A49

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Year: 2001
Volume: 50
Issue: A49
Publication year
2001
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-2600-6
Stati
Title Document
Na prahu 21. století | [5]–13
Romportl, Simeon
PDF
Indo-european prepositions and related words : internal analysis and external comparison | [15]–43
Blažek, Václav
PDF
Die Typologie des Litauischen und das Lettischen : (mit einem allgemeinen Ausblick zu den Perspektiven der Prager Typologie) | [45]–86
Giger, Markus; Vykypěl, Bohumil
PDF
К вопросу о сравнительно-типологическом исследовании славянских языков | [87]–105
Myronova, Halyna
PDF
Неизменяемые прилагательные иноязычного происхождения в современном русском языке | [107]–118
Brandner, Aleš
PDF
K výrazovým prostředkům ujišťování a přesvědčování v ruštině a v češtině | [119]–125
Žaža, Stanislav
PDF
Интернационализационные словообразовательные тенденции в современном русском и чешском языках | [127]–135
Gazda, Jiří
PDF
Deminutivum jako jazykové univerzálie | [137]–145
Rusínová, Zdenka
PDF
Personální deiktika v češtině | [147]–154
Karlík, Petr
PDF
Ke třem zdrojům lexikálních inovací : (na materiálu substantivních neologismů) | [155]–165
Ziková, Markéta
PDF
Podmínky zániku duálu v češtině | [167]–176
Vykypělová, Taťána
PDF
Syntaktická stavba pozdněhumanistické korespondence : dopisy Zuzany Černíhové z Harasova a jejího syna Humprechta Jana Černína z Chudenic | [177]–190
Borovská, Hana
PDF
Tvoření deminutiv ve východomoravských dialektech | [191]–196
Hlubinková, Zuzana
PDF
Personická motivace přenesených pojmenování v českých nářečích | [197]–211
Hladká, Zdeňka
PDF
Jubilea
Title Document
225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě | [213]–215
Šlosar, Dušan
PDF
Edgar Charles Polomé (31.7.1920-11.3.2000) | 216–222
Blažek, Václav
PDF
Za profesorem Sławským | 223–224
Havlová, Eva
PDF
Odešel významný lingvista | 225–226
Žaža, Stanislav
PDF
Recenze, referáty
Title Document
[Šrámek, Rudolf. Úvod do obecné onomastiky] | 227–229
Pleskalová, Jana
PDF
[Pacnerová, Ludmila (ed.). Česká bible Hlaholská: (bible Vyšebrodská)] | 229–233
Pallasová, Eva
PDF
[Lindseth, Martina. Null-subject properties of Slavic languages: with special reference to Russian, Czech, and Sorbian] | 234–238
Vondráček, Miloslav
PDF
[Vidoeski, B. Dialektite na makedonskiot jazik. I-III] | 238–240
Fic, Karel
PDF
[Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Zeměpisné a politické reálie současného Ruska ; Stěpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka. Reálie ruské pravoslavné církve] | 240–242
Žaža, Stanislav
PDF
[Blažek, Vladimír. Problematika staroruské substantivní paradigmatiky: popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století] | 242–244
Brandner, Aleš
PDF
[Ondruš, Šimon. Odtajnené trezory slov] | 245
Valčáková, Pavla
PDF
[Bogoczová, Irena; Fic, Karel; Chloupek, Jan; Jandová, Eva; Krčmová, Marie; Müllerová, Olga. Tváře češtiny] | 246–247
Křístek, Michal
PDF
[Janka, Wolfgang. Untersuchungen zu Aktionsart und Aspekt der mit s(e)-präfigierten Verben im Tschechischen] | 247–251
Vykypělová, Taťána
PDF
[Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích] | 251–254
Vojtová, Jarmila
PDF
[Hrdlička, Milan. Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka] | 254–255
Bumbálková, Jana
PDF
[Olivová-Nezbedová, L.; Malenínská, J. Slovník pomístních jmen v Čechách: úvodní svazek] | 255–257
Pleskalová, Jana
PDF