Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku

Název: Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku
Variantní název:
  • Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit
  • Settlements and agriculture of the margins in the later Middle Age and early new age
Přispěvatel
Klápště, Jan (editor)
Měřínský, Zdeněk (editor)
Místo vydání
Praha
Nakladatel
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Rok vydání
2008
Rozsah
353 s. + 1 CD, 1 mapa
Edice
  • Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque; 5
ISBN
9788073082512
Jazyk
česky
německy
Odkaz do knihovního katalogu MU: 600586
Poznámka
  • Práce je výstupem projektů: "České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes", VZ MSM 0021620827; "Doktorandská škola archeologie I. a II.", GA ČR 404/03/H046; 404/08/H026; "Geodeticko-topografický průzkum zaniklých středověkých vesnic", Specifický výzkum FF UK 2006; "Středověký sídelní vývoj a jeho formy v zemědělsky okrajových oblastech", GA UK 117 707.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Univerzita Karlova. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Přílohy na CD
Chapter number Title Custom text
22.3.2. | Identifikace dvorů podle jednotlivých shluků : [příloha na CD] PDF
37. | Povrchové tvary a jejich výpověď v podobě půdorysu a dvorů : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
36. | Geometrický rozbor terénního reliéfu a jeho kartografické znázornění : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
38. | Analogie sídelní formy Kří v raném novověku : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
39. | Geofyzikální průzkum : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
Kostelní Lhota : výpis z fasse josefského katastru : (fasse obce Kostelnolhottske ... NA, fJK, inv. č. 1187) : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
18. | Slovní popis povrchových tvarů : [příloha na CD] Klír, Tomáš PDF
Závěrečná zpráva o geofyzikálních průzkumech : prováděná na základě HS č. 760059/06 na lokalitách ZSO Kersko, k. ú. Hradišťko, okr. Nymburk : [příloha na CD] | 1–13
Křivánek, Roman
PDF
Chapter number Title Custom text
Zaniklá středověká vesnice : Kří u Sadské Klír, Tomáš PDF
hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
I. | Úvod | 13–19
Klír, Tomáš
PDF
I. část: Teoretická východiska
Chapter number Title Custom text
2. | Osídlení a zemědělské využití špatných půd - teoretická východiska | 23–32
Klír, Tomáš
PDF
3. | Problematika vícepolních systémů na lehkých písčitých půdách | 33–35
Klír, Tomáš
PDF
II. část: Enkláva navátých písků u Sadské v raném novověku
Chapter number Title Custom text
4. | Přírodní podmínky Lhot | 39–44
Klír, Tomáš
PDF
5. | Zemědělské systémy na navátých píscích u Sadské | 45–56
Klír, Tomáš
PDF
6. | Zemědělská výroba v Kostelní Lhotě | 57–61
Klír, Tomáš
PDF
7. | Zemědělské strategie na rozhraní dvou ekozón | 62–79
Klír, Tomáš
PDF
8. | Překonávání úrodnostního rizika na navátých píscích | 80–82
Klír, Tomáš
PDF
9. | Váha proměnlivých faktorů v mladším středověku | 83–84
Klír, Tomáš
PDF
III. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle písemných pramenů
Chapter number Title Custom text
10. | Historické souvislosti osídlení navátých písků u Sadské | 87–98
Klír, Tomáš
PDF
11. | Pozdní lokace ve středních Čechách | 99–104
Klír, Tomáš
PDF
IV. část: Počátky osídlení navátých písků u Sadské podle archeologických pramenů : zaniklá středověká vesnice Kří
Chapter number Title Custom text
12. | Přírodní podmínky | 107–109
Klír, Tomáš
PDF
13. | Historie lokality a dějiny výzkumu | 110–112
Klír, Tomáš
PDF
14. | Recentní narušení povrchových tvarů | 113–114
Klír, Tomáš
PDF
15. | Přirozené formační procesy – geneze povrchových tvarů | 115–117
Klír, Tomáš
PDF
16. | Zaměření a kartografické znázornění reliefních tvarů v areálu zaniklého Kří | 118–119
Klír, Tomáš
PDF
17. | Souhrnný popis lokality | 120
Klír, Tomáš
PDF
18. | Slovní popis povrchových tvarů | 121–128
Klír, Tomáš
PDF
19. | Věrohodnost výsledků | 129–130
Klír, Tomáš
PDF
20. | Rozbor a interpretace antropogenních povrchových tvarů | 131–135
Klír, Tomáš
PDF
21. | Stavební technika | 136–137
Klír, Tomáš
PDF
22. | Identifikace usedlostí a jejich dvorů | 138–141
Klír, Tomáš
PDF
23. | Zástavba dvora | 142–144
Klír, Tomáš
PDF
24. | Dvůr s motte | 145–148
Klír, Tomáš
PDF
25. | Archeologické nálezy | 149
Klír, Tomáš
PDF
26. | Půdorysná osnova | 150–152
Klír, Tomáš
PDF
27. | Plužina | 153–156
Klír, Tomáš
PDF
28. | Charakteristika sídelní formy a její středoevropské souvislosti | 157–160
Klír, Tomáš
PDF
29. | Soudobé středoevropské paralely | 161–162
Klír, Tomáš
PDF
30. | Odraz sociální diferenciace v půdorysné osnově vesnice mladšího středověku a raného novověku | 163–165
Klír, Tomáš
PDF
V. část: Exkurzy
Chapter number Title Custom text
31. | Sídelní formy mladšího středověku ve střední Evropě | 169–176
Klír, Tomáš
PDF
32. | Počátky sídla | 177–179
Klír, Tomáš
PDF
33. | Procesy pustnutí a zániku | 180–185
Klír, Tomáš
PDF
34. | Ekonomické chování rolnického hospodářství | 186–195
Klír, Tomáš
PDF
35. | Josefský katastr a jeho výpověď | 196–197
Klír, Tomáš
PDF
[Kap. 36-39 : přílohy na CD : úvodní list] | 198
Klír, Tomáš
PDF
VI. část: Závěr
Chapter number Title Custom text
40. | Srovnání s jinými mikroregiony | 201–203
Klír, Tomáš
PDF
41. | Závěr | 204–208
Klír, Tomáš
PDF
42. | Seznam pramenů a literatury | 209–222
Klír, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
43. | Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit : das Beispiel des Gebietes der Flugsande in Mittelböhmen : Inhalt | 223–229
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Zusammenfassung
Chapter number Title Custom text
Zusammenfassung | 230–247
Klír, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Verzeichnis der Abbildungen, Graphe und Tafeln im Text | 248–250
Klír, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Verzeichnis der Abbildungen, Plane und Tafeln in der Beilage | 251–254
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Obrázky 1-66
Chapter number Title Custom text
Obrázky 1-66 | [255]–322
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Plány 1-14
Chapter number Title Custom text
Plány 1-14 | [323]–338
Klír, Tomáš
PDF
hidden-section Tabulky 1-13
Chapter number Title Custom text
Tabulky 1-13 | [339]–353
Klír, Tomáš
PDF