[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1990
Ročník: 15
Číslo: [1]
Rok vydání
1990
A. Všední život ve středověku – Alltagsleben im Mittelalter
Title Document
Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku | 7–17
Nekuda, Vladimír
PDF
Provoz a vybavení domácnosti ve vyšším sociálním prostředí (měšťanstvo a šlechta) na základě pramenů archeologických | 19–42
Měřínský, Zdeněk
PDF
Přínos ikonografie k poznání inventáře a všedního života na středověké vsi | 43–55
Belcredi, Ludvík
PDF
Dům zemědělské usedlosti 16. a 17. století v severovýchodních Čechách | 57–68
Edel, Tomáš
PDF
Pallium sibi nullatenus deponatur : Textilní výroba v raně středověkých Čechách | 69–86
Charvát, Petr
PDF
Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a života obyvateľov Košíc | 87–98
Čaplovič, Dušan
PDF
Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně — Pekařské ulici | 99–109
Procházka, Rudolf
PDF
Stolovanie v stredoveku na Slovensku | 111–124
Janovíčková, Marta; Füryová, Klára
PDF
Inventáře klášterních dvorů | 125–134
Charvátová, Kateřina
PDF
Obraz všedního dne cisterciálců v rekonstrukci původního kláštera na Velehradě | 135–150
Pojsl, Miloslav
PDF
Vita contemplativa ako protiklad k vita activa : (Kartuzie hornonemeckej provincie) | 151–173
Slivka, Michal
PDF
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Siedlungen
Title Document
Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech | 177–189
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Petříčková, Jitka; Žegklitz, Jaromír
PDF
Život na středověké a renesanční tvrzi : (ve světle hmotných a písemných dokladů) | 191–201
Kašička, František
PDF
Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací | 203–216
Plaček, Miroslav
PDF
Rekonstrukce obytné místnosti tvrze v Sudkově Dole | 217–222
Chotěbor, Petr
PDF
Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova | 235–249
Chotěbor, Petr; Kroupa, Pavel; Rykl, Michael
PDF
Zaniklý středověký sídelní komplex Neslívy | 251–260
Anderle, Jan; Nováček, Karel
PDF
K interpretaci džbánovitých objektů na pískovci | 261–274
Gabriel, František; Knop, Karel
PDF
C. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Kostel sv. Michala na Starém Městě pražském | 277–285
Huml, Václav; Muk, Jan
PDF
Zjišťovací výzkum u věže kostela sv. Michala na Starém Městě pražském | 287–292
Dragoun, Zdeněk
PDF
D. Duchovní kultura - Die geistige kultur
Title Document
Archeologické doklady středověké duchovní kultury | 295–310
Šmahel, František
PDF
K zmenám náboženských predstáv v 9.—12. storočí | 323–333
Hanuliak, Milan
PDF
E. Výrobní objekty - Produktionsobjekte
Title Document
Pece na rannostredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska | 337–348
Ruttkay, Matej
PDF
Príspevok k problematike stredovekých dechtárskych pecí | 349–357
Tomčíková, Katarína; Egyházy-Jurovská, Beata
PDF
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Stavební rekonstrukce dvou vrcholně gotických kamen ze Sezimova Ústí | 361–383
Halzbauer, Zdeněk; Chotěbor, Petr
PDF
Odev na renesančných kachliciach z hradu Trebišov | 385–396
Chovanec, Jan
PDF
Plzeňská akvamanilia | 397–403
Hus, Miroslav
PDF
Kolkovaná grafitová keramika z Banskej Štiavnice ako doklad obchodných vzťahov | 405–409
Labuda, Jozef
PDF
Technické misky s polevou v pražské keramice 12.—13. století | 411–417
Čiháková, Jarmila; Hrdlička, Ladislav
PDF
Bronzová hlavice palcátu z Plzně | 419–424
Durdík, Tomáš
PDF
Nejstarší platnéřské památky z fondu původní městské historické zbrojnice v Plzni | 425–435
Pertl, Miroslav
PDF
Sklo středověkého Brna | 437–446
Himmelová, Zdenka
PDF
Príspevok ku stredovekým kamenárskym značkám z Bratislavy | 447–451
Rybáriková-Serdahely, Margaréta; Štefanovičová, Tatiana
PDF
Z obsahu středověké studny v Nymburce | 453–454
Sakařová, Jana
PDF
G. Výzkum pohřebišť – Erforschung der Grabstätten
Title Document
Demografie mladohradištního pohřebiště v Radomyšli u Strakonic a některé poznatky z antropologického výzkumu | 457–473
Blajerová, Miroslava; Nechvátal, Bořivoj
PDF
H. Komunikace – Die Komunikation
Title Document
Výsledky rekognoskace středověké cesty z Mostu do Freiburgu | 477–487
Velímský, Tomáš; Černá, Eva
PDF
I. Archeobotanika – Podnebí – Die Archäobotanik – Das Klima
Title Document
Archeobotanické nálezy z Kolářské ulice v Opavě | 491–509
Opravil, Emanuel
PDF
Několik poznámek ke kolísání klimatu v Čechách 14. a 15. století | 511–516
Kotyza, Oldřich; Pejml, Karel; Sládková, Jana
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
1000 rokov christianizácie Kyjevskej Rusi | 517
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Kolokvium Hrady 13. století – doba rozkvětu hradní architektury | 518
Měřínský, Zdeněk
PDF
Pátá konference z cyklu Ordines militares | 520–521
Jan, Libor
PDF
8. a 9. kolokvium Mediaevalia archaeologica Bohemica | 521–522
Klápště, Jan; Frolík, Jan
PDF
Odborné kolokvium o ochrane a prezentácii archeologických nálezov | 522–523
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Mezinárodní sympozium Ochrana archeologických památek | 523–524
Měřínský, Zdeněk
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 2 ] | 526
Unger, Josef
PDF
[F. Daim, Das awarische Gräberfeld von Leobersdorf, Nö] | 526–528
Měchurová, Zdeňka
PDF
[R. Büttner—R. Madritsch, Burgen und Schlösser in Niederösterreich] | 528–529
Plaček, Miroslav
PDF
[K. Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiatowskiej] | 529–532
Žáček, Rudolf
PDF
[B. Nowacki, Czeskie roszczenia do korony w Polsce w latach 1290—1335], [Historia i kultura cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki], [L. Kajzer, Archeologiczny rodowód dworu], [Mały słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce] | 532–533
Plaček, Miroslav
PDF
[S. Kovačevičová, Človek tvorca] | 536–537
Měřínský, Zdeněk
PDF
[Památky a příroda 12] | 537–538
Kundera, Lubomír
PDF
[Kapitoly z českého dějepisu umění I—II] | 539
Měřínský, Zdeněk
PDF
[J. Janák a kol., Dějiny Brtnice a připojených obcí] | 539–540
Kouřil, Pavel
PDF
[Troubsko 1237—1987] | 540–541
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 543–544
PDF
hidden section Obsah
Title Document
Obsah | 545–[550]
PDF