Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu - výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010

Název: Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu - výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010
Variantní název:
  • New information on the development of the transverse fortification of Prague Castle : outcome of research in the Middle Wing of Prague Castle, 2010
  • Neue Erkenntnisse zur Entwicklung einer Querbefestigung der Prager Burg – Grabungsergebnisse im Mittelflügel der Prager Burg im Jahr 2010
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 1, s. 177-191
Rozsah
177-191
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Při přestavbě místností pro Informační středisko bylo formou řezů odkryto předrománské opevnění sestávající z příkopu a hradby s čelní kamennou zdí a hlinitým náspem prokládaným jednosměrným dřevěným roštem v týlu, starší příkop nacházející se pod týlní částí této mladší hradby a kůlové jamky z nejstaršího období lidského osídlení. Novým objevem je jednovrstvý dřevěný rošt pod kamenným čelem hradby, kámen s rytinou v základové řadě hradby a skutečnost, že dochovaná hradba je založena až do vrstvy ve výplni příkopu.
During the reconstruction of the Prague Castle Information Centre a pre-Romanesque fortification was disclosed by a series of sections. This comprised a ditch and a stone front wall with a clay earthwork intertwined by a wooden grid at the rear, as well as an older ditch found underneath the back section of the more recent fortification and postpits from the oldest settlement period. New discoveries included a single-layered wooden grid underneath the stone front of the fortification, a stone with engraving in the foundation line and the fact that the preserved fortification reached all the way to the ditch filling.
Reference
[1] BOHÁČOVÁ, I., 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy, Mediaevalia archaeologica 3, Pražský hrad a Malá Strana, 179–301.

[2] BORKOVSKÝ, I., 1949: O počátcích Pražského hradu a o nejstarším kostele v Praze. Praha.

[3] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2009: Die Anfänge der Prager Burg im Lichte neuer archäologischer Ausgrabungen. In: Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 52 (Biermann, F.–Kersting., T.–Klammt., A., Hrsg.), 65–76. Langenweissbach.

[4] CHOTĚBOR, P., 1985: Středověké ryté kresby na stěnách interiéru baziliky sv. Jiří na Pražském hradě – Mittelalterliche Wandgravierungen in der St.-Georg-Basilika auf der Prager Burg, AR XXXVII, 628–644.

[5] VILÍMKOVÁ, M.,–KAŠIČKA, F., 1970: Střední křídlo I. Stavebně historický průzkum Pražského hradu, nepubl. rkp. ulož. v archivu Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.