[1]

Title: Archaeologia historica
Year: 2000
Volume: 25
Issue: [1]
Publication year
2000
Topic
A. Výzkum města - Erforschung der Städte
Title Document
Pozoruhodné nálezy zo Starého města v Banskej Štiavnici | 7–[24]
Labuda, Jozef
PDF
Najstaršie sgrafita v oblasti stredného Slovenska | 25–[32]
Smoláková, Mária
PDF
Zvolenská radnica v písomných prameňoch do konca 16. storočia | 33–41
Ragač, Radoslav
PDF
K některým otázkám vymezení hranic středověkého | 43–50
Razím, Vladislav
PDF
Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni | 51–59
Anderle, Jan
PDF
Urbanismus moravských měst pozdního středověku a jejich fortifikace | 61–76
Plaček, Miroslav
PDF
Vývoj Prostějova v archeologických a historických pramenech v období 10.-16. století | 77–102
Čižmář, Zdeněk; Šmíd, Miroslav
PDF
B. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Title Document
Výsledky stavebno-historického a archeologického výskumu kaštieCa v Novákoch - časť Laskár | 105–118
Bóna, Martin; Katkin, Slavomír; Viršík, Rudolf; Zrubcová, Soňa
PDF
K lokalizácii neznámej (piątej) bašty v banskobystrickom hradnom areáli | 119–[136]
Graus, Igor
PDF
Strażnica vo věži Městského hradu v Kremnici | 137–146
Šeňová, Naďa; Vitanovský, Michal
PDF
Zámek ve Vlašimi z pohledu nových nálezů při opravách | 147–[158]
Glosová, Michaela
PDF
K morfologii hradu v Písku | 159–[170]
Varhaník, Jiří
PDF
Nové poznatky ke stavebnímu vývoji a podobě hradu ve Vimperku | 171–[181]
Durdík, Tomáš; Kašpar, Vojtěch
PDF
Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku | 183–194
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
C. Výzkum vesnických sídel – Erforschung von Dorfsiedlungen
Title Document
Príspevok k problematike včasnostredovekého a středověkého osídlenia historického Trenčianskeho chotára a najbližšieho okolia | 197–[204]
Nešporová, Tamara
PDF
Usedlost XI, ojedinělý výskyt trojdílného domu v zaniklé středověké osadě Bystřec | 215–231
Belcredi, Ludvík
PDF
Príspevok k problematike existencie kláštorného hospica a Kostola sv. Ducha v Slovenskej Ľupči | 233–244
Hanuliak, Václav; Ragač, Radoslav
PDF
Špitálsky kostol sv. Heleny v Trnave : (príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola) | 245–252
Oriško, Štefan
PDF
K lokalizácii karnera sv. Michala v Banskej Bystrici | 253–256
Mácelová, Marta
PDF
Kaplnka zvolenského zámku - gotická etapa | 257–[266]
Matuščák, Jaroslav
PDF
Mendikantské rehole v mestotvornom procese na Slovensku | 267–277
Slivka, Michal
PDF
Archeologický výzkum kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích, okr. Bruntál | 279–305
Prix, Dalibor; Zezula, Michal
PDF
Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi | 307–[322]
Špaček, Jaroslav; Boháčová, Ivana
PDF
Raně středověké baptisterium na Vyšehradě | 323–326
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Pohřební ritus městského obyvatelstva 13. až 18. století v archeologických pramenech Moravy a Slezska | 335–[356]
Unger, Josef
PDF
E. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolené | 359–[367]
Hanuliak, Václav; Hunka, Ján
PDF
Vzácný nález miskovitých závaží z Banskej Bystrice | 369–[383]
Hunka, Ján; Palček, Peter; Ušiak, Peter
PDF
Kachlica z Bratislavského hradu s motívom mechanickej zvieracej figúry | 385–387
Šulcová, Jana
PDF
Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďovického hrnčíře Josefa Dobředěleje | 389–396
Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích | 397–[407]
Smitka, Josef; Hazlbauer, Zdeněk
PDF
Románská tkanina z královské hrobky | 409–[432]
Bravermanová, Milena
PDF
F. Metodika výzkumu – Forschungsmethodik
Title Document
Základní principy a problémy dendrochronologie | 435–441
Dvorská, Jitka; Poláček, Lumír
PDF
Panelový přehled environmentálních částí archeologických výzkumů Muzea hlavního města Prahy | 443–445
Beneš, Jaromír; Starec, Petr
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
Jubileum Stredoslovenského muzea z hľadiska archeologie | 447–451
Šoka, Milan
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
Konference "Kulturní integrace Čechů a Bulharů v Evropské tradici" : (uspořádan á na počest 140. výročí narození Čecha, gymnazijního profesora Karl a Škorpila) | 451–452
Skružný, Ludvík
PDF
[Dahm, Claus; Lobbedey, Uwe; Weisgerber, Gerd. Der Altenberg: Bergwerk und Siedlung aus dem 13. Jahrhundert im Siegerland]. | 453
Schwabenicky, Wolfgang
PDF
[Müller, Adriaan von; Müller-Muči, Klara von. Neue Forschungsergebnisse vom Burgwall in Berlin-Spandau] | 454
Nekuda, Vladimír
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 455
PDF