2

Title: Archaeologia historica
Rok: 2012
Ročník: 37
Číslo: 2
Rok vydání
2012
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na XLIII. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Mesto v stredoveku a jeho zázemie, Modra u Bratislavy 12.–16. září 2011.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Marika Gajdošíková (slovenština).
Hrady – Burgen
Title Document
Južné podhradie Bratislavského hradu | 343–356
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Južné podhradie Bratislavského hradu : kapitoly z dokumentácie architektonických reliktov Vydrice | 357–378
Ševčíková, Zuzana
PDF
Stredoveké a novoveké hospodárske a obytné objekty z hradu Devín | 379–390
Divileková, Denisa; Harmadyová, Katarína
PDF
Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu Živánskej veže pri Jedľových Kostoľanoch | 391–399
Bóna, Martin; Barta, Peter
PDF
Záchranný archeologický výzkum na raně středověkém hradišti v Šárce | 401–418
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Středohradištní zvířecí kosti z výzkumu v Divoké Šárce v roce 1967 | 419–421
Kyselý, René
PDF
Středověká a raně novověká sídla na pískovci | 423–432
Gabriel, František; Kursová, Lucie
PDF
Příklad nezdařené lokace hradu na Sedlčansku | 433–444
Budač, Michal; Machačová, Veronika; Procházka, Milan
PDF
Tvrze na Rokycansku | 445–459
Novák, David; Vařeka, Pavel
PDF
Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezvěsticích | 461–468
Bouda, Jiří; Hanzlíková, Hana
PDF
Vrcholně středověké opevnění v k. ú. Výprachtice | 469–476
Vích, David
PDF
Opevnění města Rhodu z přelomu středověku a novověku | 477–494
Plaček, Miroslav
PDF
Sakrální objekty – Sakralobjekte
Title Document
Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic | 497–505
Nechvátal, Bořivoj; Stránská, Petra; Světlík, Ivo
PDF
K vzájemnému vztahu západní věže a lodi románských podélných kostelů | 507–512
Varhaník, Jiří
PDF
Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě | 513–527
Frolíková, Drahomíra; Matiášek, Josef
PDF
Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice) : předběžná zpráva o archeologickém výzkumu | 529–538
Čechura, Martin
PDF
Opatská kaple (kaple sv. Šebestiána) premonstrátského klášterního kostela Panny Marie a sv. Václava ve Znojmě-Louce : (poznámky ke stavebnímu a výtvarnému vývoji) | 539–555
Vácha, Zdeněk
PDF
Kostel sv. Jakuba Většího ve Valašském Meziříčí-Krásně : (příspěvek ke stavebním dějinám) | 557–570
Janiš, Dalibor; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Archeologický výskum na mieste predpokladaného zaniknutého Kostola sv. Michala Archanjela v Sliači-Sampore | 571–576
Miňo, Martin
PDF
Kostol Narodenia Panny Márie v Socovciach : (výsledky archeologického a archívneho výskumu) | 577–593
Samuel, Marián; Žažová, Henrieta
PDF
K problému kaplnky Zvolenského zámku | 595–605
Oriško, Štefan
PDF
Hmotná kultura – Sachkultur
Title Document
Stavebný a dekoračný kameň a jeho opracovanie na stredovekom Slovensku | 609–628
Pivko, Daniel
PDF
Średniowieczne i nowożytne posadzkowe płytki ceramiczne ze zbiorów Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie | 629
Gryc, Jana; Jagosz-Zarzycka, Zofia
PDF
Nálezy keramických dlaždíc z hradu Rokštejn | 643–662
Martinisková, Monika
PDF
Brněnské kachle se starozákonními hrdiny | 663–678
Loskotová, Irena
PDF
Renesanční kachle s dvanácti biblickými hrdiny a tyrany z českého Slezska | 679–689
Tymonová, Markéta
PDF
Tesáky s člunkovitými záštitami a jejich postavení ve vývoji chladných zbraní | 691–732
Žákovský, Petr
PDF
Nálezy podkov z hradu Tepence | 733–746
Vránová, Vendula; Vrána, Jakub
PDF
Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění | 747–766
Měchurová, Zdeňka
PDF
Dřevěné středověké artefakty z Jihlavy | 767–795
Kochan, Šimon
PDF
Varia
Title Document
Datování objektů zaniklých po roce 1945 pomocí dendrochronologie živých stromů | 799–807
Funk, Lukáš; Váňa, Martin
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Jubileum Jarmily Princové-Justové | 809–810
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Doc. PhDr. Miroslav Richter, DrSc. (29.5.1932–12.8.2011) | 810–811
Sommer, Petr
PDF
Za doc. PhDr. Jozefom Hoššom, CSc. (11.5.1946–19.5.2012) | 812
Vrtel, Andrej
PDF
Zprávy – Mitteilungen
Title Document
XLIII. mezinárodní konference archeologie středověku | 813
Vohryzek, Stanislav
PDF
[Cendelín, Dušan; Bolina, Pavel; Adam, Dušan. Jevíčko na cestě z Prahy do Olomouce v období raného středověku] | 813–820
Severin, Karel
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 821–824
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [829]
PDF