Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol

Title: Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol
Variant title:
  • Indroductory stages of basic school headteachers' professional careers
Source document: Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 1, pp. [109]-126
Extent
[109]-126
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Text přibližuje první fáze procesu výkonu ředitelské funkce – stávání se ředitelem školy. Představuje specifické fáze v kariéře každého ředitele, konkrétně rozhodování se o kariérové změně (stát se ředitelem školy), nástup do ředitelské funkce a adaptaci na novou profesní roli. Výzkum, o který se příspěvek opírá, je koncipován jako kvalitativně orientované šetření. Skrze metodu životní historie nastiňuje významné životní události, které hrají roli na samém startu profesní dráhy ředitelů školy. Rámcovým designem pro sběr a interpretaci dat se stal narativní přístup v podobě ucelené metody životní historie. Retrospektivní pohled umožňuje zachytit interakci mezi náhledem na významné životní události a vertikálními posuny v dosavadní kariéře ředitelů škol. Text dále přináší argumenty pro tezi, že průběh těchto fází má vliv nejen na další vývoj profesní dráhy ředitelů, ale zásadním způsobem se promítá i do vlastního řízení školy.
The text covers the first stages of the headteacher function: becoming a headteacher. Presented are the specific phases of the career of each headteacher, specifically the decision to make a career change (to become headteacher), the assumption of the headteacher function, and the adaptation to the new professional role. The reserach [i.e. research] on which the contribution is based was conceived as a qualitative investigation. Through the method of life history, important life events in the start of headteachers' professional careers are outlined. The framework design for data collection and interpretation was the narrative approach in the form of a comprehensive method of life history. The retrospective view makes it possible to grasp the interaction between the image of important life events and the vertical shifts in the hitherto career. Also, the text supports the hypothesis that such stages not only shape the future development of the headteachers' professional careers but significantly affect school management.
References
[1] AL-KHALIFA, E. Management by Halves: Woman Teachers and School Management. In BENNETT, N., CRAWFORD, M., RICHES, C. Managing change in education: individual and organizational perspectives. London: Paul Chapman Publishing, 1992.

[2] DONNELLY, J. H. jr., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha: Grada, 1997.

[3] ERBEN, M. Biography and Education: a reader. London: Falmer Press, 1998.

[4] HARGREAVES, A., FULLAN, M. G. (eds.). Understanding Teacher Development. New York: Cassel, 1992.

[5] HLOUŠKOVÁ, L. Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

[6] McMAHON, M., WATSON, M. An analytical framework for career research in the post-modern era. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 2007, č. 7, s. 169–179. | DOI 10.1007/s10775-007-9126-4

[7] MACBEATH, J. et al. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006.

[8] MERTON, R. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1963.

[9] OBST, O. V čem je složitost postavení ředitele? Vystoupení na kulatém stole SKAV a SVP PedF UK, Praha, 14. prosince 2006. [online]. [cit. 2007-10-24] Dostupné z: http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/AR.asp?ARI=102914&CAI=2147.

[10] PALÁN, Z. Výkladový slovník. Lidské zdroje. Praha: Academia, 2002.

[11] PASCAL, CH., RIBBINS, P. Understanding Primary Headteachers. London: Cassel, 1998.

[12] PAŘÍZEK, V. Criteria for Future Management of Education in Czechoslovakia. In Wieringen, F. van (ed.). Training for educational management in Europe. De Lier: Academisch Boeken Centrum, 1992, s. 35–44.

[13] PATTON, W. Recent development in career theories: the influences of constructivism and convergence. In ATHANASOU, J. A., ESBROECK, R. (eds). International Handbook of Career Guidance. Springer Science+Business Media B.V., 2008, s. 133–156.

[14] POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J. Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2005.

[15] POL, M., NOVOTNÝ, P. Ředitelé a řízení kvality ve škole (...z případových studií). In SPFFBU, 2005, U 10, s. 49–66.

[16] PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990–2007. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2008.

[17] ROBERTS, B. Biographical Research. Buckingham: Open University Press, 2002.

[18] SEDLÁČEK, M. Řízení základní školy. Perspektiva případových studií práce ředitelů. Dizertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2008.

[19] SEDLÁČEK, M. Škola a její ředitel. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 287–312.

[20] SOUTHWORTH, G. Reflections on Mentoring for New School Leaders. Journal of Educational Administration, 1995, roč. 33, č. 5, s. 17–28. | DOI 10.1108/09578239510098509

[21] STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999.

[22] ŠVAŘÍČEK, R. Biografický design. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál, 2007, s. 126–141.

[23] Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zákon ze dne 24. září 2004, č. 563/2004 Sb.