Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology

Název: Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology
Variantní název:
  • Poznámky k roli osobnosti Z. Z. Stránského ve vývoji obsahové koncepce brněnské muzeologie
Zdrojový dokument: Museologica Brunensia. 2016, roč. 5, č. 2, s. 65-73
Rozsah
65-73
  • ISSN
    1805-4722 (print)
    2464-5362 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
It is beyond doubt that besides Jan Jelínek, Zbyněk Z. Stránský was another key person decisive for the development of Brno museology. His theoretical system still today forms the basic pillar of the curriculum of professional museology studies in Brno. The analysis of gradual forming of museology studies at the Brno university attests not only to Z. Z. Stránský's enthusiasm for the museological field, but mainly to thoroughness with which he approached the creation of curriculum with regard to its functionality, laying the focus on continuous updating of the educational system established. The history of Brno museology is already quite well­documented, so that the primary purpose of this text is not to supplement the factual account but rather turn attention to individual crucial moments in the course of formation of its educational system as anchored in the approach by Z. Z. Stránský.
Není pochyb o tom, že Zbyněk Z. Stránský byl, vedle Jana Jelínka, klíčovou a ve vývoji brněnské muzeologie určující osobností. Jeho teoretický systém dodnes tvoří základní pilíř obsahu odborného studia muzeologie v Brně. Analýza postupného formování muzeologických studií na brněnské univerzitě svědčí nejen o vlastním zápalu Z. Z. Stránského pro obor muzeologie, ale zejména o důkladnosti, s jakou přistupoval k tvorbě kurikula ve vztahu k jeho funkčnosti a s důrazem na neustálou aktualizaci nastaveného vzdělávacího systému. Historie brněnské muzeologie je již poměrně dobře zpracována, záměrem předkládaného textu tak primárně není doplnit faktografickou linii jako spíše upozornit na zásadní dílčí momenty k formování jejího výukového schématu v přístupu Z. Z. Stránského.
Reference
[1] Archive of DAM, Centre of Museology (Department of Archaeology and Museology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic) (unsystematized).

[2] BENEŠ, Josef. Poslání a úkoly regionálních muzeí. In Muzeologická konference v Turnově 1966: Zpráva o průběhu jednání. Turnov: Muzeum Českého ráje, 1966, pp. 48–59.

[3] DOLÁK, Jan and Jana VAVŘÍKOVÁ. Muzeolog Z. Z. Stránský: Život a dílo. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4139-0.

[4] DOUŠA, Pavel. Organizace českého muzejnictví 1945–1989: Systém řízení muzeí v zajetí politické ideologie. Opava: Slezská univerzita v Opavě, Filosoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav historie a muzeologie, 2005. 230 p. Dissertation. Supervisor Doc. PhDr. Karel Boženek, Ph.D.

[5] DOUŠA, Pavel. Ústřední muzeologický kabinet 1955–1989. Muzeum: muzejní a vlastivědná práce, 2011, vol. 49, no. 1, pp. 3–14. ISSN 1803-0386.

[6] ENNENBACH, Wilhelm. Aphorismen zur Museologie. Muzeologické sešity, 1979, no. VII, pp. 1–8, supplement.HANSLOK, Andreas. Museologie und Archivwissenschaft in der DDR: Abgrenzung und Annäherung zweier Nachbarwissenschaften. Marburg: Tectum, 2008. 208 p. ISBN 978-3-8288-9581-2.

[7] HOLMAN, Pavel. Cesty brněnské muzeologie. In Muzeologie na začátku třetího tisíciletí/Museology at the Beginning of the Third Milenium: sborník z mezinárodní konference Teorie a praxe 2008. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, pp. 198–202. ISBN 978-80-86413-61-7.

[8] HOLMAN, Pavel and Naďa URBÁNKOVÁ. Brněnská muzeologie v posledních deseti letech. In Naše muzejnictví v minulém desetiletí čili Muzejníkovo soužití s múzami, úředníky i zedníky: sborník přednášek ze semináře 21.–22. června 2001. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2002, pp. 88–92.

[9] ICOFOM Study Series (1983–2012). In ICOM International Committee for Museology: Our Publications [online]. Paris: ICOM, 2010 [cit. 2016-08-15]. Available from www: http://network.icom.museum/icofom/publications/our-publications/.

[10] JELÍNEK, Jan. Muzeologie a její výuka na vysokých školách. In Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia: Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum, 1966, pp. 5–7.

[11] KIRSCH, Otakar. Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu. Museologica Brunensia, 2014, vol. 3, no. 5, pp. 12–20. ISSN 1805-4722.

