolu státního plánu A VHI-4-13-1/3), SPFFBU F 21—22, 39—42.

[114] Láznička, Z., 1941: Příspěvek k sídelnězeměpisné charakteristice osad na Novoměstsku. Brno.

[115] Láznička, Z., 1956: Typy venkovského osídlení v Československu, Práce brněnské základny ČSAV, roč. XXVIII, seš. 3, 95—134.

[116] Lob, R. E., 1972: Zum Stand der Wüstungsforschung in der ČSSR, Geographische Zeitschrift 60, 286—301.

[117] Lob, R. E., 1976: Wüstungsforschung in der ČSSR und der BRD — Ein Vergleich der Forschungsrichtungen, Methoden und Ergebnisse. Výzkum zaniklých osad v ČSSR a v NSR — Srovnání výzkumného zaměření, metod a výsledků, ČMM LXI, 65— 77.

[118] Málek, J., 1962: Zemské stezky na jihozápadní Moravě, ČSPS LXX, 193—197.

[119] Málek, J., 1966: Vývoj vegetace na území osad zaniklých v 15. a 16. století v oblasti jihozápadní Moravy, ČMM LI, 153—180.

[120] Málek, J., 1970: K využití biogeocenologické typologie pro studium vývoje osídlení (Problematika počátku pomezního hvozdu na Haberské cestě), Historická geografie 5, 79—83.

[121] Málek, J., 1978: Obraz lesů jihozápadní Moravy od 16. století z dynamického hlediska, ČMM LXIII, 193—222.

[122] Marek, J., 1960: O studiu městského přistěhovalectví, SbMatMor, LXXIX, 86—111.

[123] Matějek, F., 1954: Z feudální problematiky moravské předbělohorského období, ČMat-Mor LXXIII, 220—251.

[124] Matějek, F., 1959: Feudální velkostatek a poddaný na Moravě s přihlédnutím k přilehlému území Slezska a Polska. Praha.

[125] Matějek, F., 1961: Pohyb obyvatelstva v předbělohorské Moravě, SPFFBU C 8, 509—517.

[126] Matějek, F., 1967: Účinky třicetileté války na Břeclavsku, JM 3, 46—56.

[127] Matějek, F., 1970: Podsedek na Moravě. Obrázek z dějin poddaného lidu, Příloha VVM XXII, č. 1.

[128] Matějek, F., 1975: Třicetiletá válka a pusté vsi na Moravě (Několik poznámek k problematice), ZMK ČSAV XVI, 295—302.

[129] Matějek, F., 1976: Osídlení Moravy a třicetiletá válka. (Příspěvek k vývoji rozvrstvení poddaného lidu), Sborník historický 24, 53—101.

[130] Matějek, F., 1979: Činžovní pole v moravských lánových rejstřících. Jejich vztah k vnitřní kolonizaci, Sborník archivních prací 29, 319—349.

[131] Matějek, F., 1980: Lánová soustava na západní a střední Moravě, ČMatMor IC, 297—317.

[132] Mencl, V., 1980: Lidová architektura v Československu. Praha.

[133] Měřínský, Z., 1969: Lokalizace a povrchový průzkum zaniklé osady Psáry u Tvoři-hráze (okres Znojmo), VVM XXI, 8—12.

[134] Měřínský, Z., 1970: Zaniklá osada Řevušín u Nové Vsi (okr. Brno-venkov), VVM XXII, 30—42.

[135] Měřínský, Z., 1971: K problematice zaniklých osad na panství cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou, ČMatMor XC, 23—35.

[136] Měřínský, Z., 1972: Archeologické nálezy z okolí Hrušovan nad Jevišovkou (okr. Znojmo), SPFFBU E 17, 144—146.

[137] Měřínský, Z., 1973: Zaniklé osady na panství kláštera v Oslavanech, Universitas 73 VI, č. 5, 66— 72.

[138] Měřínský, Z., 1974: Zaniklá osada Nedvězí u Rácova (okr. Jihlava), VVM XXVI, 37—44.

