Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky

Název: Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky
Variantní název:
  • Die frühmittelalterlichen Kirchen des III. Wenzel und des III. Klemens in Stará Boleslav : Beitrag zur Erkenntnis der frühmittelalterlichen Bautechnik
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 259-278
Rozsah
259-278
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Příspěvek je zpracován v rámci projektu prodporovaného GAČR cv. č. 404/99/1060.
Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I., 2000a: Stará Boleslav I. Areál kostela sv. Václava [nálezová zpráva o výzkumu], Archiv ARÚ AV ČR čj. 1115/2000.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 2000b: Stará Boleslav II. Areál kostela sv. Václava [nálezová zpráva o výzkumu], Archiv ARÚ AV ČR čj. 1116/2000.

[3] BOHÁČOVÁ, I.-ŠPAČEK, J., 2000: Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenla ve Staré Boleslavi v kontextu studia archeologických situací a jejich keramického inventáře, Archeologie ve středních Čechách 4, 307-335.

[4] FRÝDA-VAVŘÍN, I., 1998: Stará Boleslav. Výzkum středověkých malt [nepublikovaná výzkumná zpráva].

[5] PODLAHA, A.-ŠITTLER, E., 1901: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Karlínském. Praha.

[6] ŠPAČEK, J.-BOHÁČOVÁ, I., 2000: Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Předběžná zpráva z let 1997-1998. - Ergebnisse der Rettungsgrabung im Areal und in der Umgebung der Bazilika St. Wenzeslaus in Stará Boleslav. Vorbericht über Grabungen in den Jahren 1997-1998, Archaeologia historica 25, 307-322.

[7] ŠPAČEK, J., 1997: Stará Boleslav. Zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu v interiéru kostela sv. Klimenta ve Staré Boleslavi, k.ú. Stará Boleslav, okr. Praha-východ. Archiv ARÚ AV ČR čj. 2326/97.