Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám

Title: Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám
Variant title:
  • Basic school headteachers' professional careers: from the stage of professional certainty to new challenges
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [85]-105
Extent
[85]-105
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text představuje některé z výsledků kvalitativně orientovaného výzkumného šetření zaměřeného na poznání profesní a životní dráhy ředitelů základních škol. Pozornost je věnována především představení a interpretaci pokročilých fází v kariéře ředitelů navazujících. Text navazuje na předchozí studii objasňující nástup do funkce ředitele a úvodní adaptační fázi. Identifikované fáze ředitelské kariéry jsou interpretovány v souvislosti s vývojem přístupu ředitele k výkonu jeho funkce. Text přináší empiricky podložené argumenty vysvětlující přímý vztah mezi profesní dráhou ředitele a řízením a vedením školy.
The text represents some of the results of a qualitative research aimed at the recognition of the life and professional careers of basic school headteachers. Attention is mainly focused on the presentation and interpretation of the advanced stages in headteachers' careers. Following the previous explanatory study about the accession to the headteacher function and the stage of adaptation, the newly identified career stages are interpreted in relation to the developments in headteacher's attitude to the execution of his/her function. This text brings empirically substantiated arguments explaining the direct relation between headteachers' professional careers and school management and leadership.
References
[1] AL-KHALIFA, E. Management by Halves: Woman Teachers and School Management. In BENNETT, N., CRAWFORD, M., RICHES, C. Managing change in education: individual and organizational perspectives. London: Paul Chapman Publishing, 1992. ISBN 1-85396-211-2.

[2] COOLEY, V. E., SHEN, J. Factors influencing applying for urban principalship. Education and Urban Society, 2000, roč. 32, č. 4, s. 443–454. ISSN 0013-1245. | DOI 10.1177/0013124500324002

[3] COLEMAN, M., EARLEY, P. Leadership and Management in Education. Cultures, Change and Context. Oxford: Oxford University Press, 2005. ISBN 978-0-19-926857-3.

[4] ERBEN, M. Biography and Education: a Reader. London: Falmer Press, 1998. ISBN 978-0-7507-0751-0.

[5] HARGREAVES, A., FULLAN, M. G. (eds.) Understanding Teacher Development. New York: Cassel, 1992. ISBN 0-304-32277-6.

[6] HOBSON, A., BROWN, E., ASHBY, P., KEYS, W., SHARP, C., BENEFIELD, P. Issues of Earley Headship – Problems and Support Strategies. Nottingham: NCSL, 2003.

[7] HOWLEY, A. et al. The pain outweights the gain: why teachers don't want become principals. Teachers College Record, 2005, roč. 107, č. 4, s. 757–782. ISSN 0161-4681.

[8] MACBEATH, J. et al. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. ISBN 80-902614-8-5.

[9] MACBEATH, J., MYERS, K. Effective School Leader. How to Evaluate and Improve Your Leadership Potential. Glasgow: Pearson education, 1999. ISBN 0-273-63958-7.

[10] McMAHON, M., WATSON, M. An analytical framework for career research in the post-modern era. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 2007, č. 7, s. 169–179. ISSN 0251-2513. | DOI 10.1007/s10775-007-9126-4

[11] MERTON, R. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1963. ISBN 0-029-21130-1.

[12] O'MAHONY, G., MATTHEWS, R. J. Learning the role: through the eyes of beginning principals. Příspěvek prezentovaný na American Educational Research Association Conference. Chicago, 21.–25. dubna 2003.

[13] PASCAL, CH., RIBBINS, P. Understanding Primary Headteachers. London: Cassel, 1998. ISBN 0-304-70269-2.

[14] PATTON, W. Recent development in career theories: the influences of constructivism and convergence. In ATHANASOU, J. A., ESBROECK, R. (eds.) International Handbook of Career Guidance. Springer Science+Business Media B. V., 2008, s. 133–156. ISBN 978-1-4020-6229-2.

[15] POL, M. Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4499-9.

[16] POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., SEDLÁČEK, M. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol. Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109–127. ISSN 1803-7437.

[17] ROBERTS, B. Biographical Research. Buckingham: Open University Press, 2002. ISBN 0-335-20546-1.

[18] SEDLÁČEK, M. Řízení školy na vesnici. Studia Paedagogica, 2008, U 13, s. 85–101. ISSN 1211-6971.

[19] SEDLÁČEK, M. Škola a její ředitel. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 287–312. ISBN 978-80-7367-313-0.

[20] SOUTHWORTH, G. Reflections on Mentoring for New School Leaders. Journal of Educational Administration, 1995, roč. 33, č. 5, s. 17–28. ISSN 0957-8234. | DOI 10.1108/09578239510098509

[21] STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X.

[22] ŠVAŘÍČEK, R. Biografický design. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 126–141. ISBN 978-80-7367-313-0.

[23] THRUPP, M., WILLMOTT, R. Educational Management in Managerialist Times: Beyond the Textual Apologists. Buckingham: Open University Press, 2003. ISBN 978-0-335-21028-2.

[24] WALKER, A., DIMMOCK, C. School Leadership and Administration. The Cultural Context. New York: RoutledgeFalmer, 2002. ISBN 0-7619-7170-X.

[25] WEINDLING, D., DIMMOCK, C. Sitting in the "hot seat": new headteachers in the UK. Journal of Educational Administration. 2006, roč. 44, č. 4, s. 326–340. ISSN 0957-8234. | DOI 10.1108/09578230610674949

[26] WEINDLING, D., EARLEY, P. Secondary Headship: The First Years. Windsor: NFER Nelson, 1987.

[27] WEISS, C. H. Shared decision-making about what? A comparison of schools with and without teacher participation. Teachers College Record, 1993, roč. 95, č. 1, s. 69–92. ISSN 0161-4681.