[139] Měřínský, Z., 1976: Průzkum zaniklých středověkých osad na moravské straně Českomoravské vrchoviny v letech 1962—1970, AR XXVIII, 405—417, 479.

[140] Měřínský, Z., 1976a: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského (Vývoj a změny struktury osídlení), ArchH 1, 109—120.

[141] Měřínský, Z., 1977: Dohled a záchranný výzkum při pozemních úpravách v místech zaniklé středověké osady Studýň u Zbýšova (okr. Brno-venkov), PV 1975, 67—68. Brno.

[142] Měřínský, Z., 1977a: Nález propadnutého "lochu" na ZSO Řevušín, okr. Brno-venkov, AR XXIX, 203—204.

[143] Měřínský, Z., 1977b: Několik poznámek k počátkům města Jihlavy. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 122—128. Praha.

[144] Měřínský, Z., 1977c: Průzkum v místech zaniklé středověké osady Potvorovice (okr. Hodonín), PV 1975, 70—71. Brno.

[145] Měřínský, Z., 1977—1978: První archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad na Moravě (Příspěvek k dějinám moravské archeologie), SPFFBU E 22—23, 177—192.

[146] Měřínský, Z., 1979: Záchranné archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku z období 6.—16. století v letech 1970—1978, ArchH 4, 55—71.

[147] Měřínský, Z., 1980: Dosavadní stav zpracování středověkého osídlení v prostoru mikulčického IX. kostela. In: XII. celoštátná konferencia stredovekej archeologie Hrady a hrádky v ČSSR. Tézy referátov, 47. Košice-Zlatá Idka.

[148] Měřínský, Z., 1980a: Morava za husitských válek ve světle archeologických nálezů a výzkumů, ArchH 5, 31—68.

[149] Měřínský, Z., 1980b: Slovanská pohřebiště z 2. poloviny 10. až 1. poloviny 13. století na Moravě (Stav výzkumu a jeho další perspektivy). In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeologie Sofia 15.—22. septembra 1980, Zborník referátov ČSSR, 94—100. Nitra.

[150] Měřínský, Z., 1980c: Slovanské osídlení 6.—10. století na dolní Dyji a Moravě. In: Slované 6.—10. století. Sborník referátů ze sympozia Břeclav-Pohansko 1978, 191—204. Brno.

[151] Měřínský, Z., 1981: Přehled dosavadního stavu výzkumu fortifikací 11. až počátku 16. století na Moravě a ve Slezsku (hradiska a hrady), ArchH 6, 147—197.

[152] Měřínský, Z., 1982: Ždánicko v období 10.—16. století ve světle archeologických památek. Ždánice, v tisku.

[153] Měřínský, Z.—Soukop, M., 1978: Pokračování záchranných akcí v místech zaniklé osady Studýň, obec Zbýšov (okr. Brno-venkov), PV 1976, 81—82. Brno.

[154] Měřínský, Z.—Unger, J., 1977: Záchranný výzkum na zaniklé středověké osadě Ková-lov u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1975, 69—70. Brno.

[155] Měřínský, Z.—Unger, J., 1979: Osídlení dolního Podyjí a dolního Pomoraví v 10. až 13. stol. ve světle archeologických pramenů, Mikulovská sympozia 78, 67—72. Praha.

[156] Michna, P.—Unger, J. 1971: Záchranný archeologický výzkum zaniklé středověké osady Teplany u Vranovic, okres Břeclav (informativní zpráva). In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 165—168. Uherské Hradiště.

[157] Nekuda, V., 1960: Zaniklá středověká osada Mstěnice u Hrotovic na Moravě, ČMM XLV, 143—164.

[158] Nekuda, V., 1961: První poznatky o středověkém vesnickém domu na jihozápadní Moravě, AR XIII, 663—664, 671—677.

