[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 1986
Volume: 11
Issue: [1]
Publication year
1986
Topic

Content

hidden section Úvodní slovo
Title Document
Úvodní slovo | 5–6
Šefčík, Josef
PDF
Title Document
Závěrečné usnesení účastníků XVII. celostátní konference k problematice historické archeologie konané ve dnech 30. 9. až 4. 10. 1985 na téma Památky středověké architektury ve světle archeologických výzkumů | 7–8
PDF
A. Archeologie a středověká literatura – Archäologie und die mittelalterliche Architektur
Title Document
Archeologie a architektura | 11–24
Durdík, Tomáš; Klápště, Jan; Sommer, Petr
PDF
Podíl archeologie na výzkumu středověké architektury 11. až 1. poloviny 16. století na Moravě a ve Slezsku | 25–38
Měřínský, Zdeněk
PDF
Čo s archeologicko-architektonickými pamiatkami? | 39–50
Polla, Belo
PDF
K některým problémům středověké architektury a archeologických výzkumů z hlediska státní památkové péče | 51–55
Petrů, Jaroslav
PDF
Archeologické památky — jejich zabezpečení a prezentace | 57–65
Kašička, František
PDF
Stredoveké architektúry na Starom meste v Banskej Štiavnici, ich konzervácia a využitie | 67–76
Labuda, Jozef
PDF
B. Opevněná sídla ve světle archeologického a architektonického výzkumu - Befestigte Siedlungen im Licht der archäologischen und architektonisnchen Erforschung
Title Document
Historický obzor olomouckého hradu | 79–86
Bistřický, Jan
PDF
К olomouckému kapitulnímu domu | 87–94
Merhautová, Anežka
PDF
Několik poznámek k dispozici olomouckého hradu | 95–101
Durdík, Tomáš; Bolina, Pavel
PDF
Glosy k olomouckým otázkám : Diskusní příspěvek | 103–109
Konečný, Lubomír
PDF
Na okraji glos k olomouckým otázkám | 111–116
Bistřický, Jan
PDF
Bývalý biskupův dům na Pražském hradě | 117–126
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Chotěbor, Petr; Žegklitz, Jaromír
PDF
K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně | 127–142
Durdík, Tomáš; Krušinová, Lenka
PDF
Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře | 143–152
Gabriel, František; Smetana, Jan
PDF
Tvrze a hrádky na Strakonicku (Zpráva k povrchovému průzkumu) | 153–158
Kašička, František; Nechvátal, Bořivoj
PDF
K problematice opevněných sídel přelomu raného a vrcholného feudalismu na Moravě (Teze) | 159–170
Plaček, Miroslav; Procházka, Rudolf
PDF
I. etapa archeologického průzkumu NKP Špilberk | 171–173
Cejnková, Dana; Laskotová, Irena
PDF
Ke vlivu biskupa Bruna ze Schaumburka na vývoj moravské hradní architektury | 175–187
Bolina, Pavel
PDF
Hrady v horním povodí Svratky | 189–200
Plaček, Miroslav
PDF
Výzkum středověkých hradů v oblasti Vizovských vrchů | 201–219
Kohoutek, Jiří
PDF
Revizní průzkum hradů Quingburgu a Koberštejna (okr. Bruntál) | 221–234
Kouřil, Pavel; Plaček, Miroslav
PDF
Historickoarcheologický výskum v súvislosti s pamiatkovou úpravou hradu v Kežmarku | 235–242
Egyházy-Jurovská, Beata
PDF
C. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
K charakteru zástavby v Českých Budějovicích na přelomu 14. a 15. století | 245–253
Čechura, Jaroslav
PDF
K přemyslovskému opevnění města Kouřimi | 255–266
Razím, Vladislav
PDF
Numerická interpretace rozměrů pražských románských domů | 267–270
Muk, Jan
PDF
Výsledky umelecko-historického a archeologického výskumu na Nálepkovej ulici č. 19—21 v Bratislave (Príspevok k meštianskej architektúre 13. storočia v Bratislave) | 271–280
Melicherčík, Martin; Rexa, Daniel
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung der Sakralbauten
Title Document
Archaeological excavations in the chapel of St. Ludmila (St. George's basilical church, Prague Castle) — a preliminary report | 283–293
Smetánka, Zdeněk; Chotěbor, Petr; Kostílkova, Marie
PDF
Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů | 305–312
Benešovská, Klára
PDF
Minoritský klášter v Brně (Stavebně historický průzkum) | 313–319
Eliáš, Jan O.
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Title Document
Geometrie tetrakonchy | 295–297
Radová-Štiková, Milada
PDF
K stavební podobě středověkého kostela ve Vysokém Újezdu (okres Praha-západ) | 299–304
Burget, Josef; Kroupa, Pavel
PDF
Poznámky ke stavebním počátkům dominikánů v Olomouci | 321–328
Bláhová, Zdenka
PDF
Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977—78 | 329–358
Konečný, Lubomír
PDF
Príspevok k problematike vzťahu stredovekých sakrálnych objektov a feudálnych sídiel na Slovensku | 359–376
Slivka, Michal
PDF
K průzkumu středověkých objektů v Kraskove a Kyjaticiach (Využití výsledků archeologického průzkumu pro další práci historika uměni) | 377–383
Togner, Milan
PDF
E. Výzkum vesnických sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Title Document
Sociální skladba středověké vesnice a její odraz v architektuře | 387–393
Nekuda, Vladimír
PDF
Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách | 395–407
Škabrada, Jiří
PDF
Architektura domu v Proseticích (okr. Teplice) | 409–415
Rusó, Alexandra
PDF
Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí v prostorové skladbě hanáckého domu | 417–421
Škabrada, Jiří
PDF
Přínos archeologie k poznání stavební podoby středověkého venkovského domu (Výsledky výzkumu zaniklé středověké osady Bystřece) | 423–440
Belcredi, Ludvík
PDF
Příspěvek k osídlení severního pravobřeží Vltavy (Praha 8) do počátku 15. století | 441–459
Huml, Václav
PDF
Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterckých klášterů v Čechách | 461–467
Charvátová, Kateřina
PDF
K stavebno-funkčnej interpretácii obytného objektu z Chľaby | 469–478
Hanuliak, Milan
PDF
E. Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
Nález stredovekej keramiky v Benického dome v Banskej Bystrici | 481–487
Mácelová, Marta
PDF
Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů | 489–504
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Studie podmínek výroby reliefních ploch pozdně středověkých kachlů | 505–513
Mikšík, Michael; Hanykýř, Vladimír; Hazlbauer, Zdeněk
PDF
F. Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
Středověký meč z Heřmanovic, okr. Bruntál | 515–516
Kouřil, Pavel
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
V. mezinárodní kongres slovanské archeologie | 517–519
Dostál, Bořivoj
PDF
Seminář Černigov a jeho okolí v 9.-13. století | 519–520
Měřínský, Zdeněk
PDF
VI. seminarium mediewistyczne | 520
Měřínský, Zdeněk
PDF
Počiatky československej štátnosti a úloha slovanskej kultúry v európskych dějinách | 522–523
Měřínský, Zdeněk
PDF
VII. seminář o zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami | 523
Měřínský, Zdeněk
PDF
Mezinárodní sympozium o antropologii středověku | 524–525
Stloukal, Milan
PDF
Zasedání moravské části IRB pro využití geofyziky v archeologii | 525–526
Hašek, Vladimír; Měřínský, Zdeněk
PDF