Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy : (pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů)

Název: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy : (pokus o aplikaci uměleckohistorických přístupů)
Variantní název:
  • Mittelalterliche Ofenkacheln mit den Religionsmotiven in den südmährischen Sammlungen : (Versuch um eine Applikation der kunsthistorischen Methoden)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 365-385
Rozsah
365-385
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BERINGER, J.-JANOUŠEK, J., b. d.: Město a panství Telč. Telč.

[2] BIBLE, 1991: Bible - Písmo svaté Starého a Nového zákona. Praha.

[3] BOCK, S., 1991: Zu Dürers Zeiten: Druckgraphik des 15. und 16. Jahrhunderts aus dem Augustinermuseum. Freiburg i. Br.

[4] DĚJINY, 1984: Dějiny českého výtvarného umění 1/1-2: Od počátků do konce středověku. Praha.

[5] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVÁ, I., 1994: Rytířská kamna na Špilberku, FB, 181-188.

[6] DENKSTEIN, V., 1987: K vývoji symbolů a interpretaci děl středověkého umění, Rozpravy ČSAV - řada společ. věd 97, sešit 2. Praha.

[7] DŘÍMAL, J., 1964: Sociální složení a majetek obyvatel Brna v letech 1365-1509. BMD VI, 183-289.

[8] DURDÍK, T.-HOLEČEK, J., 1976: Signovaný kachel z hradu Rábí, AR XXVIII, 433-435.

[9] EGYHÁZY-JUROVSKÁ, B.-FÜRYOVÁ, K., 1993: Stredoveké kachlice. Katalóg. Bratislava.

[10] FRANZ, A., 1903: Mitteilungen aus den kunsthistorischen Sammlungen des Franzesmuseums: Alle Ofenkacheln, Zeitschrift des mährischen Landesmuseums III, 1. und 2. Heft. Brünn.

[11] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen: Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus. Graz.

[12] GEISBERG, M., b. d.: Der Meister E.S. (Meister der Graphik X.). Leipzig.

[13] HALÍK, J., 1948: O starých plzeňských kamnářích. Plzeň.

[14] HALL, J., 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha.

[15] HAZLBAUER, Z., 1986: Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů, AH 11, 489-504.

[16] HAZLBAUER, Z., 1995: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou (Vlastivědná knihovnička SPS sv. 2). Praha.

[17] HAZLBAUER, Z., 1997: Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích, AH 22, 345-362.

[18] HAZLBAUER, Z., 1998: Krása středověkých kamen: Odraz náboženských idejí v českém uměleckém řemesle. Praha.

[19] HAZLBAUER, Z.-ŠPAČEK, J., 1986: Poznámky k výrobě reliéfních renesančních kachlů s přihlédnutím k nálezům ve středním Polabí, Časopis NM, řada historická CLV, 146-166.

[20] HLOBIL, I.-CHAMONIKOLA, K.-STEHLÍKOVÁ, D., 1998: Ľarl gothique tardif en Bohême, Moravie et Silésie. Bruxelles.

[21] HOFFMANN, F., 1984: Struktura městského obyvatelstva v českých zemích do počátku 16. století. In.: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století. Praha, 320-342.

[22] HOFFMANN, F., 1990: K systémové analýze středověkých měst, ČČH 88, 252-275.

[23] HOLČÍK, Š., 1978: Stredoveké kachliarstvo. Bratislava.

[24] HOLL, I.-VOIT, P., 1963: Alte ungarischen Ofenkacheln. Budapest.

[25] HOŠŠO, J., 1997: K technológii a lokalizácii výroby neskorogotických kachlíc na Slovensku, ZSNM XCI, Archeológia 7, 95-102.

[26] HOŠŠO, J., 1999: K otázke stavania kachľových pecí v dedinských domoch na území Slovenska v stredoveku, AH 24, 401-408.

[27] CHAMONIKOLA, K., 1990: Brněnská kasule sv. Václava a její propagační katolický program, Bulletin MG v Brně 46, 34-37.

[28] CHYBOVÁ, H., 1999: K ikonografii pozdně gotického kamnového kachle z Kroměříže, Muzeum 1998 (Sborník Muzea Kroměřížska), 3-7.