[159] Nekuda, V., 1961a: První výsledky historicko-archeologického výzkumu zaniklých středověkých osad na jihozápadní Moravě, ČMM XLVI, 59—76.

[160] Nekuda, V., 1961b: Zaniklé středověké osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[161] Nekuda, V., 1962: Urbáře na panství brněnské kapituly (Zlomky urbáře ze 70.—80. let stol. 14. a z r. 1407, urbář z r. 1619). Příspěvek k situaci venkovského lidu v období předhusitském a předbělohorském, ČMM XLVII, 43—66.

[162] Nekuda, V., 1967: Zmizelý život. Výzkum zaniklých středověkých osad na území ČSSR. Brno.

[163] Nekuda, V., 1970: Zur Problematik der Wüstungsforschung in der Tschechoslowakei. K problematice zaniklých středověkých osad v Československu, ČMM LV, 7—20.

[164] Nekuda, V., 1971: Výsledky výzkumů zaniklých středověkých vesnic na Moravě. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 71—88. Uherské Hradiště.

[165] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice. Deset let archeologického výzkumu 1960—1970, VVM XXIV, 12—47.

[166] Nekuda, V., 1973: Raně středověké typy sídlištních objektů ve Mstěnicích, ČMM LVIII, 77—96.

[167] Nekuda, V., 1973a: Zum Stand der Wüstungsforschung in Mähren (ČSSR), Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 1, 31—57.

[168] Nekuda, V., 1975: K problematice atlasu zaniklých středověkých osad, AR XXVII, 325—328.

[169] Nekuda, V., 1975a: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonie. (Příspěvek k dějinám středověké vesnice). Brno.

[170] Nekuda, V., 1976: Zaniklá středověká osada Bystřec, okres Blansko. Výzkum v roce 1975 — předběžná zpráva, ČMM LXI, 39—63.

[171] Nekuda, V., 1977: Záchranný výzkum zaniklé středověké osady Bystřec, okr. Blansko. Předběžná zpráva. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 244—246. Praha.

[172] Nekuda, V., 1978: K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných, ArchH 3, 171—182.

[173] Nekuda, V., 1979: Osídlení jihozápadní Moravy ve světle archeologických pramenů, Mikulovská sympozia 78, 23—29. Praha.

[174] Nekuda, V., 1979a: Výzkum zaniklé středověké osady Mstěnice v roce 1978, ČMM LXIV, 288—289.

[175] Nekuda, V., 1980: Moravský venkov v době předhusitské, ArchH 5, 13—29.

[176] Nekuda, V., 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké osady Mstěnice 1960—1980, VVM XXXIII, 129—146.

[177] Nekuda, V.—Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[178] Nekuda, V.—Unger, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě. Brno.

[179] Nekuda, R., 1976: Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě, ArchH 1, 121—137.

[180] Nováková-Šlajsová, M., 1981: Soupis bibliografií České onomastiky, ZMK ČSAV XXII, 261—275.

[181] Novotný, B., 1962: K otázce vztahů mezi středohradištním a pozdněhradištním osídlením na území dnešní Moravy, PA LIII, 211—218.

[182] Novotný, B., 1963: Výzkum velkomoravského hradiště "Pohanská" u Nejdku na Lednickém ostrově, PA LIV, 3—40.

[183] Novotný, B., 1967: Středověká obydlí u Štítar. Okres Znojmo, PV 1966, 55. Brno.

[184] Novotný, B., 1970: Zur Entwicklungsproblematik der Siedlungstypen Mährens im 9. bis 12. Jahrhundert. K problematice vývoje sídlištních typů 9. až 12. století na Moravě, ČMM LV, 53—62.

[185] Novotný, B., 1971: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní u Přítluk (okres Břeclav). In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 117—153. Uherské Hradiště.

[186] Novotný, B., 1975: Moravské úděly a jejich raně feudální centra v 11.—13. století, AR XXVII, 516—527.

