Pece na rannostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska

Název: Pece na rannostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska
Variantní název:
  • Öfen auf frühmittelalterlichen Siedlungen der südwestlichen Slowakei
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1990, roč. 15, č. [1], s. 337-348
Rozsah
337-348
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] ADAMOVÁ, K. 1971: Za systematické rozvíjení československé právní archeologie. Právněhistorické studie 16, 255—268.

[2] ALLTAG 1985: Alltag im Spätmittelalter. Hrsg. von H. Kühnel mit Beiträgen von H. Hundsbichler, G. Jaritz, H. Kühnel, E. Vavra, 2. vyd. Graz—Wien—Köln.

[3] ARIÈS, Ph. 1975: Essais sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours. Paris.

[4] BLÁHA, J. 1970: Zjišťovací výzkum na hradě Šternberku a některé problémy keramiky vrcholného středověku na jihozápadní Moravě. Příloha VV M 22, č. 3, 5—36.

[5] BLÁHA, J. 1975: Předběžná zpráva o výsledcích archeologického výzkumu na staveništi obchodního domu Prior v Olomouci v roce 1973. AR 27, 283—285.

[6] BLAJEROVÁ, M. 1987: Pohled antropologa na obyvatelstvo Prahy a Čech v raném a vrcholném středověku. Documenta Pragensia 7—1, 8—29.

[7] BURIAN, V. 1983: Altarologické poznatky z výzkumu kartouzy v Dolanech u Olomouce. Zprávy KVMO, č. 226, 1—16.

[8] BURIAN, V. 1988: Kosťařské výrobky v nálezech z hradu Tepence a dolanské kartouzy. In: Rodná země, Brno 1988, 305—308.

[9] ČECHURA, J. 1982: Sión a Kunětická Hora: hrady husitské revoluce? HT 5, 1982, 153—163.

[10] ČERMÁK, K. 1897: Hrnčíři v Čáslavi a jejich památky. PA 17, sl. 213—224.

[11] ČUMLIVSKI, D. 1976: Diví muži jako štítonoši na pečeti Těmy (II) z Koldic ze 17. III. 1368. Umění 24, 1976, 370—373.

[12] DENKSTEIN, V. 1982: Raně gotická stříbrná šachová figurka z Kutné Hory. ČNM 151, 17—29.

[13] DURDÍK, T. 1983: Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku. AH 8, 471—478.

[14] DURDÍK, T. 1988: "Hromový klín" z hradu Křivoklátu. In: Sborník Kruhu přátel Muzea hl. města Prahy 1, 189—193.

[15] DURDÍK, T.—HOLEČEK, J. 1976: Signovaný kachel z hradu Rábí. AR 28, 433—435.

[16] DURDÍK, T.—KLÁPŠTĚ, J.—SOMMER, P. 1986: Archeologie a architektura. AH 11, AH 11, 11—24.

[17] EMLER, FRB III: Johannis Neplachonis, abbatis Opatovicensis, Chronicon, in Fontes rerum bohemicarum III. Praha 1882, ed. J. Emler.

[18] ENDREI, W. 1986: Spiele und Unterhaltug im alten Europa. Budapest 1986.

[19] FIALOVÁ, V. 1958: Historicko-archeologický výzkum tvrze a kostela v Kralicích n. O. v r. 1957. ČMorM-VS 43, 67—80.

[20] FLODR, M. 1973: Nápisy na středověkých zvonech, SPFFBU C 20, 143—157.

[21] GRAUS, F. 1989: Goldenes Zeitalter, Zeitschelte und Lob der guten alten Zeiten. Zu nostalgischen Strömungen im Spätmittelalter. In: Idee, Gestalt, Geschichte, Festschrift Klaus von See, Ödense 1989, 187—222.

[22] HAZLBAUER, Z. 1983: Jednoduché obytné stavby v ikonografii českých gotických reliéfních kachlů. ArchPr 4, 263—275.

[23] HAZLBAUER, Z.—ŠPAČEK, J. 1986: Poznámky k výrobě reliéfních renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí. ČNM 155, 146—165.

[24] HEJNIC, J. 1961: Dvě nápisné památky z doby husitské. SNM A-15, 235—256.

[25] HLOBIL, I., 1976: Zajímavá pozdněgotická plastika z terakoty nalezená v Olomouci. VVM 33, 295—298.

[26] HOLČÍK, Š. 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava 1978.

[27] HRDLIČKA, L.—RICHTER, M. 1974: Slovanské a středověké osídlení Oškobrhu u Poděbrad. PA 65, 111—184.

[28] CHARVÁTOVÁ, K.—VALENTOVÁ, J.—CHARVÁT, P. 1985: Sídliště 13. století mezi Malínem a Novými Dvory, o. Kutná Hora. PA 76, 101—167.

[29] JANSKÁ, E. 1963: Archeologický výzkum hradu Sión. AR 15, 224—247.

[30] KAISER, V. 1979: Gotické kachle z hradu Kyšperka. In: Ústecký sborník historický 1979, 45—59

[31] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B. 1983: Radomyšl — proměny městečka. Strakonice.