[29] CHYTIL, K., 1906: Malířstvo pražské XV. a XVI. věku a jeho cechovní kniha staroměstská z let 1490-1582. Praha.

[30] KADLEC, J., 1983: Církevní dějiny III.: Vrcholný a pozdní středověk. Litoměřice.

[31] KOHOUTEK, J., 1995: Hrady jihovýchodní Moravy. Zlín.

[32] KONEČNÝ, L.-MERTA, J., 1976: Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova, AH 1, 231-252.

[33] KOUBA, J., 1964: Další doklady česko-uherských styků v oblasti středověké keramiky, Časopis NM, oddíl věd společenských CXXXIII, 185-199.

[34] KRÁL, A. B., 1974: Unikátní nález "rytířských" kamen ze 16. století, Jižní Morava 2, 53-60.

[35] KRAMOLIŠ, Č., 1907: Vlastivěda moravská. Rožnovský okres. Brno.

[36] KRATINOVÁ, V., 1955: Gotické nástěnné malby v Bořitově, Umění 3, 298-307.

[37] KÜNSTLE, K., 1926: Ikonographie der Heiligen. Freiburg im Breisgau.

[38] LANDSFELD, H., 1950: Lidové hrčířství a džbánkařství. Praha.

[39] LEXIKON, 1968: Lexikon der christlichen Ikonographie. Freiburg.

[40] MACEK, J., 1992: Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526) 1. Hospodářská základna a královská moc. Praha.

[41] MAREK, J., 1962: Řemeslná výroba v moravských městech v 16. století, Sborník Matice moravské 81, 124-154.

[42] MAREK, J., 1971: Městská síť na Moravě v 15. a 16. století: Studie o moravské společnosti v době jagellonské, Časopis Matice moravské 90, 281-303.

[43] MĚCHUROVÁ, Z., 1991: Předběžné výsledky výzkumů na Kapucínském nám. 5 a 8 v Brně, AH 16, 145-168.

[44] MĚCHUROVÁ, Z., 1993: Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (o. Vyškov), AH 18, 289-297.

[45] MENOUŠKOVÁ, D., 1996: Ikonografie středověkých kamorových kachlů z Brna: Pokus o ikonologickou interpretaci nálezů z 15. století (rkp. ročníkové práce při UAM FFMU). Brno.

[46] MENOUŠKOVÁ, D., 1999: Ikonografie a ikonologie v kontextu středověkých reliéfně zdobených kachlů z Brna, AH 24, 375-385.

[47] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1982: Nálezy středověké keramiky v Častohosticích (okr. Třebíč) a otázka regionální diferenciace středověké keramiky na Moravě, VVM 34, 354-361.

[48] MICHNA, P., 1974: Archäologische Nachweise der märisch-ungarischen Beziehungen im 15. Jahrhundert, Folia Archeologica XXV, 179-205.

[49] MICHNA, P., 1977: K vývojové a typologické charakteristice moravských středověkých kachlů. In: Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 3, 7-44.

[50] NEJSTARŠÍ, 1969: Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha.

[51] NEKUDA, V., 1963: Nálezy středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMM, vědy společenské XLVIII, 57-84.

[52] NEKUDA, V., 1982: Středověká vesnice na Moravě ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad, AH 7, 33-66.

[53] NEKUDA, V., 1984: Vesnický středověký dům na Moravě, AH 9, 21-37.

[54] NEKUDA, V.-REICHERTOVÁ, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě. Praha.

[55] NOSÁĽ, J. V., Z dejín pezinských cechov, ZSNM LXXIII, História 19, 135-158.

[56] NOVÝ, 1996: Nový biblický slovník. Praha.

[57] OD GOTIKY K RENESANCI 2-4, 1999: Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1550 (Katalog výstavy). Brno.

[58] PAJER, J., 1983: Počátky novověké keramiky ve Strážnici. Strážnice.

[59] PAVLÍK, Č., 1992: Gotické a goticko-renesanční kachle z hradu Rožnova (Katalog). Soukromý tisk. Praha.

[60] PILLIN, H.-M., 1990: Kleinode der Gotik und Renaissance am Oberrhein: Die neuentdeckten Ofenkacheln der Burg Bosenstein aus dem 13. bis 16. Jahrhundert. Basel.

[61] PROCHÁZKA, A., 1934: Starobylé kachle. Vlastivědný sborník okr. Vyškov II - Soupis památek pravěkých a historických XVII.

