Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu

Název: Lucemburský Křivoklát ve světle archeologického výzkumu
Variantní název:
  • Die Burg Křivoklát der Luxemburgenzeit im Lichte der archäologischen Forschung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 217-228
Rozsah
217-228
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] DURDÍK, T., 1978: Archeologie k počátkům a podobě přemyslovského Křivoklátu. Výsledky prvé etapy výzkumu (1973-1975) - Archäologische Untersuchungen zu Beginn und Baugestalt der Přemyslidenburg Křivoklát. Ergebnisse der ersten Grabungsetappe (1973-1975). AR XXX, 304-320, 357-360.

[2] DURDÍK, T., 1979: Výzkum hradu Křivoklátu v souvislosti s jeho generální opravou (1973-1978) - Die Erforschung der Burg Křivoklát im Zusammenhang mit ihrer Wiederherstellung (1973-1978). AH 4, 105-112.

[3] DURDÍK, T. 1981a: Osobní pečetidlo z hradu Křivoklátu - Der persönliche Siegelstempel aus der Burg Křivoklát. Praehistorica VIII, 311-313, Tab. XXXII-XXXIII.

[4] DURDÍK, T., 1981b: Problematika výzkumu hradů v Čechách - Zur Problematik der Burgenforschung in Böhmen. AH 6,7-17.

[5] DURDÍK, T., 1983: Archeologický výzkum v prostoru mezi věží Huderkou a bollwerkem na hradě Křivoklátě - Archaeological excavations between the Huderka - tower and the bollwerk at the castle Křivoklát. Geofyzika a archeologie. Praha, 45-47.

[6] DURDÍK, T., 1984: Nový Hrad u Kunratic (Praha 4) a jeho postavení ve vývoji české hradní architektury - Nový Hrad bei Kunratice (Prag 4) und seine Stellung in der Entwicklung der böhmischen Burgenarchitektur. Arch Prag 5, 173-190.

[7] DURDÍK, T.-PERTL, M., 1984: Tarasnice z hradu Křivoklátu - Eine Tarasbüchse aus der Burg Křivoklát. In: Urbes medii aevi. Praha, 149-155.

[8] DURDIK, T., 1986: Hrady Václava IV. v Pražských městech a jejich nejbližším okolí - Die Burgen von Wenzel IV. in den Prager Städten und in ihrer nächsten Umgebung. Documenta Pragensia VI, 24-46.

[9] DURDIK, T.-BÁRTA, V., 1987: Archeologický výzkum v areálu bollwerku a jeho okolí na hradě Křivoklátě v letech 1983-1985. Archeológia - geofyzika - archeometria. Nitra, 88-89.

[10] DURDÍK, T., 1988a: Výzkum manského domu na Křivoklátě (Předběžné sdělení) - Erforschung des Lehensmannshauses in Křivoklát (Vorbericht). AH 13, 285-298.

[11] DURDÍK, T., 1988b: "Hromový klín" z hradu Křivoklátu - A "Thunderbolt" from the Křivoklát castle. Sborník Kruhu přátel Musea hl. m. Prahy 1, 189-193.

[12] DURDÍK, T., 1989: Großer Turm der Burg Křivoklát und seine genetischen Zusammenhänge - Velká věž hradu Křivoklátu a její genetické souvislosti. CB 1, 15-34.

[13] DURDÍK, T., 1991: The castle of Křivoklát in the light of archaeological excavations. In: Archaeology in Bohemia 1986-1990. Praha, 159-165.

[14] DURDÍK, T.-HAZLBAUER, Z., 1991: Pozdněgotické a renesanční kachle ze severního parkánu horního hradu na Křivoklátě 1 - Spätgotische und Renaissance Kacheln aus dem nördlichen Zwinger der oberen Burg Křivoklát 1. CB 2, 279-300.

[15] DURDÍK, T.-NEMEŠKALOVÁ-JIROUDKOVÁ, Z., 1993: Tolarový depot z hradu Křivoklátu - Talerdepot aus der Burg Křivoklát. CB 3, 315-320.

[16] DURDÍK, T., 1994: Die Burg Křivoklát und weitere Burgen auf der ehemaligen Fürstenbergischen Herrschaft Křivoklát. In: Die Fürstenberger. 800 Jahre Herrschaft und Kultur in Mitteleuropa. Korneuburg, 300-306.

[17] DURDÍK, T.-HAZLBAUER, Z., 1994: Pozdně gotické a renesanční kachle ze severního parkánu na Křivoklátě. II. část. - Spätgotische und Renaissance Kacheln aus der nördlichen Zwinger der oberen Burg Křivoklát. II. Teil. CB 4, 265-282.

[18] DURDÍK, T., 1995a: Encyklopedie českých hradů. Praha.

[19] DURDÍK, T., 1995b: Manský dům na Křivoklátě - "malé české Pompeje". Starožitnosti a užité umění 4/95, 8-9.

[20] DURDÍK, T., 1995c: Z truhel křivoklátských manů I. - Of the chets of Křivoklát Squire - Aus den Truhen der Pürglitzer Vasallen. Starožitnosti a užité umění 6/95, 6-7, 28.

[21] DURDÍK, T., 1995d: Z truhel křivoklátských manů II. Starožitnosti a užité umění 7-8/95, 27-28.

[22] DURDÍK, T., 1995e: Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě. Starožitnosti a užité umění 9/95, 8-9.

[23] DURDÍK, T., 1995f: Pivovárek křivoklátských manů - Das Bräuhäuschen der Pürglitzer Vassalen - A Small Brewery of Gentry of Křivoklát. Starožitnosti a užité umění 11/1995, 6-7, 24.

[24] DURDÍK, T., 1995g: "Minutková" kuchyně křivoklátských manů. Starožitnosti a užité umění. 10/95, 8-9.

[25] DURDÍK, T., 1995h: Nádvoří u manského domu na Křivoklátě - The Yard at Man's House at Křivoklát - Hofraum bei am Mannenhaus auf Křivoklát. Starožitnosti a užité umění 12/1995, 18-19, 24.

[26] DURDÍK, T., 1995i: From "chateau fort" to "chateau de plaisssance". Development of the XIV Century in Bohemia. IBI Bulletin 49, 1993, 27-34.

[27] DURDÍK, T., 1996: Pozůstatky zástavby s románskými architektonickými prvky v areálu dolního hradu na Křivoklátě - Reste des Verbaus mit romanischen architektonischen Elementen im Areal der unteren Burg Křivoklát. Sborník Společnosti přátel starožitností 4, 71-78.

[28] DURDÍK, T.-HAZLBAUER, Z., 1996: Neobvyklý manýristický kachel s alegorií ohně z hradu Křivoklátu - Ungewöhnliche maninieristische Kachel mit der Alllegorie des Feuers von der Burg Křivoklát. CB 5, 247-254.

[29] DURDÍK, T., v tisku a: Von der Burg zum Schloß. Die Hauptentwicklungslinien der böhmischen Burgenarchitektur des 14. Jahrhunderts. Studien zu den Burgen und Schlößer 3. Berlin.

[30] DURDÍK, T., v tisku b: Castles in the air - King Wenceslas IV's residences in the cities of Prague. IBI Bulletin.

[31] DURDÍK, T.-BOLINA, P., v tisku: Středověké hrady v Čechách a na Moravě. Praha.

[32] KOČKA, V., 1936: Dějiny Rakovnicka. Rakovník.

[33] MENCLOVÁ, D., 1976: České hrady 2. 2. vydání. Praha.

[34] SEDLÁČEK, A., 1935: Hrady, zámky a tvrze království českého 8. 2. vydání. Praha.