Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky

Název: Bádání o českých menšinách na Balkáně – staronové téma české slavistiky
Variantní název:
  • Research into the Czech minorities in the Balkans – the old-new topic of Czech Slavic studies
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 121-133
Rozsah
121-133
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Práce se zamýšlí nad aktuálními trendy slavistického bádání v balkanistických oborech. Jako významné téma v posledních dvaceti letech vidí bádání o českých menšinách na Balkánském poloostrově, zejména pak o původní zemědělské kolonizaci, která vytvořila dodnes životaschopné menšinové ostrovy v Charvátsku (Slavonie), Srbsku (Vojvodina – Banát), Rumunsku (Banát) a částečně i v Bosně a Hercegovině. Přibližuje historii českého bádání o menšinách na Balkáně, určuje nové trendy v menšinovém bádání a přináší prakticky kompletní bibliografii zásadních prací s touto tematikou v posledních dvou desetiletích a v závěru pak určuje nové směry, které pro slavistiku bádání o menšinách nabízí.
Submitted paper has been dedicate to the analysis the current trends taking place in Slavistics research within Balkanistics disciplines. In last twenty years the research on Czech minorities in Balkan peninsula occurred as a considerable topic, especially as for the original agricultural colonization, which established minority islets viable in Croatia (Slavonia), Serbia (Vojvodina – Banat), Romania (Banat), and partially Bosnia and Herzegovina, up to now. Paper describes the history of Czech minority research in Balkans, identifies new trends in minority research bringing practically complete biography of essential works dedicated to the above subject in last two decades. Paper's conclusion sets up new trends being offered to Slavistics by minority research.