Čeština Bedřicha Smetany : analýza Smetanovy česky psané korespondence

Title: Čeština Bedřicha Smetany : analýza Smetanovy česky psané korespondence
Variant title:
  • Bedřich Smetana's Czech : analysis of Smetana's correspondence written in Czech
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
205 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 488
ISBN
978-80-210-9282-2
978-80-210-9283-9 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6446468
Description
  • Monografie se věnuje zkoumání češtiny hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Smetana (1824–1884) žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době, pro niž je z jazykového hlediska charakteristické nahrazení němčiny češtinou ve funkci vyšší komunikační variety a formování normy novodobého spisovného jazyka. V popředí zájmu publikace stojí především otázka, jak tuto normu zvládali doboví mluvčí, kteří byli vzdělaní, ale přitom s češtinou nebyli profesně svázáni (jako např. literáti či publicisté). Monografie prostřednictvím rozboru pravopisné, gramatické a doplňkově také lexikální stránky Smetanovy korespondence ukazuje, v čem je Smetanovo vyjadřování prototypické, v čem je naopak specifické, a současně se snaží přispět k poznání konstituujícího se spisovného jazyka 2. poloviny 19. století.
  • The monograph deals with the research of the composer Bedřich Smetana's Czech. Smetana (1824–1884) lived in the period of time which is, in works on history of Czech language, referred to as revival or post-revival. From the linguistic perspective, this period is typical of replacement of German by Czech in the function of high communication variety and formation of modern standard language norm. The publication poses a question how contemporary speakers, who were educated but were not professionally involved in Czech language (as e. g. writers or journalists), mastered this norm. By the analysis of orthographical, grammatical and also complementarily of lexical aspects of Smetana's correspondence, the monograph demonstrates how is Smetana's expressing prototypical and in contrary extraordinary. The aim of the work is also to contribute to the knowledge of constitutive standard language of the second half of the 19th century.
Department FF MU
License: Not specified license
Rights holder
Lucie Rychnovská
Masarykova univerzita
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
1 | Úvod: cíle, metodologie, struktura monografie | 11–13
Rychnovská, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Teoretická východiska | 14–31
Rychnovská, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Zpracování životopisných dat a příprava materiálu | 32–48
Rychnovská, Lucie
PDF
hidden-section Analytická část
Chapter number Title Custom text
4 | Analytická část | 49–168
Rychnovská, Lucie
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
5 | Závěr | 169–172
Rychnovská, Lucie
PDF
Chapter number Title Custom text
Bedřich Smetana's Czech : analysis of Smetana's correspondence written in Czech : summary | 173–178
Rychnovská, Lucie
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 179–187
Rychnovská, Lucie
PDF
hidden-section Přílohy
Chapter number Title Custom text
Přílohy | 188–205
Rychnovská, Lucie
PDF