1-2

Title: Archaeologia historica
Year: 2010
Volume: 35
Issue: 1-2
Publication year
2010
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Note
  • Monotematické číslo přináší příspěvky přednesené na XLI. mezinárodní konferenci archeologie středověku s hlavním zaměřením Život středověkého člověka od kolébky do hrobu Pardubice, 21.–25. září 2009.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština) a Anton Pasienka (slovenština).
  • Vydáno v rámci grantu Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Nitra VEGA 2/0182/09 a výzkumných záměrů Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Brno MSM 0021622427 a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., AVOZ80010507.
Topic
A. Každodennost – Alltagsleben
Title Document
K některým aspektům každodenního a svátečního života středověkého člověka na Moravě a ve Slezsku | 7–44
Měřínský, Zdeněk; Procházka, Rudolf
PDF
Několik poznámek k české hradní každodennosti | 45–61
Durdík, Tomáš
PDF
Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku | 63–79
Tymonová, Markéta
PDF
Príspevok k životu v stredovekom vojenskom tábore | 81–93
Miňo, Martin
PDF
Středověký svět dětí a her v archeologických pramenech | 95–107
Měchurová, Zdeňka
PDF
B. Pohřebiště – Gräberfelder
Title Document
Pohřební ritus ve středověku a novověku ve světle archeologického a antropologického výzkumu | 111–120
Čechura, Martin
PDF
Záchranný výzkum v poloze tzv. "Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic | 121–134
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Antropologická charakteristika kostrových pozůstatků z raně středověkého pohřebiště v Radomyšli, okr. Strakonice (poloha "Tomanovna") | 135–140
Stránská, Petra
PDF
Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny | 141–157
Stránská, Petra; Dobisíková, Miluše; Likovský, Jakub; Velemínský, Petr
PDF
Problém chronologické synchronizace raně středověkých kostrových pohřebišť v Čechách a v severovýchodním Bavorsku | 159–167
Hasil, Jan
PDF
Sociálna pozícia detských jedincov petrifikovaná v pohrebiskovom materiáli z 9.–10. storočia | 169–181
Hanuliak, Milan
PDF
Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích | 183–202
Kostrouch, František; Kodera, Pavel
PDF
Pohřební šaty jedné z českých královen z královské hrobky v katedrále sv. Víta | 203–222
Bravermanová, Milena
PDF
C. Keramika – Keramik
Title Document
K funkci drobné keramické plastiky | 225–232
Gabriel, František; Kracíková, Lucie
PDF
Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice) | 233–251
Bláha, Radek; Sigl, Jiří
PDF
Nové nálezy stredovekej a včasnonovovekej stavebnej keramiky z Košíc | 253–270
Čurný, Marián
PDF
D. Ikonografie na středověkých nálezech – Ikonographie auf Funden des Mittelalters
Title Document
Draci na kachlích gotiky a renesance aneb kouzelný svět fantazie | 273–301
Pavlík, Čeněk
PDF
K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave | 303–309
Oriško, Štefan
PDF
Freska s motivem zápasníků z hradu Švihova v kontextu vývoje evropských bojových systémů | 311–332
Žákovský, Petr
PDF
E. Středověké sklo – Glas aus dem Mittelalter
Title Document
Sklo vrcholného středověku – současný stav a perspektivy studia historických technologií | 355–357
Černá, Eva; Frýda, František
PDF
Vypovídací hodnota archeologických nálezů skla na Moravě z období ca 1200–1550 : (teze) | 359–366
Sedláčková, Hedvika
PDF
F. Architektura a osídlení – Architektur und Besiedlung
Title Document
K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek | 369–372
Kyncl, Tomáš; Varhaník, Jiří
PDF
Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku – východiska interdisciplinárního výzkumu | 373–391
Klír, Tomáš
PDF
Počiatky mesta Prešova na základe výsledkov najnovších archeologických výskumov | 393–403
Uličný, Marián; Harčar, Peter
PDF
Na periferii periferie : zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov | 405–426
Bláhová-Sklenářová, Zuzana
PDF
Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova | 427–439
Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
G. Varia – Verschiedenes
Title Document
Muszla pielgrzymia z Góry Zamkowej w Cieszynie – nowy punkt na mapie dróg do grobu św. Jakuba w Composteli | 443–449
Gryc, Jana; Wyrwa, Andrzej M.
PDF
Atomová absorpční analýza denárového depotu z raně středověkého pohřebiště z Vrbna u Mělníka : památce Jarmily Háskové 1936–2008 | 451–461
Nechvátal, Bořivoj
PDF
K adaptaci a využití antických fortifikací na Peloponésu ve středověku | 463–480
Plaček, Miroslav
PDF
Kronika – Chronik
Title Document
Zemřela Dagmar Hejdová (1920–2009) | 481–482
Nechvátal, Bořivoj
PDF
Zemřel fotograf české a moravské archeologie Alois Kleibl (1915–2009) | 482–483
Nechvátal, Bořivoj
PDF
PhDr. Tomáš Edel (3.10.1951–26.4.2010) | 484–485
Klápště, Jan; Sommer, Petr
PDF
Recenze a zprávy – Buchbesprechungen und Mitteilungen
Title Document
41. mezinárodní konference archeologie středověku | 486
Cejpová, Miroslava; Sigl, Jiří
PDF
[Chybová, Helena. Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města] | 487–488
Loskotová, Irena
PDF
[Langer, Jiří; Kuča, Karel. Dřevěné kostely a zvonice v Evropě] | 489–501
Měřínský, Zdeněk
PDF
[Nechvátal, Bořivoj et al. Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě: archeologický výzkum] | 501–502
Měřínský, Zdeněk
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 503
PDF
hidden section Zkratky
Title Document
Zkratky | 504–506
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | [511]
PDF