[32] Katalog 1915: Katalog výstavy na pětistoletou paměť úmrtí M. Jana Husi. Sestavili K. Chytil a V. Novotný, Praha.

[33] Katalog 1924: Katalog výstavy na paměť Jana Žižky z Trocnova. Redigoval V. Novotný, Praha.

[34] KAVÁN, J. 1964: Problematika datování a funkce některých výrobků z kostí a parohu u Slovanů na základě nálezů na Sekance u Davle. In: Vznik a počátky Slovanů V, Praha, 217—235.

[35] KAVÁN, J. 1975: Hrací kámen z Libice nad Cidlinou. PA 66, 438—449.

[36] KOLÁR, J. 1982: K transformaci středověkého žánrového systému v literatuře husitské doby. HT 5, 133—144.

[37] KOUBA, J. 1966: Středověké kachle s husitskými bojovníky. ČNM 135, 25—34.

[38] KOUDELKA, J. 1911: Ukázky starého kamnářství z Bydžovska. ČSPSČ 19, 98—108.

[39] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R. 1981: Příspěvek k dějinám hradu Hukvaldy na severní Moravě. AH 6, 253—270.

[40] KRÁL, K. 1981: K husitské tradici na Ústecku. HT 4, 158—162.

[41] KRÁSA, J. 1971: Rukopisy Václava IV. Praha.

[42] KRUMPHANZLOVÁ, Z. 1961: K otázce vampyrismu na slovanských pohřebištích. PA 52, 544—549.

[43] KRUMPHANZLOVÁ, Z. 1964: Zvláštnosti ritu na slovanských pohřebištích v Čechách. In: Vznik a počátky Slovanů V. Praha, 177—215.

[44] KRUMPHANZLOVÁ, Z. 1971: Počátky křesťanství ve světle archeologických pramenů. PA 62, 406—456.

[45] KRUMPHANZLOVÁ, Z. 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.—11. věku v Čechách. PA 65. 34—110.

[46] MAISEL, W. 1989: Archeologia prawna Europy. Warszawa—Poznań.

[47] MATĚJKA, B. 1898—1899: Kamna z pol. 15. stol. s vyobrazením husitských bojovníků a jejich vozů. PA 18, 259—263.

[48] MĚCHUROVÁ, Z. 1988: Drobná středověká plastika ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov). VVM 40, 76—79.

[49] MĚCHUROVÁ, Z. 1988a: Drobná středověká plastika ve sbírkách Moravského muzea v Brně. ČMM 73, 71—78.

[50] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1986: Podíl archeologie na výzkumu středověké architektury 11. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku. AH 11, 25—38.

[51] MĚŘÍNSKÝ, Z. 1988: Kosočtverečné olověné křížky a jejich chronologické postavení v rámci hmotné kultury střední doby hradištní. In: Rodná země, Brno 1988, 122—145.

[52] MICHNA, P. 1972: Příspěvek historické archeologie k dějinám tzv. "královského domu" v Brně. VVM 24, 264—271.

[53] MICHNA, P. 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. AH 6, 333—360.

[54] MICHNA, P. 1988: Pozdně středověký závěs na klíče z Olomouce. AH 13, 605—612.

[55] NECHVÁTAL, B. 1967: Vampyrismus na pohřebišti v Radomyšli. AR 19, 478—489.

[56] NECHVÁTAL, B. 1976: Středověká studna v Plzni — Solní ulice. Archeologické studijní materiály 12, Praha.

[57] NECHVÁTAL, B. 1979: Frühmittelalterliche Reliquienkreuze aus Böhmen. PA 70, 213—251.

[58] NECHVÁTAL, B. 1985: Náhrobky na mladohradištním pohřebišti v Radomyšli u Strakonic. AH 10, 439—451.

[59] NECHVÁTAL, B. 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách. AH 13, 575—604.

[60] NEKUDA, V.—REICHERTOVÁ, K. 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Brno.

[61] PETRÁŇ, J. 1985: Úvahy o historii kultury a jejích metodách. In: Dějiny hmotné kultury I. Praha, 16—107.

[62] PETRÁŇOVÁ, L. 1984: Ikonografie domovních znamení staré Prahy a reliéfy komorových kachlů. ArchPrag 5—1, 159—172.

[63] POJSL, M. 1985: Středověké sepulkrální památky bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě. AH 10, 423—438.

[64] POSPÍŠILOVÁ, A. 1978: Nález středověkých kachlů ve Volotěži u Kouřimi. In: Práce muzea vesnice 4. Regionální muzeum Kolín, 15—26.

[65] RADOMĚŘSKÝ, P. 1962: O hoře Blaníku, kterou jsou Táboří osadili. ČNM 131, 4—13.

[66] RADOMĚŘSKÝ, P. 1964: Nejstarší dějiny Louňovic pod Blaníkem I. ČNM 133. 67—90.

