Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904) : la morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica

Title: Las formaciones parasintéticas en el español moderno (1726–1904) : la morfología paradigmática y la motivación léxica desde la perspectiva diacrónica
Variant title:
  • The parasynthetic formations in modern Spanish (1726–1904) : the paradigmatic morphology and lexical motivation from the diachronic perspective
Edition
Primera edición
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2017
Extent
478 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 474
ISBN
978-80-210-8796-5
978-80-210-8797-2 (online : pdf)
Language
Spanish
Link to MU library catalogue: 6408821
Description
  • Parasyntéza představuje zvláštní a lingvisty polemizovaný mechanismus tvoření slov, jak ze synchronního tak z diachronního hlediska. Proto kromě detekce a identifikace parasyntetických neologismů v tzv. moderní španělštině navrhuje autorka ve své monografii model, který v dané otázce skýtá koherentní přístup. Opírá se o nedávné teorie formulované z pohledu paradigmatické morfologie a teorie lexikální motivace. Na základě těchto dvou teorií vyvinula model paradigmatické organizace lexika. Tento model bere v úvahu vliv cizích jazyků spolu s mimojazykovými faktory a zároveň také představuje lexikum jako komplexní síť paradigmat a vztahů vzniklých uvnitř paradigmat a mezi těmito paradigmaty. Analýza autorky ukazuje, že neologismy mohou být výsledkem vzájemné spolupráce tří základních vztahů (motivací): intralingvistické, interlingvistické a nadstavbové motivace.
  • Parasynthesis is a strange and controversial mechanism of word formation, both from synchronic and diachronic perspective. Therefore, in addition to the detection and identification of parasynthetic neologisms in so-called modern Spanish, the author proposes a model that offers a coherent approach to the issue. She relies on recent theories formulated from the perspective of paradigmatic morphology and the theory of lexical motivation. Based on these two theories, the author developed a paradigmatic model of lexicon. This model takes into account the influence of foreign languages along with non-linguistic factors. At the same time the model also represents the lexicon as a complex network of paradigms and relationships arising within and between these paradigms. The analysis shows that neologisms can result from mutual cooperation between three basic relationships (motivation): intralinguistic, interlingual and adherent motivation.
License: Not specified license
Rights holder
Monika Šinková
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Prólogo
Chapter number Title Custom text
Prólogo | 11–15
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Tres modelos morfológicos en el contexto de la diacronía y de la parasíntesis | 17–26
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | La morfología paradigmática | 27–33
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Analogía en la formación de palabras | 34–38
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | La motivación lingüística | 39–50
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | La parasíntesis en la morfología paradigmática | 51–77
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | La evolución de los esquemas parasintéticos | 78–83
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Parasíntesis en las cuatro lenguas románicas analizadas | 84–86
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Formaciones parasintéticas de los siglos XVIII y XIX | 87–446
Šinková, Monika
PDF
hidden-section Conclusiones generales
Chapter number Title Custom text
Conclusiones generales | 447–453
Šinková, Monika
PDF
Chapter number Title Custom text
The parasynthetic formations in modern Spanish (1726–1904) : the paradigmatic morphology and lexical motivation from the diachronic perspective : summary | 454–458
Šinková, Monika
PDF
hidden-section Bibliografía
Chapter number Title Custom text
Bibliografía | 459–478
Šinková, Monika
PDF