[62] PRUDKÁ, A., 1994: Nález renesančních kachlů z Prostějova, Zpravodaj Muzea Prostějovská v Prostějově 1, 37-43.

[63] RICHTER, V. a kol., 1971: Mikulov. Brno.

[64] ROKYCANA, M. J., 1949: Kázání, Obrana kalicha a listy (Výbor). Sest. F. Šimek. Praha.

[65] ROYT, J.-ŠEDINOVÁ, H., 1998: Slovník symbolů: Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha.

[66] RYNEŠ, V., 1971: Atributy v umění. Roztoky u Prahy.

[67] SACHS, H.-BADSTÜBNER, E.-NEUMANN, H., 1980: Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig.

[68] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích. Praha.

[69] SLOVÁK, J., 1901: Starožitné kachle kroměřížské, ČVSMO 70/XVIII, č. 2, 46-49.

[70] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století, PA LIX, 543-578.

[71] SMETÁNKA, Z., 1961: Základy uhersko-česko-polské skupiny pozdněgotických kachlů, PA LII, 592-598.

[72] STADLER, F. J., 1913: Michael Wolgemut und Nürberger Holzschnitt im letzten Drittel des XV. Jahrhunderts. Strassburg.

[73] SVOBODA, J. F., 1927: Lidová keramika západomoravská: Příspěvek k dějinám moravského řemeslného hrnčířství. (Zvláštní otisk z Národopisného Věstníku Českoslovanského XX.)

[74] SVOBODA, J. F., 1930: Lidové umění na Horácku. Velké Meziříčí.

[75] STRAUSS, K., 1966: Die Kachelkunst des 15. bis 16. Jahrhunderts in Deutschland, Österreich und der Schweiz I. Strassburg.

[76] STRAUSS, K., 1972: Die Kachelkunst des 15. bis 16. Jahrhunderts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien II. Basel.

[77] STRAUSS, K., 1983: Die Kachelkunst des 15. bis 17. Jahrhunderts europäischen Ländern III. München.

[78] STŘEDOVĚKÁ KERAMIKA, 1963: Středověká keramika v Československu (Katalog výstavy v NM). Praha.

[79] SVÁTEK, J., 1970: Organizace řeholních institucí v českých zemích a péče o jejich archívy, Sborník archivních prací XX/2, 503-624.

[80] ŠEBÁNEK, J.-MAYER, J.-BALBINDER, K., 1928: Listy z dějin brněnského obchodu. Brno.

[81] ŠMAHEL, F., 1996: Husitská revoluce 4. Epilog bouřlivého věku. Praha.

[82] TOMÁŠKOVÁ, M., 1999: Některé aspekty k výskytu kamnářských výrobků na Jičínsku (rkp. seminární práce při ÚAM FFMU). Brno.

[83] UHROVÁ, O., 1973: Nález středověké hrnčířské pece v Ivančicích (okr. Brno-venkov), VVM XXV, 56-58.

[84] VÁLKA, J., 1984: Ctibor Tovačovský z Cimburka - O právě duchovním. K církevněpolitickým důsledkům husitské revoluce na Moravě. In: Z kralické tvrze 11, 9-13.

[85] VARSIK, B., 1984: Zosídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava.

[86] VITANOVSKÝ, M., 2000: Nové nálezy historických kachlíc v Kremnici a technológia ich výroby. In: Kremnické múzeum (Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici). Kremnica.

[87] VITANOVSKÝ, M.-HAZLBAUER, Z., 1995: Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarně formy a technologie, AH 20, 539-550.

[88] VLČEK, P.-SOMMER, P.-FOLTÝN, D., 1997: Encyklopedie českých klášteru. Praha.

[89] VLČKOVÁ, J., 1998: Středověké komorové kachle s motivem sv. Jiří z jihomoravských sbírek (rkp. seminární práce při ÚAM FFMU). Brno.

[90] VLČKOVÁ, J., 2000: Středověké kamnové kachle s náboženskými motivy z jihomoravských sbírek (rkp. ročníkové práce při ÚAM FFMU). Brno

[91] VLČKOVÁ, J., 1998: Legenda Aurea. Praha.

[92] WINTER. Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v 14. a 15. století. Praha.