[187] Novotný, B., 1976: Záchranný výzkum zaniklého středověkého dvorce a chat u Šakvic (o. Břeclav), ArchH 1, 61—89.

[188] Novotný, B., 1980: Změny ve vývoji slovanského osídlení a pohřbívání v 6. až 12. století v poříčí řeky Dyje ve světle archeologických a písemných pramenů. In: IV. medzinárodný kongres slovanskej archeologie Sofia 15.—22. septembra 1980, Zborník referátov ČSSR, 109—119. Nitra.

[189] Novotný, V., 1937: České dějiny. Dílu I. část 4. Rozmach české moci za Přemysla II. Otakara (1253—1271). Praha.

[190] Olivová-Nezbedová, L., 1971: Určování zaniklých osad na podkladě pomístních jmen. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl II., 63—66. Uherské Hradiště.

[191] Olivová-Nezbedová, L., 1974: Ustavení pracovní skupiny pro evidenci zaniklých středověkých osad, ZMK ČSAV XV, 624—626.

[192] Olivová-Nezbedová, L., 1976: Metoda zjišťování zaniklých osad na podkladě pomístních jmen, ZMK ČSAV XVII, 247—249.

[193] Olivová-Nezbedová, L., 1978: Pomístní jména a zaniklé osady, ZMK ČSAV XIX, 292—295.

[194] Ondrúj, A.—Kordiovský, E., 1975: Zaniklé osady na Kloboučku, JM 11/11, 71—85.

[195] Opravil, E., 1974: Moravskoslezský pomezní les na začátku kolonizace, Archeologický sborník, 113—133. Ostrava.

[196] Ondrúj, A.—Kordiovský, E., 1981: Dřeviny ze sídliště v nivě Dyje u Šakvic, AR XXIII, 89—91.

[197] Palacký, F., 1878: Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě. Dílu IV částka II. Praha.

[198] Podborský, V.—Vildomec, V, 1972: Pravěk Znojemska. Brno.

[199] Pohl, J., 1934—1935: Typy vesnických sídel v Čechách, NVCsl XXVII—XXVIII, 5—55.

[200] Pokorný, O., 1970: Druhá celostátní konference o problematice zaniklých středověkých osad v Československu, Historická geografie 5, 205—207.

[201] Poulík, J., 1948: Staroslovanská Morava. Praha.

[202] Poulík, J., 1948—1950: Jižní Morava — země dávných Slovanů. Brno.

[203] Poulík, J., 1960: Staří Moravané budují svůj stát. Gottwaldov.

[204] Poulík, J., 1962: Bericht über die Ergebnisse der archäologischen Grabung auf dem Burgwalle Valy bei Mikulčice für das Jahr 1961, PV 1961, 81—84. Brno.

[205] Poulík, J., 1963: Bericht über die Ergebnisse der archäologischen Grabung auf dem Burgwall Valy bei Mikulčice im Jahre 1962, PV 1962, 58—60. Brno.

[206] Poulík, J., 1963a: Dvě velkomoravské rotundy v Mikulčicích. Praha.

[207] Poulík, J., 1972: Velkomoravské mocenské centrum v Mikulčicích, Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 8, 5—56.

[208] Poulík, J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha.

[209] Prásek, V., 1883: Paměti Malenovic a Pohořelic, jakož i dědin k panství Malenovskému a Pohořelskému příslušných. Velké Meziříčí.

[210] Prásek, V., 1906: Pusté dědiny od r. 1340—1780 na Moravě a ve Slezsku, Selský archiv V, 201—218.

[211] PZJ: Popravčí zápisy jihlavské v Městské knize jihlavské IV. Ulož. O A Jihlava, fond Městská správa Jihlava, odd. Rukopisy a úřední knihy.

[212] Richter, M., 1975: České středověké město ve světle archeologických výzkumů, AR XXVII, 245—258.

[213] Richter, V., 1953: K nejstarším dějinám Třeště, ČSPS LXI, 7—37.