[67] RICHTER, M. 1978—1979: Středověká keramika ze Sezimova Ústí. Katalog výstavy v Alšové jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, červen až září 1978 a 1979. České Budějovice.

[68] RICHTER, M. 1982: Hradištko u Davle, městečko ostrovského kláštera. Praha (Monumenta archneologica XX).

[69] RICHTER, M. 1988: Život na předměstí Sezimova Ústí. In: Dějiny Tábora I—1. České Budějovice, 108—116.

[70] RICHTEROVÁ, J. 1982: Středověké kachle. Praha.

[71] RICHTEROVÁ, J. 1983: Pražské středověké hrací kostky a kameny. ArchPrag 4, 201—223.

[72] SEDLÁČEK, A. 1934: Hrady, zámky a tvrze Království českého, díl VII. Písecko, 2. vyd., Praha.

[73] SLIVKA, M. 1983: Výrobky z kostí a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku. AH 8, 327—346.

[74] Slova a dějiny. Pod vedením I. Němce zpracoval autorský kolektiv Staročeského slovníku za přispění externích spolupracovníků. Praha 1980.

[75] SMETANA, J.—GABRIEL, F. 1988: Středověké kachle z hradu Helfenburku, AH 13, 545—560.

[76] SMETÁNKA, Z. 1961: K problematice drobné hrnčířské plastiky. Sborník ČSSA při ČSAV 1, 106—110.

[77] SMETÁNKA, Z. 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. PA 59, 543—578.

[78] SMETÁNKA, Z. 1969: K morfologii českých středověkých kachlů. PA 60, 228—265.

[79] SMETÁNKA, Z. 1983: Ad lupum predicantem. Reliéf pozdně gotického kachle jako historický pramen. AR 35, 316—326.

[80] SMETÁNKA, Z. 1983a: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách. AH 8, 145—154.

[81] SMETÁNKA, Z. 1987: Hledání zmizelého věku. Sondy do středověkých Čech, Praha.

[82] SMETÁNKA, Z. 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna. Praha.

[83] SMETÁNKA, Z. 1988a: Stopa magického jednání na pohřebišti za jízdárnou Pražského hradu. Předběžná zpráva. In: Sborník Kruhu přátel Muzea hl. města Prahy 1, 47—55.

[84] SMETÁNKA, Z.—ZYKOVÁ, B. 1969: Nález hliněné plastiky koníčka z Klatov. AR 21, 242.

[85] ŠKABRADA, J.—SMETÁNKA, Z. 1975: Neznámý románský kostel na libické cestě (Příspěvek k povrchovému průzkumu raně středověké vesnice). AR 27, 178—181.

[86] ŠMAHEL, F. 1984: Recenze studie Z. Smetánky Ad lupům predicantem. HT 6—7, 479—481.

[87] ŠMAHEL, F. 1988: Dějiny Tábora I—1. České Budějovice. 2.—4. kap.

[88] ŠMAHEL, F. 1989: Silnější než víra: magie, pověry a kouzla husitského věku. SVPP 29 (v tisku).

[89] ŠPAČEK, J. 1971: Slovanské pohřebiště s projevy vampyrismu z Čelákovic. ČNM 140, 190—217.

[90] ŠPAČEK, L. 1971a: Les émaux limousins mediévaux en Tchécoslovaquie. Bulletin de la Société Archéologique et historique du Limousin, 98, 173—185.

[91] ŠTIKOVÁ, E. 1958: Středověké kachle z Karmelitské ulice čp. 529 na Malé Straně. In: Pražskou minulostí II. Praha, 30—35.

[92] ŠVEHLA, J. 1911: Nádoby s nápisy z Ústí Sezimova a Kozího Hrádku. ČSPSČ 19, 9—14.

[93] ŠVEHLA, J. 1914: Nádobka s písní Husovou. Jihočeský kraj V, 394—396.

[94] UNGER, J. a kolektiv 1980: Pohořelice-Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves. Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně VIII-2.

[95] UNGER, J. 1984: Středověké votivní předměty z Mušova (výzkum 1977—1979). Sbírky Regionálního muzea v Mikulově, Mikulov a Břeclav.

[96] UNGER, J. 1985: Hmotná kultura středověké šlechty v archeologických pramenech. AH 10, 323—329.

[97] VÁŇA, Z. 1985: K současnému stavu studie slovanského pohanství. PA 76, 228—245.

[98] VÁŇOVÁ, L. 1983: Středověké kachle z Benešova. SVPP 24.

[99] VOTOČEK, O. 1960: Husitský kachel z litoměřické rezervace. ZPP 20, 165—166.

[100] Výbor 1957: Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. K vydání připravili B. Havránek, J. Hrabák a spolupracovníci, Praha.

[101] WOLLMAN, F. 1921—1925: Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské. Národopisný věstník českoslovanský 14/1, s. 1—16, 14/2, s. 1—57, 15/1, s. 1—58, 16, s. 6—96, 133—149 a 18, s. 133—161.

[102] ŽEGKLITZ, J. 1987: Pozdně gotické kachle se jmény hrnčířů. AR 39, 655—671.