Podzemní chodby ve Mštěnicích

Název: Podzemní chodby ve Mštěnicích
Variantní název:
  • Die Erdställe in der mittelalterlichen Wüstung Mstěnice
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 369-379
Rozsah
369-379
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] HAUER, R., 1916: Sind die Erdställe aus der prähistorischen Archäologie zu streichen? Wiener Prähistorische Zeitschrift, Heft 3.

[2] KARNER, L., 1903: Künstliche Höhlen aus alter Zeit. Wien.

[3] KLEINMANN, D., 1979: Die mittelalterlichen Souterains in Frankreich. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 7, 143—165.

[4] MENGHIN, O., 1916: Über das Alter der Erdställe und Hausberge. Wiener Prähistorische Zeitschrift, Heft 3.

[5] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1977: Nález propadnutého "lochu" na zaniklé středověké osadě Řevušín, okr. Brno-venkov. AR XXIX, 203—204.

[6] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku. AH 7, 113—152.

[7] NEKUDA, R., 1996/1987: Ein Beitrag zur Chronologie und Typologie der frühmittelalterlichen Keramik in Mähren (Tschechoslowakei). Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 14/15, 119—151.

[8] NEKUDA, R., 1990: Třicet let archeologického výzkumu ve Mstěnicích. Časopis Moravského muzea LXXV, 73—98.

[9] NEKUDA, R., Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin. AH 16, 1991, 45—53.

[10] NEKUDA, V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic. Brno.

[11] NEKUDA, V., 1992: Erdställe in den mittelalterlichen Wüstungen Mährens. Der Erdstall 1992, v tisku.

[12] PROKOP, A., 1904: Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung. Wien 1904.

[13] SCHWARZFISCHER, K., 1963: Zur Frage der Schrazellöcher oder Erdställe. Weiden.

[14] UNGER, J., 1987: Podzemní chodby v jihomoravské středověké a novověké vesnici. AH 12, 97—110.

[15] VAŇA, Z., 1961: Slovanská keramika zabrušanského typu v severozápadních Čechách. Památky archeologické LII, 465—476.