[214] Richter, V., 1964: K založení ženského premonstrátského kláštera v Nové Říši. Studie z Vysočiny — společenské vědy. Jihlava.

[215] Roubík, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[216] Rybníčková, E.—Rybníček, K., 1976: Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách, ArchH 1, 145—149.

[217] Schulz, J., 1969: Vývoj českomoravské zemské hranice na Popelínsku a Kunžacku do počátku 17. století, JM 5, 66—74.

[218] Schwarz, E., 1931: Die Ortsnamen der Sudetenländer als Geschichtsquelle. München— Berlin.

[219] Schwarz, E., 1966: Volkstumsgeschlchte der Sudetenländer II. Teil: Mähren-Schlesien. Handbuch der Sudetendeutschen Kulturgeschichte Bd. 4. München.

[220] Slavík, F. A., 1895: Kdy byla Morava nejvíce zpustošena? ČMatMor XIX, 46—55, 146—155, 252—261, 351—354.

[221] Smetánka, Z., 1970: Archäologische Untersuchungen mittelalterlicher Ortswüstungen in Böhmen i. J. 1959. Archeologický výzkum zaniklých středověkých osad v Čechách v roce 1969, ČMM LV, 71—80.

[222] Smetánka, Z., 1970a: Zur Methodik von Feldforschungen an mittelalterlichen Ortswüstungen. K metodice povrchového průzkumu zaniklých středověkých osad v Čechách, ČMM LV, 63—70.

[223] Smetánka, Z., 1970b: Pracovní porada o archeologickém výzkumu zaniklých středověkých osad v Československu, AR XXII, 605—606.

[224] Smetánka, Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v letech 1965—1971, AR XXIV, 417—427.

[225] Smetánka, Z., 1973: Středověká vesnice ve světle archeologického výzkumu. (Anglické výsledky a české problémy), AR XXV, 655—666.

[226] Smetánka, Z.—Škabrada, J. 1976: K metodice studia půdorysu české raněstředověké vesnice, ArchH 1, 55—60.

[227] Snášil, R., 1964: Záblacany — raněstředověká hutnická osada, Slovácko VI, 123—133.

[228] Snášil, R., 1965: Systematický výzkum zaniklé středověké osady v Polešovicích, Slovácko VII, 105—110.

[229] Snášil, R., 1966: K problematice regionálních výzkumů zaniklých středověkých osad, VVM XVIII, 103—106.

[230] Snášil, R., 1970: K metodám a dílčím výsledkům průzkumu na zaniklých středověkých osadách ve středním Pomoraví, Referáty z I. pracovní porady mladých archeologů, Příloha VVM XXII, č. 3, 82—84.

[231] Snášil, R., 1970a: Průzkum zaniklých středověkých sídlišť na jihovýchodní Moravě v 1. 1964 až 1968, AR XXII, 339—344.

[232] Snášil, R., 1971: Záblacany (okres Uherské Hradiště). In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 89—115. Uherské Hradiště.

[233] Snášil, R., 1973: Die Erforschung frühmittelalterlicher Siedlungen im südöstlichen Vorland des Höhenzugs Chřiby. Průzkum raně středověkých osad v jihovýchodním podhůří Chřibů, ČMM LVIII, 103—108.

[234] Snášil, R., 1974: Botanické a entomologické nálezy ze zaniklých Záblacan (okr. Uherské Hradiště), PV 1973, 77—78. Brno.

[235] Snášil, R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.-13. století na Moravě, AR XXVII, 305 až 317.

[236] Snášil, R., 1976: Životní prostředí vesnických sídlišť 10.—15. století v ČSR. (Nástin dosavadních výsledků), ArchH 1, 139—144.

[237] Snášil, R., 1977: Nová zjištění ze zaniklých Záblacan. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 247—257. Praha.

[238] Snášil, R., 1978: Ekologie a zdroje stravy v Záblacanech do poloviny 13. století, Slovácko XX, 21—32.

