[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 2003
Volume: 28
Issue: [1]
Issue title
Sborník příspěvků přednesených na 32. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením na interetnické vztahy ve středověku a jejich odkaz v hmotné kultuře, Opava 23.-27. září 2002
Publication year
2003
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-043-7
Topic
Title Document
Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku | 5
Kouřil, Pavel; Tymonová, Markéta; Dragoun, Zdeněk; Slivka, Michal
PDF
A. Interetnické změny ve středověku – Interethnische Beziehungen im Mittelalter
Title Document
Středověká archeologie "interetnických vztahů" aneb otazníky kolem jednoho tématu | 9–17
Klápště, Jan
PDF
Kulturní diskontinuita a možnosti její interpretace jako etnické změny (problém tzv. slovanské expanze) : problém symbolického systému sebeidentifikace elity a jeho nedostatečného poznání | 19–31
Profantová, Naďa
PDF
Němci, německé právo a transformační změny 13. století : (několik úvah a jeden závěr) | 33–46
Žemlička, Josef
PDF
Doklady českopolských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi | 47–53
Boháčová, Ivana
PDF
Odraz interetnických vztahů v hmotné kultuře středověké Moravy | 55–67
Měřínský, Zdeněk
PDF
Etnické trojmezí? : Výpověď písemných a hmotných pramenů k etnické struktuře moravsko-slezského pomezí v epoše vrcholného středověku | 69–111
Kouřil, Pavel; Wihoda, Martin
PDF
K etnickým vztahům slovanské populace v jižním Poodří | 113–121
Bakala, Jaroslav
PDF
K etnické struktuře středověké kolonizace Drahanské vrchoviny | 123–173
Doležel, Jiří
PDF
Kolonizace Hřebečska | 175–210
Severin, Karel
PDF
Kontaktní vztahy na hranici Moravy a Rakouska a jejich projevy | 211–222
Plaček, Miroslav
PDF
Poznámky k etnickým a kultúrnym vzťahom na území Slovenska pred 13. storočím | 223–234
Ruttkay, Alexander
PDF
Fenomén interetnických vztahov vo včasnostredovekom osídlení Slovenska | 235–243
Hanuliak, Milan
PDF
Nové doklady k interetnickým vztahom Slovenska so zahraničím z pohladu nálezov mincí | 245–252
Hunka, Ján
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Záchranný výzkum ve Staronové synagoze v Praze a posouzení jeho výsledků z hlediska etnického určení zdejšího osídlení | 255–266
Dragoun, Zdeněk
PDF
Počátky jihomoravských měst a etnické změny | 267–295
Procházka, Rudolf
PDF
Počátky Rýmařova : nový pohled na predlokační osadu města | 297–302
Goš, Vladimír; Karel, Jiří
PDF
Nitra-tržnica - príspevok k poznaniu zázemia stredovekého mesta | 303–315
Bednár, Peter; Fottová, Eva
PDF
Archeologický doklad zaniknutej radnice vo Zvolené | 317–324
Hanuliak, Václav
PDF
Najstaršia etapa domu na Hlavnej ul. č. 1 v Trnave : k typu meštianskeho domu viazaného na německú kolonizačnú vlnu | 325–339
Žuffová, Jaroslava
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Title Document
K otázce francouzského importu hradní architektury | 343–346
Varhaník, Jiří
PDF
Oblá nároží českých hradů - doklad dálkových styků? | 347–356
Durdík, Tomáš
PDF
Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století | 357–374
Janiš, Dalibor; Kohoutek, Jiří
PDF
Archeologický výskům sakristie Nitrianskeho hradu | 375–385
Samuel, Marián; Bednár, Peter
PDF
D. Výzkum venkovských sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Title Document
Nález ojedinělé středověké podzemní spižírny-chladírny z přelomu 13. a 14. století v Ostrově, okr. Praha-východ | 389–397
Špaček, Jaroslav
PDF
Zaniklá středověká osada Bystřec, usedlost XIV a její hospodářské zázemí (tzv. usedlost XV) | 399–418
Belcredi, Ludvík
PDF
Přeseka | 419–429
Severin, Karel; Sviták, Zbyněk
PDF
E. Sakrální stavby – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Středověké osídlení Bohušova (okr. Bruntál) a počátky kostela sv. Martina | 433–460
Prix, Dalibor; Zezula, Michal
PDF
Další výzkum středověké sakrální architektury na Zlínsku : (kostely ve Štípě, Brumově, Valašských Kloboukách a Želechovicích) | 461–476
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Nové poznatky k architektúre stredovekých kostolov v regióne Novohradu a Hontu | 477–489
Hrašková, Erika; Šimkovic, Michal
PDF
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Katalánci v Praze? : k novým nálezům keramických importů z Týnského dvora | 493–501
Charvát, Petr
PDF
Pohřební střevíc pravděpodobně biskupa Šebířre | 503–524
Bravermanová, Milena
PDF
Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy | 525–537
Bláha, Radek; Frolík, Jan; Sigl, Jiří
PDF
Kovová trojnožka z hradu Trosky a některé její analogie | 539–546
Cejpová, Miroslava
PDF
"Goldscheisser" z Nymburka | 547–552
Sedláčková, Hedvika
PDF
Olověný křížek z Uherského Hradiště, Otakarovy ulice | 553–560
Frolíková-Kaliszová, Drahomíra
PDF
Predhabánská kachlová produkce z Dambořic (okr. Hodonín) : unikátní série renezančních komorových kachlů a sekundárního kadlubu | 561–574
Menoušková, Dana
PDF
Kachlová kamna z Náměště na Hané | 575–590
Tymonová, Markéta
PDF
Zaniklá hrnčířská pec středověkého Veligradu-Starého Města - důsledek vpádu Matouše Čáka Trenčanského na Moravu roku 1315? | 591–609
Galuška, Luděk
PDF
Veľká stredoveká kolonizácia a keramická produkcia na východnom Slovensku | 611–620
Uličný, Marián
PDF
O niektórych importoch 12.-16. storočia v Banskej Štiavnici | 621–628
Labuda, Jozef
PDF
Kachlice z rodného kaštiela Františka II. Rákócziho v Borši | 629–636
Chovanec, Ján
PDF
K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredověku | 637–647
Smoláková, Mária
PDF
Bronzová hlavice palcátu z opevněného sídla Přerovce | 649–651
Kouřil, Pavel
PDF
The Graves with bronze bowls in the area of Early-Piast Poland (10th/11th to 12th century). Issues of Slavic-Scandinavian contacts | 653–675
Janowski, Andrzej; Kurasiński, Tomasz
PDF
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Title Document
[Michálek, Jan; Lutovský, Michal. Hradec u Němětic. Sídlo halštatské a raně středověké nobility v česko-bavorském kontaktním prostoru] | 677
Parkman, Marek
PDF
[Přemyslovský stát kolem roku 1000] | 677–679
Vršek, Pavel
PDF
[Moritz, Thomas. Ein Teste Burg - die Plesse. Interdisziplinäre Burgenforschung] | 679
Unger, Josef
PDF
[Grünenfelder, Josef; Bergmann, Uta; Hofmann, Toni; Lehmann, Peter. Die Burg Zug : Archäologie, Baugeschichte, Restaurierung] | 679–680
Unger, Josef
PDF
[Siedlungsforschung. Archäologie-Geschichte-Geographie] | 680
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 681
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 687
PDF