[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1983
Ročník: 8
Číslo: [1]
hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 5–6
Doležal, Josef
PDF
Title Document
Závěrečné usnesení účastníků XIV. celostátní konference k problematice historické archeologie, konané ve dnech 4.—8. října 1982 v Roudnici nad Labem, zaměřené na otázky řemeslné výroby v období středověku | 7–8
PDF
A. Řemeslná výroba ve středověku na území ČSSR
Title Document
Archeologie a studium středověké řemeslné výroby | 11–26
Richter, Miroslav; Smetánka, Zdeněk
PDF
Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury | 27–40
Petráň, Josef
PDF
K problematice archeologického výzkumu řemeslné výroby 10. až první poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku | 41–72
Měřínský, Zdeněk
PDF
Řemeslnici 11.—13. století v českých zemích v písemných pramenech | 73–84
Tomas, Jindřich
PDF
Řemeslná výroba v městech českého Krušnohoří v předbělohorské době | 85–94
Jančárek, Petr
PDF
Přínos archeologických dokladů specializovaných řemesel pro poznání ekonomiky Uherskohradišťska za feudalismu | 95–108
Snášil, Robert
PDF
Zemědělské zázemí a potravinářská řemesla v Uherském Hradišti ve 13. a 14. století | 109–118
Procházka, Rudolf
PDF
K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách | 119–138
Gabriel, František; Smetana, Jan
PDF
Hrnčířství v České Lípě | 139–144
Vojtíšek, Břetislav
PDF
K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách | 145–154
Smetánka, Zdeněk
PDF
Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu | 155–166
Richterová, Julie
PDF
Cihelna 13. století v Milevsku | 167–173
Drda, Miloš
PDF
K metodice třídění středověké keramiky na Táborsku | 175–188
Drda, Miloš; Zajíc, Rudolf
PDF
Raně novověké berounské zboží ve světle archelogických výzkumů v Berouně | 189–196
Matoušek, Václav; Scheufler, Vladimír
PDF
Středověké hrnčířství v Lošticích. Pět let archeologických výzkumů města | 197–210
Goš, Vladimír
PDF
K výskytu bíle malované keramiky v Čechách | 211–214
Durdík, Tomáš
PDF
Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku | 215–232
Hoššo, Jozef
PDF
Dielňa na výrobu hliněných fajok na Spišskom hrade | 233–242
Vallašek, Adrian
PDF
Středověké sklo v Čechách | 243–266
Hejdová, Dagmar; Frýda, František; Šebesta, Pavel; Černá, Eva
PDF
Pražské zlatnické dílny v 15. století | 267–286
Stehlíková, Dana
PDF
Nálezy středověkého dřeva z Plzně | 287–298
Frýda, František
PDF
Středověké výrobky z dřeva vo světle archeologických nálezov na Slovensku | 299–310
Mészárosová, Klára; Polla, Belo
PDF
Středověký vůz | 311–326
Vermouzek, Rostislav
PDF
Výrobky z kosti a parohu na Slovensku z obdobia stredoveku | 327–346
Slivka, Michal
PDF
Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska v stredoveku | 347–365
Ruttkay, Alexander
PDF
Gizarma - zbraň 15. století | 365–370
Pertl, Miroslav
PDF
B. Výzkum vesnických sídlišť
Title Document
Doklady domácej a remeselnej výroby v středověkých dědinách na východnom Slovensku | 373–384
Čaplovič, Dušan
PDF
Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove | 385–398
Hanuliak, Milan; Kuzma, Ivan
PDF
Zpráva o rekonstrukční geomorfologické a hydrologické mapě Mostecka | 399–404
Březák, Jaroslav; Klápště, Jan
PDF
Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenů poznání dějin osídlení. Možnosti jejich interpretace | 405–410
Boháčová, Ivana
PDF
Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách | 411–422
Belcredi, Ludvík
PDF
Vztah zaniklých plužin k rozloze lesů na Drahanské vrchovině v období vrcholného feudalismu | 423–432
Černý, Ervín
PDF
Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji | 433–446
Šafránek, Vlastimil; Škabrada, Jiří
PDF
C. Výzkum opevněných sídel
Title Document
Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově n. Dyjí a jeho postavení v evropském vývoji | 449–470
Konečný, Lubomír Jan
PDF
Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku | 471–478
Durdík, Tomáš
PDF
Odkryté zvyšky kováčskej vyhne na Liptovskom hrade | 479–490
Hanuliak, Milan
PDF
Kovový nálezový inventář z hradu Vizmburku, k. ú. Havlovice, o. Trutnov. Předběžná informativní zpráva | 491–502
Hejna, Antonín
PDF
Pozdně gotické a renesanční terakoty ze státního hradu Lokte | 503–512
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
Příspěvěk ke studiu stavební podoby tvrzí | 513–520
Chotěbor, Petr
PDF
Zpevňování svahů u opevněných objektů jižní Moravy 13. století | 521–528
Unger, Josef
PDF
D. Metodika
Title Document
K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi | 531–540
Sommer, Petr
PDF
F. Kronika
Title Document
K 70. narozeninám prof. MUDr. Ervína Černéno, CSc. | 543–544
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 545–546
PDF