[239] Snášil, R., 1979: Záchranný výzkum středověkého Starého Města v poloze "Za zahradou", k. o. Uherské Hradiště, ArchH 4, 73—75.

[240] Snášil, R., 1980: Sídlištní síť 10.—15. století na Uherskohradišťsku, ArchH 5, 177—182.

[241] Snášil, R., 1982: Zaniklé vesnice na Uhersko-hradišťsku-brodsku v období 13.—18. st, ArchH 7, v tisku.

[242] Snášil, R., 1982a: Změny sídlištní sítě a jejich příčiny v 10.—19. století. In: vlastivěda moravská, Uherskohradišťsko. Brno, v tisku.

[243] Spurný, F., 1962: Zaniklé osady na Moravě, Severní Morava 8, 71—73.

[244] Spurný, F., 1979: Ke středověké kolonizaci severní Moravy se zvláštním zřetelem k jejímu národnostnímu profilu, Mikulovská sympozia 78, 96—98. Praha.

[245] Staňa, Č., 1967: K poznání vývoje velkomoravských výšinných hradišť, AR XIX, 699—704.

[246] Staňa, Č., 1969: Staroslovanské hradiště v Rajhradě, AVE 1, 16—20.

[247] Staňa, Č., 1970: Zur Entwicklung der mittelalterlichen Besiedlung im Südwestteil der Thaya-Schwarza-Bodensenke. Příspěvek k poznání vývoje středověkého osídlení jihozápadní části Dyjskosvrateckého úvalu, ČMM LV, 81—96.

[248] Staňa, Č., 1972: Velkomoravské hradiště Staré Zámky u Líšně. Stavební vývoj, Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 8, 109—171.

[249] Svoboda, J. F., 1928, 1929: Osídlení panství Novoměstského na Moravě, NVČsl XXI, 1928, 253—277; XXII, 1929, 86—112.

[250] Szydlowski, J., 1974: Terytorium plemienne "Golensizi" — na podstawie nových źródel archeologicznych, Archeologický sborník, 79—101. Ostrava.

[251] Šaurová, D., 1961—1964: První výsledky z výzkumu zaniklých středověkých vesnic na střední Moravě, VVM XVI, 97—105.

[252] Šaurová, D., 1967: Zaniklá středověká osada Konůvky na Slavkovsku, VVM XIX, 163—174.

[253] Šaurová, D., 1968: Zpráva o výzkumu zaniklých středověkých sídlišť na střední Moravě, AR XX, 362—364.

[254] Šaurová, D., 1971: Nové poznatky ze zaniklé středověké vesnice Konůvky. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl I., 184—186. Uherské Hradiště.

[255] Šaurová, D., 1971a: Přehled středověkých výzkumů, které provedl archeologický kolektiv slavkovského muzea. In: Zaniklé středověké vesnice... Díl I., 203—205. Uherské Hradiště.

[256] Šaurová, D., 1971b: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku. In: Zaniklé středověké vesnice... Díl I., 169—183. Uherské Hradiště.

[257] Šaurová, D., 1973: Výzkum zaniklé středověké osady Konůvky, ČMM LVIII, 97—101.

[258] Šaurová, D., 1974: Zjišťovací výzkum zaniklé středověké vesnice Dobešovice, obec Nevojice (okr. Vyškov), PV 1973, 84—85. Brno.

[259] Šaurová, D., 1976: Výsledky výzkumu na Slavkovsku v roce 1974, ArchH 1, 159—163.

[260] Šaurová, D., 1980: Středověká ves Vilémov — neobvyklé centrum podomáckého železářství, Sborník Technického muzea v Brně 3, 128—136.

[261] Šikulová, V., 1958: Moravská pohřebiště z mladší doby hradištní, Pravěk východní Moravy I, 88—162.

[262] Šimák, J. V., 1938: Pronikání Němců do Čech kolonisací ve 13. a 14. století. Praha.

[263] Šimák, J. V., 1938a: Středověká kolonisace v zemích Českých. České dějiny 1.5. Praha.