[12] LEHMANNOVÁ, Martina. ICOM Czechoslovakia and Jan Jelínek. Museologica Brunensia, 2015, vol. 4, no. 2, pp. 81–83. ISSN 1805-4722.

[13] LÜHBE, H. Zeit- Verhältnisse. Über die veränderte Gegenwart von Zukunft und Vergangenheit. In ZACHARIAS, Wolfgang (ed.). Zeitphänomen Musealisierung. Das Verschwinden der Gegenwart und die Konstruktion der Erinnerung. Essen: Klartext- Verlagsges, 1990, pp. 40–49. ISBN 978-3-88474-604-2.

[14] MRÁZOVÁ, Lenka and Lucie JAGOŠOVÁ. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014. Museologica Brunensia, 2014, no. 3, pp. 28–42. ISSN 1805-4722.

[15] MÜLLER-STRATEN, Christian. The contribution of Zbyněk Stránský to museology and contribution of the Brno museology school. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, s. 27–35. ISBN 978-80-86611-28-0.

[16] NEUSTUPNÝ, Jiří. Muzeum a věda. Praha: Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, 1968. Muzejní práce, no. 13.

[17] NEUSTUPNÝ, Jiří. Otázky dnešního musejnictví: Příspěvky k obecné a speciální museologii. Praha: Orbis, 1950.

[18] NEUSTUPNÝ, Jiří. Teorie ne návod k praxi. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, pp. 18–19.

[19] PERNIČKA, Radko Martin. Proces realizace a zkvalitňování postgraduálního studia muzeologie na filozofické fakultě UJEP v Brně. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 71–84.

[20] PODBORSKÝ, Vladimír. Výuka muzeologie na Masarykově univerzitě. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie/ Musealization in contemporary society and role of museology: Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského/ Anthology from symposium with foreign participation in the occasion of anniversary of the founder of the Brno museology school Zbyněk Z. Stránský. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, pp. 14–26. ISBN 978-80-86611-28-0.

[21] RUTAR, Václav. Vznik, vývoj a práce externí katedry muzeologie v Brně v letech 1963–1969. Museologica Brunensia, 2014, vol. 3, pp. 4–11. ISSN 1805-4722.

[22] SCHNEIDER, Evžen. Specifické vzdělávání muzejních pracovníků a jeho usoustavnění v ČSR. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 85–126.

[23] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. De Museologia. Metateoretická studie k základům muzeologie jako vědy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1992. 300 p. Inaugural dissertation.

[24] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Brno: education in museology: on the 10. anniversary of the foundation of the museological department of the Philos. fac. of the J. E. Purkyně University in Brno. Brno: J. E. Purkyně University, 1974. 52 p.

[25] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Ist Museologie eine kommunistische Wissenschaft? Eine Entgegnung auf deutsche Einstellungen. Museum Aktuell, 2001, no. 68 (April), pp. 2759–2760.

[26] STRÁNSKÝ, Z. Z. Metodologické otázky současnosti. In Muzeologické sešity, 1974, no. 5, pp. 5–43.

[27] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Podstata muzeologie a její zařazení do vysokoškolského studia. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, pp. 10–17.

[28] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Předmět muzeologie. In STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966, pp. 30–33.

[29] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Rozvoj muzeologické produkce a formování muzeologie jako svébytného oboru. Muzeologické sešity: Supplementum 3, 1985, pp. 57–70.

[30] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. (ed.). Sborník materiálů prvého muzeologického sympozia Brno – 1965. Brno: Moravské muzeum v Brně, 1966.

[31] STRÁNSKÝ, Z. Z. Úvod do muzeologie. Brno: Filosofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1972. 115 p.

[32] STRÁNSKÝ, Z. Z. Úvod do muzeologie. Brno: Filosofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1979. 167 p.

[33] STRÁNSKÝ, Z. Z. Úvod do muzeologie. Brno: Filosofická fakulta University Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1984. 167 p.

[34] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie: Určeno pro posluchače International Summer School of Museology – ISSOM. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-0703-6.

[35] STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Úvod do studia muzeologie: Určeno pro posluchače International Summer School of Museology –ISSOM. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-1272-2.

[36] STRÁNSKÁ, Edita, STRÁNSKÝ, Zbyněk Z. Základy štúdia muzeológie. Banská Štiavnica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra eko-muzeológie, 2000.

[37] VALÁŠKOVÁ, Lucie. Brněnská muzeologie po roce 1990. Museologica Brunensia, 2014, vol. 3, no. 5, pp. 21–27. ISSN 1805-4722.