[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 1988
Ročník: 13
Číslo: [1]
Rok vydání
1988
A. Výzkum vývoje osídlení - Erforschung der Entwicklung von Siedlungen
Title Document
Vývoj osídlenia Slovenska od počiatkov valašskej kolonizácie do konca stredoveku : Predbežné výsledky výskumnej úlohy | 7–17
Žudel, Juraj
PDF
Včasnostredoveké osídlenie v Báhoni (okr. Trnava) | 19–29
Egyházy-Jurovská, Beata; Bartík, Juraj
PDF
Nové poznatky archeologického výskumu banskoštiavnického regiónu | 31–34
Labuda, Jozef
PDF
Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova | 35–39
Mácelová, Marta
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Nové nálezy stredovekých objektov z konca 13. storočia v Bratislave | 43–56
Zemková, Miloslava
PDF
Archeologický a stavebno-historický výskum na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave : Príspevok k výskytu kamenných 2-priestorových domov v Bratislave | 57–81
Musilová, Margaréta; Štassel, Ivo
PDF
Archeologické prameny ke středověkému Brnu : (Z nových výzkumů 1983—1987) | 83–95
Procházka, Rudolf
PDF
O koncepci dalšího výzkumu městských domů a sociálně ekonomické struktuře městské zástavby Českých Budějovic ve středověku | 97–105
Muk, Jan; Urbanec, Jiří
PDF
Polozemnice z 13. století z Opavy-Kateřinek | 107–116
Kouřil, Pavel
PDF
Výzkum středověké pekárny v Soběslavi, okr. Tábor | 117–131
Krajíc, Rudolf; Skružný, Ludvík
PDF
Vypovídací hodnota pramenů hromadné povahy k archeologickému a urbanistickému studiu středověkých měst v Čechách a na Moravě | 133–144
Čechura, Jaroslav
PDF
Willenbergův "strahovský skicář" z roku 1602 jako významný pramen poznání vzhledu a uspořádání staveb ve městech, na předměstích a v podhradích vrcholného středověku | 145–154
Skružný, Ludvík
PDF
Předběžná zpráva o objevu předvelkomoravského ústředí v Olomouci | 155–170
Bláha, Josef
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung befestigter Sitze
Title Document
Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987 | 173–198
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Tomková, Kateřina; Žegklitz, Jaromír
PDF
Stavebně historické průzkumy SÚRPMO na Pražském hradě z posledního období : (Západní díl Jižního křídla a kaple sv. Kříže) | 199–208
Kašička, František
PDF
Architektonické články v lapidariu Pražského hradu | 209–216
Chotěbor, Petr
PDF
Nástin vývoje hradní architektury vrcholného středověku na Moravě a ve Slezsku do období husitských válek | 217–249
Měřínský, Zdeněk; Plaček, Miroslav
PDF
Archeologický a umeleckohistorický výskum kaštieľa v Bratislave-Devíne | 251–261
Ferus, Viktor; Keller, Igor
PDF
K opevneniu Zvolenského zámku | 263–273
Vallašek, Adrian
PDF
Výsledky pamiatkového výskumu vstupnej časti s barbakánom hradného areálu v Banskej Bystrici | 275–284
Fillová, Ľubica
PDF
Výzkum manského domu na Křivoklátě : (Předběžné sdělení) | 285–298
Durdík, Tomáš
PDF
Malé stredoveké opevnené sídla v Liptove | 299–306
Hanuliak, Václav
PDF
K vývoji hradů v povodí Svitavy | 307–320
Plaček, Miroslav
PDF
Hrady na Drahanské vrchovině do konce 13. století (Počáteční stav výzkumu) | 321–352
Bolina, Pavel; Doležel, Jiří
PDF
Nové objevy v areálu středověké tvrze v Praze 8-Čimicích (Předběžná zpráva) | 353–368
Huml, Václav
PDF
"Motte" a kostel v zaniklé vsi Divice u Brumovic | 369–374
Unger, Josef
PDF
Pamiatková prezentácia archeologických lokalít v Liptove | 375–382
Sálus, Jozef
PDF
D. Výzkum sakrálních staveb – Erforschung von Sakralbauten
Title Document
Zjišťovací průzkum a rekonstrukce románského kostela sv. Petra a Pavla v Řeznovicích | 385–401
Konečný, Lubomír; Kuča, Karel
PDF
Archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987 | 403–416
Dragoun, Zdeněk
PDF
Závěrečná etapa archeologického výzkumu v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě (Předběžná zpráva) | 417–422
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Doterajšie výsledky výskumu na Kláštorisku v Slovenskom raji | 423–439
Slivka, Michal
PDF
E. Výzkum venkovských sídlišť – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Title Document