[264] Šindelář, B., 1979: Útěk poddaných z Moravy koncem 17. století do Uher, ČMatMor XCVIII, 70—103.

[265] Škabrada, J., 1978: Sýpky domů v Pfaffenschlagu ve světle struktury vesnického domu v jihočeské oblasti ("šíje" vesnických sýpek a středověkých zemnic), ArchH 3, 355—369.

[266] Škabrada, J.,—Smetánka, Z., 1974: Architektura zemědělských usedlostí pozdního středověku v Čechách. Příspěvek k poznání hmotné kultury středověké vesnice, AR XXVI, 236—270.

[267] Škabrada, J.,—Smetánka, Z., 1975: Vesnická architektura a archeologie. Příspěvek k možnostem studia stavebního utváření české středověké vesnice, AR XXVII, 329—337.

[268] Šmilauer, V., 1960: Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

[269] Šrámek, R., 1969: K typologii moravskoslezské toponymie, Jazykovědné aktuality 2, 12—13.

[270] Šrámek, R., 1970: Moravskoslezská místní jména se zakončením -nice, -novice, -novice, Slavica Slovaca 5, 313—319.

[271] Šrámek, R., 1971: Toponymie a výzkum zaniklých osad. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů. Díl II., 57—60. Uherské Hradiště.

[272] Šrámek, R., 1977: Název města Třebíče a místní jména v jeho okolí. In: Třebíč. Dějiny města I., 177—181. Brno.

[273] Šrot, J., 1979: Zaniklé osady u Prostějova, Štafeta XI, č. 2, 12—14.

[274] Šrot, J., 1980: Tajemství staré vsi, Štafeta XII, č. 3, 10—12.

[275] Štarha, I., 1975: Zaniklé městečko Jiříkov, JM 11/11, 93—94.

[276] Štelcl, J.—Malina, J., 1975: Základy petroarcheologie. Brno.

[277] Štěpánek, M., 1965: Opevněná sídliště 8.—12. století ve střední Evropě. Praha.

[278] Štěpánek, M., 1966: Ke středověké koncentraci osídlení. In: Z Českých dějin (Sborník prací In memoriam prof. dr. Václava Husy), 63—75. Praha.

[279] Štěpánek, M., 1987: Plužina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 1), ČSČH XV, 725—746.

[280] Štěpánek, M., 1988: Plužina jako pramen dějin osídlení (Příspěvky k dějinám osídlení 2), ČSČH XVI, 247—274.

[281] Štěpánek, M., 1968a: Změny vegetace a klimatu v historickém období (Příspěvky k dějinám osídlení 3), ČSČH XVI, 415—434.

[282] Štěpánek, M., 1968b: Patrocinia a středověké cesty (Příspěvky k dějinám osídlení 4), ČSČH XVI, 551—570.

[283] Štěpánek, M., 1969: Strukturální změny středověkého osídlení I., II., ČSČH XVII, 457—488, 649—680.

[284] Šusta, J., 1913: Nový antipalacký, ČČH XIX, 420—445.

[285] Turek, A., 1963: K lokalizaci některých obcí okolo Štítů ve 13. a 14. stol., Severní Morava 9, 46—48.

[286] Turek, A., 1975: Dvě "zaniklé" vesnice ve Slezsku, ČS1M B XXIV, 131—134.

[287] Turek, A., 1975a: K vývoji sídelních a národnostních poměrů na Litovelsku, Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1974, 37—48. Olomouc.

[288] Turek, A., 1975b: K změnám osídlení a místních názvů na severní Moravě, ZMK ČSAV XVI, 384—388.

[289] Turek, A.—Jisl, L., 1953: Ostravsko za česko-uherské války ve světle písemných pramenů I archeologických nálezů, ČS1M B III, 1—24.

[290] Unger, J., 1970: Zur Lokalisierung einiger mittelalterlicher Ortswüstungen in Südmähren. K lokalizaci některých středověkých zaniklých osad na jižní Moravě, ČMM LV, 111—119.

