A50

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 2002
Ročník: 51
Číslo: A50
Rok vydání
2002
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2819-X
Stati
Title Document
Skalička - Hjelmslev (Praha - Kodaň) | [5]–37
Vykypěl, Bohumil
PDF
Trubeckého "Schwesterreihen" a jejich syntagmatické alternace | [39]–45
Šefčík, Ondřej
PDF
Existují illyrské stopy v toponymii Čech? | [47]–60
Vondrová, Marcela; Klain, Václav; Blažek, Václav
PDF
Paluba | [61]–66
Havlová, Eva
PDF
Sémantická motivace a překlad biblických idiomů a frazémů : (na srbském, českém a bulharském materiálu) | [67]–80
Krejčí, Pavel
PDF
Наречия в кругу частей речи : история их возникновения (образования) | [81]–88
Brandner, Aleš
PDF
K jednomu typu českých a ruských vět s funkčním predikativem : (Ireně není do smíchu - Ирине не до смеха) | [89]–92
Žaža, Stanislav
PDF
Slovotvorně motivované neologismy - produktivita a pravidelnost jejich tvoření | [93]–104
Ziková, Markéta
PDF
Perspektivy nářeční lexikografie | [105]–110
Vojtová, Jarmila
PDF
Tvoření desubstantivních, deverbálních a denumerálních adverbií ve východomoravských nářečích | [111]–118
Hlubinková, Zuzana
PDF
Možnosti zkoumání koheze textu v rámci stylistického rozboru : (na materiálu z románové pentalogie Karla Poláčka) | [119]–139
Křístek, Michal
PDF
Jubilea
Title Document
Joseph H. Greenberg (28.5.1915-7.5.2001) | [141]–149
Blažek, Václav
PDF
Recenze
Title Document
[Vaňková, Irena (ed.). Obraz světa v jazyce: sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci XXVII. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha] | 151–153
Hladká, Zdeňka
PDF
[Бурмистрович, Ю.Я. Историческая фонемология последовательного pяда или цепи славянских языков, связанных отношениями "предок-потомок", от праиндоевропейского в лице его протославянского диалекта до русского: научное издание] | 153–158
Brandner, Aleš
PDF
[Bańkowski, Andrzej. Etymologiczny słovnik języka polskiego] | 158–165
Blažek, Václav
PDF
[Gwary dziś. 1, Metodologia badań] | 165–167
Šipková, Milena
PDF
[Słownik gwar śląskich. Tom I, (A-BECZKA)] | 168–169
Fic, Karel
PDF
[Meškank, Timo. Retrogradny słownik hornjoserbskeje rěče] | 169–170
Vykypěl, Bohumil
PDF
[Kloferová, Stanislava. Mluva v severomoravském pohraničí] | 170–172
Vojtová, Jarmila
PDF
[Kazmíř, Silvestr. Slovník valašského nářečí] | 172–174
Hlubinková, Zuzana
PDF
[Krobotová, Milena. Úvod do české stylistiky] | 175–178
Křístek, Michal
PDF