Nové poznatky výskumu dediny z včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku | 443–458
Čaplovič, Dušan
PDF
Užití kovu ve středověké osadě : Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec | 459–485
Belcredi, Ludvík
PDF
Metalografický rozbor nálezů | 487–493
Zeman, Jiří
PDF
Záchranné a zjišťovací výzkumy středověkých vesnic na území Prahy | 495–510
Richterová, Julie
PDF
Půdorysy domů v zaniklé středověké vesnici Sarvaly ve světle srovnávacího materiálu z českých zemí | 511–518
Škabrada, Jiří
PDF
F. Výzkum pohřebišť – Erforschung der Grabstätten
Title Document
Najnovšie výsledky výskumu pohrebísk 9.—12. storočia na Slovensku | 521–535
Hanuliak, Milan
PDF
Výskum včasnostredovekého pohrebiska v Čakajovciach okres Nitra | 537–542
Rejholcová, Mária
PDF
G. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Středověké kachle z hradu Helfenburku | 545–560
Smetana, Jan; Gabriel, František
PDF
Metrická variabilita u pozdně gotického římského kachle | 561–573
Hazlbauer, Zdeněk; Špaček, Jaroslav
PDF
Středověké dlaždice v jižních Čechách | 575–604
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Pozdně středověký závěs na klíče z Olomouce | 605–612
Michna, Pavel
PDF
Pozdněgotická šavle ze sbírek Okresního muzea Rakovník | 613–618
Durdík, Tomáš; Pertl, Miroslav
PDF
Odraz vplyvu benátskeho sklárstva na nálezoch stredovekého skla z územia Slovenska | 619–631
Füryová, Klára; Janovíčková, Marta
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
Jedenáctý kongres věd prehistorických a protohistorických v Mohuči (NSR) | 633
Unger, Josef
PDF
Vědecké zasedání "Stát Přemyslovců" | 633–634
Staňa, Čeněk
PDF
Mezinárodní sympozium středověké archeologie v Thaya (Rakousko) | 635–636
PDF
The Archaeometallurgy of Iron: Results Achieved 1967-1987 | 637–638
Měřínský, Zdeněk
PDF
4. ročník setkání moravských archeologů v Brně | 638–639
Měchurová, Zdeňka
PDF
IX. seminář "Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami" | 639–640
Měřínský, Zdeněk
PDF
Vědecké zasedání "Populačni vývoj českých zemí" | 641
Stloukal, Milan
PDF
Opavské setkání zájemců o problematiku středověkých fortifikací | 641–642
Kouřil, Pavel
PDF
VIII. seminarium medlewistyczne "Artysta-rzemleśinik-fundator" | 642
Měřínský, Zdeněk
PDF
Zasedání odborně skupiny pro dějiny skla ČSSA v roce 1987 | 642
Himmelová, Zdenka
PDF
Pracovní zasedání skupiny pro postmedievální archeologii | 643
Měřínský, Zdeněk
PDF
"Dny osteologické antropologie" v Národním muzeu v Praze | 643–644
Stloukal, Milan
PDF
Celoštátne kolokvium vývoja životného prostredia v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku | 644–645
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Recenze – Buchbesprechungen
Title Document
[Fehring, Günter P. Einführung in die Archäologie des Mittelalters] | 646
Nekuda, Vladimír
PDF
[Ausgrabungen in Minden. Bürgerliche Stadtkultur des Mittelalters und der Neuzeit] | 646–649
Měchurová, Zdeňka
PDF
[Średniowieczne siedziby rycerskie w ziemi chełmińskiej na tle badań podobnych obiektów na ziemiach polskich. Materiały z sesji archeologiczno-historycznej, Bachotek 3—4 maja 1985.] | 649–651
Kouřil, Pavel
PDF
[Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym. Red. J. Hertl a J. Wroniszewski] | 651–652
Plaček, Miroslav
PDF
[Bartošková, Andrea. Slovanské depoty železných předmětů v Československu] | 652–653
Měřínský, Zdeněk
PDF
[Smetánka, Zdeněk. Hledání zmizelého věku. Sondy do středověkých Čech] | 653–654
Staňa, Čeněk
PDF
[Kasička, František; Nechvátal, Bořivoj. Tvrze a hrádky na Strakonicku] | 654–655
Plaček, Miroslav
PDF
[Žáček, Rudolf. Pobeskydí od husitství do Bílé Hory] | 655–656
Kouřil, Pavel
PDF
[Jarmila Krčálová, Renesanční stavby Baldassara Maggiho v Čechách a na Moravě] | 656–657
Plaček, Miroslav
PDF
[Moravský historický sborník (Moravica historica). Sestavili Antonín Verbík a Karel Blažek] | 658–661
Měřínský, Zdeněk
PDF
[Památky a příroda 11] | 661–662
Kundera, Lubomír
PDF
[Kordiovský, Emil. Břeclavský zámek (Archeologické nálezy)] | 664
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 665–666
PDF