[291] Unger, J., 1974: K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav), JM 10/11, 22—23.

[292] Unger, J., 1977: Stav výzkumu zaniklých vsí v mikroregionu na soutoku Jihlavy a Svratky. In: Středověká archeologie a studium počátků měst, 258—263. Praha.

[293] Unger, J., 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav, AR XXXIII, 55—87.

[294] Unger, J., 1981a: Vývoj osídlení na soutoku Jihlavy a Svratky ve 13.—15. stol. Rkp. nepubl. kand. dis. práce na AÚ ČSAV Brno. Brno.

[295] Unger, J. a kol., 1980: Pohořelice-Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves, Studie AÚ ČSAV v Brně VIII, sv. 2. Praha.

[296] Válka, J., 1962: Hospodářská politika feudálního velkostatku na předbělohorské Moravě. Praha.

[297] Válka, J., 1962a: Předpisy o stěhování poddaných v českých zemích a v Polsku ve 14. století, SPFFBU C 8, 121—133.

[298] Vaňková, H., 1981: Osídlení Mohelnická v raném a vrcholném středověku. Rkp. nepubl. dipl. práce na katedře archeologie a muzeologie FF UJEP v Brně. Brno.

[299] Vávra, I., 1971: Trstenická stezka, Historická geografie 6, 77—132.

[300] Velímský, T., 1979: Smilovo hradisko — příspěvek k problematice středověké kolonizace Drahanské vrchoviny, Mikulovská sympozia 78, 105—110. Praha.

[301] Vermouzek, R., 1970: Neznámá ves Žďárce na deblínském panství města Brna, Brno v minulosti a dnes IX, 129—136.

[302] Vermouzek, R., 1972: Zmizelá ves Starý Rašov, Sborník Okresního vlastivědného muzea v Blansku 4, 50—54.

[303] Vermouzek, R., 1974: Olomoucká cesta, VVM XXVI, 269—277.

[304] Vignatiová, J., 1975: Přehled vývoje archeologického bádání na Moravě do začátku XX. století, Zprávy Čsl. společnosti archeologické při ČSAV XVII, 93—125.

[305] Vlach, J., 1974: Pusté grunty v Žarošicích po válce třicetileté, Od Hradské cesty 1971—1972, 30—32. Žarošice.

[306] Voldán, V., 1969: Zprávy lánových rejstříků o Břeclavsku, JM 5, 19—31.

[307] Weinelt, H., 1936: Probleme schlesischer Burgenkunde, gezeigt an den Burgen des Freiwaldauer Bezirkes. Breslau.

[308] Weinelt, H., 1937: Grundriss der Schönhengster Burgenkunde, Mittellungen zur Volks- und Heimatkunde des Schönhengster Landes 33, 1—87.

[309] Wolf, V., 1968: Zaniklé vsi Třemešek na Šumpersku, SM 16, 60—61.

[310] Zaoralová, M., 1969: K vrchnostenskému hospodaření na brtnickém velkostatku a k postavení poddaných. In: Sborník k nedožitým padesátinám PhDr. Jiřího Radimského, 226—253. Brno.

[311] Zemek, M., 1972: Moravsko-uherská hranice v 10. až 13. století. (Příspěvek k nejstarším dějinám Moravy). Brno.

[312] Zemek, M.—Pohanka, J., 1961: Nejstarší žďárské urbáře. Brno.

[313] Zuber, R., 1966: Jesenicko v období feudalismu do roku 1848. Ostrava.

[314] Zuber, R., 1972: Osídlení Jesenicka do XV. století. Opava.

[315] Žemlička, J., 1978: K charakteristice středověké kolonizace v Čechách, ČSČH XXVI, 58—81.

[316] Žemlička, J., 1979: Některé problémy středověké kolonizace v Čechách, Mikulovská sympozia 78, 122—127. Praha.

[317] Žemlička, J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století. Praha.