U9

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická
Rok: 2004
Ročník: 52
Číslo: U9
Rok vydání
2004
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-3452-1
Obor
Škola jako místo učení, sociálního setkávání a profesionálního rozvoje – School as a place of learning, social encounters, and professional development
Title Document
Editorial | [11]–15
Pol, Milan; Rabušicová, Milada
PDF
Proměny "žákovství" v pražských školách | [17]–35
Rendl, Miroslav; Škaloudová, Alena
PDF
K poznatkům o vyučovacím klimatu | [37]–45
Grecmanová, Helena
PDF
Vnitřní a vnější souvislosti fungování školy a její kultury | [47]–58
Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Sedláček, Martin; Zounek, Jiří
PDF
K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti | [59]–72
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil
PDF
Zájmy rodičů jako součást kontaktů speciálních škol s rodiči | [73]–85
Čiháček, Vlastimil
PDF
Zmeny učiteľskej profesie a kontinuálne vzdelávanie učiteľov | [87]–99
Kasáčová, Bronislava
PDF
Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky | [101]–110
Novotný, Petr
PDF
Další sdělení – Other articles
Title Document
K problematice konvergence informačních a komunikačních technologií a školy | [111]–126
Zounek, Jiří
PDF
Vzdělávání poradců v České republice : (zpráva o výzkumu) | [127]–139
Knotová, Dana
PDF
Studentské práce – Student studies
Title Document
Ke konstituování speciální pedagogiky jako samostatného oboru v první polovině 20. století - problematika prvních realizovaných výzkumů handicapovaných osob | [141]–148
Doležalová, Hana
PDF
Školy spolku Vesna v Brně a jejich role v českém dívčím vzdělávání v letech 1886-1918 | [149]–154
Bečicová, Magda
PDF
K transformaci středního školství a proměně maturity v letech 1918-1938 : přehled nejdůležitějších koncepcí, návrhů a změn | [155]–159
Skutil, Martin
PDF
Srovnání stanovených vzdělávacích cílů s výsledky vzdělávání na vybraných gymnáziích ve vyučovacím předmětu dějepis | [161]–167
Sedláček, Martin
PDF
Zdroje tvořivého procesu ve školní třídě | [169]–177
Švaříček, Roman
PDF
K otázce cílů multikulturní výchovy | [179]–184
Kučerová, Eva
PDF
Terénní programy s uživateli drog : druhá strana mince | [185]–192
Kolář, Jan
PDF
Audiopopis a požadavky na něj | [193]–196
Vránová, Martina
PDF
Zprávy z konferencí – Conferences
Title Document
Zpráva o dvou konferencích: konference Evropské výzkumné sítě o rodičích ve vzdělávání (ERNAPE) a konference Evropské sociologické asociace (ESA) | [197]–198
Rabušicová, Milada
PDF
Dvě výzkumně orientované konference - podobnosti a rozdíly | 198–200
Novotný, Petr
PDF
10. ročník ENIRDEM : konference - další přátelské, ale i odborné setkání | 200–201
Pol, Milan
PDF
Konference Mezinárodní asociace výchovného a profesního poradenství 2003 - rozvoj a podpora kvality v pedagogickém a profesním poradenství | 201–203
Zounek, Jiří
PDF
Seminář o Interkulturní školní realitě a vytváření "tolerančních programů" | 203
Skutil, Martin
PDF
Zpráva o konferenci Výchova v kontextu sociálních proměn | 204–205
Knotová, Dana
PDF
Reflexe problémů pedagogiky v dizertačních pracích studentů Doktorských studijních programů | 205–206
Sedláček, Martin; Skutil, Martin
PDF
In Memoriam
Title Document
Za profesorkou Lili Monatovou | [207]–208
Rabušicová, Milada
PDF